SFS 1990:115

900115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

'

SFS 1990:115

om ändring i utsökningsbalken;

utkom från trycket

;{i)c2

den 10 april 1990

utfärdad den 29 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 kap. 4§ utsökningsbalken

skall ha följande lydelse.

17 kap.

4 § Kronofogdemyndigheten får helt eller delvis befria sökanden från att

ansvara för förrättningskostnadema, om skyldigheten skulle vara betung­
ande.

Återstår endast ett obetydligt belopp att betala i ett utsökningsmål, får

kronofogdemyndigheten betala beloppet till sökanden genom att jämka
förrättningskostnadema i mot svarande mån.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

På regeringens vägnar

BENGT GÖRANSSON

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:56, LU17, rskr.135.

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.