SFS 1988:1470

881470.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1470 Lag

Utkom från trycket

den 23 december 1988

om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 15 dec ember 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 1 § och 15 k ap. 2 § utsök­

ningsbalken skall ha följande lydelse.

7 kap.
1 Bestämmelserna i det ta kapitel gäller i fråga om utmätning av

1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provision

eller annan gottgörelse,

2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om denn es ställning

är jämförlig med en a rbetstagares,

3. belopp som utgår som pension eller livränta,
4. sjukpenning, föräldrapenningförmåner, ersättning enligt lagen

(1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård och annan
ersättning som utgår på gr und av sjukdom, smitta, ol ycksfall, utbildning,

arbetslöshet, värnpliktstjänstgöring eller annan tjänstgöring som ers ätts

med samma eller liknande förmåner som värnpliktstjänstgöring, allt i den

mån ersättningen inte avser att kompensera för särskilt angivna kostnader

eller skall återbetalas.

Bestämmelserna i detta kapit el är ej tillämpliga när gäldenären är döds­

bo eller annan juridisk pers on.

För vissa fa ll när skäli g lön ej utgår för gäldenärens arbete gäller enligt

18 § särskilda bestämmelser.

15 kap.

2 §' Genom införsel får tagas i anspråk

1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provision

eller annan gottgörelse,

2. annan ersättning för a rbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning

är jämförlig med en arbetstagares.

3202

' Prop. 1987/88; 176, 1988/89:SoU6, rskr. 55.

' Senaste lydelse 1988 ; 140.

' Senaste lydel se 1988: 140.

¬

background image

3. periodiskt vederlag for utnyttjande av patent, rätt till litterärt eller

SFS 1988; 1470

konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller for Överlåtelse av rörelse,

4. belopp som utgår som pension eller livränta,
5. sjukpenning, föräldrapenningförmåner, ersättning enligt lagen

(1988:1465) om ersättning och ledighet for närståendevård och annan
ersättning som utgår på grund av sjukdom, smitta, olycksfall, ut bildning,
arbetslöshet, värnpliktstjänstgöring eller annan tjänstgöring som ersätts

med samma eller liknande förmåner som värnpliktstjänstgöring, allt i den
mån ersättningen inte avser att kompensera for särskilt angivna kostnader

eller skall återbetalas.

För vissa fall när skälig lön ej utgår för gäldenärens arbete gäller enligt

19 § särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

; 1 1

•:!!

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.