SFS 1984:695

840695.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984: 695

om ändring i utsökningsbalken;

utkom från trycket

den I7juli 1984

utfardad den 20 juni 198 4.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 12 kap. 25 och 58 §§ utsöknin gs-

balken skall ha nedan angi vna lydelse.

12 kap.

25 § I sakägarförteckningen upptas förutom exekutionsfordringen

1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 1 eller 2

förmånsrättslagen (1970:979) och som förfaller till betalning senast den

tillträdesdag som anges i 36 §,

2. fordran som är förenad med panträtt i fastigheten,

3. fordran som är förenad med förmånsrätt i fastigheten på grund av

betalningssäkring,

4. nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektri sk kraft som besvärar fas­

tigheten, om rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig han dling
som är tillgänglig eller avser hyra av en bostadslägenhet i en fastighet, som
är taxerad som ann an fastighet och vid taxeri ngen betecknats som hyres­

husenhet, om hyresgästen har tillträtt lägenheten, dock ej sådan rättighet

som skall bestå oavsett fastighetens försäljning.

5. förrättningskostnderna.
Om fastigheten hör till konkursbo, upptas även arvode och annan kost­

nad för fastighetens förvaltning under konkursen.

58 § Vid f örsäljning under hand skall köparen åläggas att svara för alla
fordringar som på grund av p anträtt, utmätning eller eljest är förenade med

' Prop. 1983/84: 137, BoU 29, rskr 378.

1579

¬

background image

SFS 1984:695

förmånsrätt i fastigheten och för förrättningskostnaderna, i den mån ej

borgenär kan erhålla betalning ur andra tillgängliga medel eller avstår från
förmånsrätt i fastigheten ell er sökanden medger att försäljning får ske utan

att förrättningskostnaderna blir täckta. Rätt på grund av ägarhypotek
anses ej som fordran.

Fordran som är förfallen till betalning skall betaias kontant, om ej

köparen visar att han har avtalat annat med borgenären eller betalning

skall utgå ur särskilt tillgängliga m edel. Om e j sökanden har avstått från
täckning av förrättningskostnaderna, skall vad som behövs för sådan täck­

ning betalas kontant.

Före försäljningen upplåten rättighet som grundas på skriftlig handling

skall förbehållas. Förbehåll skall också göras för vaije upplåten hyresrätt
till en bostadslägenhet i en fastighet, som är taxerad som annan fastighet
och vid taxeringen betecknats som hyreshusenhet, om hyresgästen har
tillträtt lägenheten. I fråga om sådana rättigheter gäller vad som sägs i 47 §.

Köparen skall lämna handpenning enligt vad som föreskrivs i 35 § i fråga

om inrop på auktion. �&terstoden av den kontanta köpeskillingen skall

betalas senast fyra veckor efter det att köpehandling har upprättats. För­

summas det, är köpet ogiltigt.

Blir köpet ogiltigt, gäller bestämmelserna i 43 § om handpenning. Vad

som sägs om auktion i 43 § fö rsta stycket gäller även försäljning under

hand.

I övrigt bestä mmer kronofogdemyndigheten köpevillkoren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Om sakägarförteckningen har

upprättats före ikraftträdandet tillämpas fortfarande äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANITA GRADIN

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.