SFS 1988:1454

881454.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1454

om ändring i utsökningsbalken;

uikom frän tryckei

den 22 december 198 8

Utfärdad den 8 december 1988.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs att 18 kap. 20 § utsökningsbalken

skall ha följande lydelse.

'Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rskr. 33.

¬

background image

SFS 1988; 1454

18 kap.

20 § Bestämmelserna om särskilda rättsmedel i 58 och 59 kap. rätte;
gångsbalken tillämpas i fråga om kronofogdemyndighets beslut i utsök-

ningsmål.

Vad som sägs i 58 kap. 13 § rättegångsbalken om återställande av försut­

ten tid gäller även när föreläggande har meddelats enligt 4 kap. 20, 21 eller

26 § eller 13 kap. 7 § andra stycket i denna balk.

Användning av särskilt rättsmedel får ej utan synn erliga skäl föranleda

att exekutiv försäljning hävs.

Denna lag träder i kraft den 1 j anuari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.