SFS 1991:1989

911989.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1989 Lag

Utkom frän trycket

OHi ä ndring 1 u tsöknlngsbalken;

den 30 december 1991

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs att 7 kap. 1 § och 15 kap. 2 § utsök-

ningsbaiken skall ha följande lydelse.

7 kap.

1

Bestämmelserna i detta kapitel gäller i fråga om utmätning av

1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provi­

sion eller annan gottgörelse,

2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning

är jämförlig med en arbetstagares,

3. belopp som utgår som pension eller livränta,
4. sjukpenning, föräldrapenningförmåner, rehabiliteringspenning, er­

sättning enligt lagen (1988; 1465) om ersättning och ledighet för närståen­
devård och annan ersättning som utgår på grund av sjukdom, smitta,

3594

' Prop. 1991/92:40, Snj5. rskr. 81.

^ Senaste lydelse 1988:1470.

•f

¬

background image

olycksfall, utbildning, arbetslöshet, värnpliktstjänstgöring eller annan

SFS 1991:1989

tjänstgöring som ersätts med samma eller liknande förmåner som värn­
pliktstjänstgöring, allt i den mån ersättningen inte avser att kompensera
för särskilt angivna kostnader eller skall återbetalas.

Bestämmelserna i detta kapi tel är ej tillämpliga när gäldenären är döds­

bo eller annan juridisk person.

För vissa fall när skälig lön ej utgår för gäldenärens arbete gäller enligt

18 § särskilda bestämmelser.

15 kap.

2 §' Genom införsel får tagas i anspråk

1. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provi­

sion eller annan gottgörelse,

2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning

är jämförlig med en arbetstagares,

3. periodiskt vederlag för utnyttjande av patent, rätt till litterärt eller

konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för överlåtelse av rörelse,

4. belopp som utgår som pension eller livränta,

5. sjukpenning, föräldrapenningförmåner, rehabiliteringspenning, er­

sättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståen­
devård och annan ersättning som utgår på grund av sjukdom, smitta,
olycksfall, utbildning, arbetslöshet, värnpliktstjänstgöring eller annan
tjänstgöring som ersätts med samma eller liknande förmåner som värn­

pliktstjänstgöring, allt i den mån ersättning en inte avser at t kompensera
för särskilt angivna kostnader eller skall återbetalas.

För vissa fall när sk älig lön ej utgår för gäld enärens arbete gäller enligt

19 § särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraf t den 1 janua ri 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1988:1470.

3595

- •( • ''

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.