SFS 1984:653

840653.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:653

om ändring i utsökningsbalken;

utkom från trycket

den 3 juli 1984

Utfärdad den 14 juni 1984 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 kap. 5 §, 8 kap. 13 § och 13

kap. 17 § utsökningsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

6 kap.
5 § Pantbrev eller annan inteckningshandling, som gäller i utmätt skepp
eller luftfartyg eller i utmätta reservdelar till lu ftfartyg eller i utmätt lös
egendom som hör till näringsverksamhet och ej är belånad, får tagas i
förvar. Sedan handlingen har tagits i fö rvar, får den ej pantförskrivas utan

kronofogdemyndighetens tillstånd.

8 kap.

13 § Borgenär, vars fordran är förenad med företagshypotek eller annars

med förmånsrätt i utmätt egendom enligt 5 § förmånsrättslagen (1970:979),
har rätt att få betalning ur egendomen, om han anmäler sin fordran hos

kronofogdemyndigheten innan egendomen säljs eller, om försäljning sker
under hand eller utmätt fordran drivs in el ler försäljning i an nat fall inte

behövs, senast när fördelning skall äga rum.

Sökanden har dock företräde i den mån betalning till borgenär som avs es

i första stycket är obehövlig för att trygga borgenären och dem som har
sämre förmånsrätt i egendomen enligt 5 § förmånsrättslagen. Vid pröv­
ningen skall hänsyn tagas även till säkerhet som borgenären på annan

grund har i gäldenäre n tillhörig egendom.

' Prop. 1983/84: 128, LU 36. rskr 413.

1423

⬢ f,'

'.M '

¬

background image

SFS 1984:653

13 kap.

17 § När medel betalas ut, skall iakttagas vad som i allmänhet gäller om

skyldighet för borgenär att förete eller återställa fordringsbevis eller säker­
het som har lämnats för fordran.

Pantbrev i skepp eller fastighet eller företagshypoteksbrev, vilket utgör

säkerhet för fordran på vilken betalning har utfallit, skall företes även om

borgenären ej är skyldig att återställa handlingen, om ej kronofogdemyn­

digheten finner skäl att medge undantag. Detsamma gäller skuldebrev som
är intecknat i annan egendom, när skyldighet att förete eller återställa
skuldebrevet ej följer redan av första stycket.

När köparen åberopar att den som enligt sakägarförteckning är berätti­

gad till betalning har medgivit honom a vräkning på köpeskillingen, gäller

vid kronofogdemyndighetens prövning av överenskommelsen vad som fö­
reskrivs i första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den I januari 1986.

På regeringens vägnar

r.c

i

i

STEN WICKBOM

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.