SFS 1987:755

870755.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:755

om ändring i utsökningsbalken;

utkom från trycket

den 7 juli 1987

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 7 § utsökningsbalken skall

ha följande lydelse.

3 kap.
7 § Har högre rätt förklarat talan mot dom varigenom betalningsskyldig­

het har ålagts förfallen, får domen verkställas genast, om ej annat förord­
nas med anledning av ansökan om målets återupptagande.

Har hovrätt vägrat en part prövningstillstånd vid talan mot tingsrätts

dom, varigeno m betalningsskyldighet har ålagts parten, får domen verk­

ställas genast, om inte annat förordnas med anledning av talan mot hovrät­
tens beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Bestäm melserna i 3 kap. 7 §

andra stycket i dess äldre lydelse gäller dock fortfarande i fråga om mål
som handlagts enligt lagen (197 4; 8) om rättegången i t vistemål om mindre

värden.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

'Prop. 1986/87:89, JuU 31, rskr. 278.

1857

59-SFS 1987

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.