SFS 1991:849

910849.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:849

om ändring i lagen (1990:748) om ändring i

Utkom från trycket

utsökningsbalken;

den 25 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 1 § och 3 kap. 12 § utsök­

ningsbalken i paragrafe rnas lydelse enligt lagen (1990:748) om ändring i

nämnda balk skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 § Ansökan om verkställighet görs muntligen eller skriftligen. Regering­

en eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock medge a tt
ansökan görs på medium för automatisk databehandling.

Skriftlig ansökan ska ll vara underteckna d av sökanden eller hans om­

bud.

Prop. 1990/91; 126. LU34. rskr. 332.

1459

¬

background image

»H ^ -*7

SFS 1991:849

Utslag i mål om betalningsföreläggande eller handräckning verkställs

självmant av kronofogdemyndigheten, om inte sökanden i målet har an^r
gett att verkställighet inte skall ske. Ansökan om verkställighet anses gjord

när utslaget meddelades.

3 kap.

12 § Utslag eller beslut i mål om handräckning verkställs, utom i fall
som avses i 11 §, såsom lagakr aftägande dom, om inte något annat förord­

nas med anledning av ansökan om återvinning eller besvär.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.