SFS 1987:372

870372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:372

Utkom från trycket

den 15 juni 1987

om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 4 jun i 1987.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

dels att 7 kap. 13 § samt 15 kap. 6 och 10 §§ skal l ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 7 kap. 8 a §, av följande

lydelse.

7 kap.

8 a § När sjukpenning eller annan dagersättning som avses i 1 § först a
stycket 4 utges för mer än en dag, skall utmätningsbeloppen och de
utmätningsfria beloppen räknas samman för samtliga dagar som ersätt­
ningsperioden omfattar.

13 § Utmätningen medför förmånsrätt när det belopp som skall in nehål­
las har förfallit till betalning.

När sjukpenning eller annan dagersättning som avses i 1 § första stycket

4 utges för mer än en dag, skall ersätt ningen anses ha förfallit till betalning
med utmätningsbeloppet varje dag som ersättningsperioden omfattar.

15 kap,
6 § I fråga om införsel i sjukpenning eller annan dagersättning som avses
i 2 § första stycket 5 skall vid tillämpning av 5 § andra och tredje styckena

innehållandet anses ske varje dag som ersättn ingsperioden omfattar.

10 § Vid införsel för engångsbelopp i fal l som avses i 1 § 1 skall krono ­

fogdemyndigheten vid behov fördela beloppet på skilda poster efter vad

som är skäligt med hänsyn till den tid för vilken beloppet är avsett och

övriga omständigheter. De särskilda posterna anses vid tillämpning av
införseln förfallna enligt vad som sålunda har bestämts.

834

Prop. 1986/87; 133, SfU 22. rskr. 326 .

¬

background image

Här sjukpenning eller annan dagersättning som avses i 2 § första stycket

SFS 1987:372

Xilges för m er än en dag, skall införselbeloppen och förbehållsbeloppen

jräknas samman för samtliga dagar som ersättningsperioden omfattar.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.