SFS 1989:842

890842.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:842

om ändring i utsökningsbalken;

utkom från trycket

den 24 november 198 9

utfärdad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 30 § och 6 ka p. 2 § utsök­

ningsbalken skall ha fö ljande lydelse.

4 kap.

30 § Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om ej annat

följer av andra eller fjärde stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i riket registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade

reservdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför ej förmånsrätt

förrän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskriv­

ningsdag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende,

skall den utmä tning som skedde först ha företräde. Om här i riket registre­

rat skepp eller luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i främmande stat
innan det har tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den rätt

som har vunnits genom den förra utmätningen gälla som p anträtt.

Utmätning av fast egendom medför företräde framför rättighet i egendo­

men, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på

den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt aktiekontolagen

(1989:827) medför förmånsrätt genom registrering av utmätningen enligt
den lagen. Utm äts en rättighet som förvaltas enligt 8 kap. i sistnämnda lag

inträder förmånsrätten i stället genom underrättelse till förvaltaren om
utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en panträtt i en
rättighet som förvaltas enligt sistnämnda kap.

6 kap.

2 § Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars företeen­
de utgör villkor f�r rätt att kräva betalning eller påkalla fullgörande av
annan förpliktelse, skall tagas i förv ar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat

i luftfartyg eller reser vdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens

ägare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tagas i förvar.

Kan det antagas att handling som avses i första eller andra stycket

undanhålls eller har förkommit, skall i stället sekundogäldenären eller

annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än

kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt aktiekontolagen

(1989:827) skall säkerställas genom registrering av utmätningen enligt den
lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 8 kap. i sistnämnda lag

skall säk erställandet i stället ske genom underrättelse till förvaltaren om

' Prop. 1988/89:152. 1989/90: LU5, rskr. 22.

1543

- * 5--" '

¬

background image

'A '⬢ ' A

SFS 1989:842

utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en panträtt i en
rättighet som förvaltas enligt sistnämnda kap.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.