SFS 1988:140

880140.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:140

Lag fey

Utkom från trycket

om ändring i utsökningsbaiken;

den 19 april 1988

utfärdad den 7 april 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 1 § och 15 kap. 2 §

utsökningsbaiken skall ha följande lydelse.

7 kap.
1 § Bestämmelserna i de tta kapitel gäller i fråga om ut mätning av

1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provi­

sion eller annan gottgörelse.

402

' Prop. 1987/88:59, LU 15. rskr. 140.

¬

background image

2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning

SFS 1988:140

är jämförlig med en arbetstagares,

3. belopp som utgår som pension eller livränta,
4. sjukpenning, föräldrapenningförmåner och annan ersättning som ut­

går på grund av sjukdom, smitta, olycksfall, utbildning, arbetslöshet, värn­

pliktstjänstgöring eller annan tjänstgöring som ersätts med samma eller
liknande förmåner som värnpliktstjänstgöring, allt i den mån ersättningen

inte avser att kompensera för särskilt angivna kostnader eller skall återbe­
talas.

Bestämmelserna i detta kapitel är ej tillämpliga när gäldenären är dödsbo

eller annan juridisk person.

För vissa fall när skälig lön ej utgår för gäldenärens arbete gäller enligt

18 § särskilda bestämmelser.

15 kap.

2 § Genom införsel får tagas i anspråk

1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provi­

sion eller annan gottgörelse,

2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning

är jämförlig med en arbetstagares,

3. periodiskt vederlag för utnyttjande av patent, rätt till litterärt eller

konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för överlåtelse av rörel­
se,

4. belopp som utgår som pension eller livränta,

5. sjukpenning, föräldrapenningförmåner och annan ersättning som ut­

går på grund av sjukdom, smitta, olycksfall, utbildning, arbetslöshet, värn­

pliktstjänstgöring eller annan tjänstgöring som ersätts med samma eller

liknande förmåner som värnpliktstjänstgöring, allt i den mån ersättningen
inte avser att kompensera för särskilt angivna kostnader eller skall återbe­
talas.

För vissa fall när skälig lön ej utgår för gäldenärens arbete gäller enligt

19 § särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

403

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.