SFS 1987:793

870793.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i

Lag

SFS 1987:793

om ändring i utsökningsbalkcn j

utkom från trycket

den 9juli 1987

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 3 kap. 19 § och 15 kap. 1 §

utsökningsbalken ordet "giftermålsbalken" skall bytas ut mot "äkten-

skapsbalken".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

'Prop. 1986/87:86, LU 26, rskr. 247.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.