SFS 2016:44 Lag om ändring i utsökningsbalken

160044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 30 § och 6 kap. 2 § utsök-

ningsbalken ska ha följande lydelse.

4 kap.

30 §

2

Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om inte annat följer

av andra, fjärde eller femte stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i landet registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade re-

servdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför inte förmånsrätt
förrän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskrivnings-
dag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, ska den ut-
mätning som skedde först ha företräde. Om här i landet registrerat skepp eller
luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i ett annat land innan det har tagits
om hand av Kronofogdemyndigheten, ska den rätt som har vunnits genom
den förra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom eller av luftfartyg i vilket en rättighet skrivits

in i inskrivningsregistret för luftfartyg ger företräde framför rättighet i egen-
domen, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på
den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument medför för-
månsrätt genom registrering av utmätningen enligt den lagen.

Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3 kap. i nämnda lag inträder för-

månsrätten i stället genom underrättelse till förvaltaren om utmätningen. Det-
samma gäller om utmätningen avser en panträtt i en rättighet som förvaltas
enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt la-

gen (2011:1200) om elcertifikat medför förmånsrätt genom registrering av ut-
mätningen enligt den lagen. Detsamma gäller för en utsläppsrätt eller en rät-
tighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrät-
ter.

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2011:1201.

SFS 2016:44

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:44

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

6 kap.

2 §

3

Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars uppvisande

utgör villkor för rätt att kräva betalning eller begära att någon annan förplik-
telse fullgörs, ska tas i förvar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat i

luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens
ägare, ska pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i förvar. Om beslutet om
utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev, ska Kronofogdemyndigheten
begära att den statliga lantmäterimyndigheten beslutar att sådana registre-
ringsåtgärder som anges i 7–8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte
får vidtas eller att den statliga lantmäterimyndigheten utfärdar ett skriftligt
pantbrev enligt 8 § nämnda lag.

Om det kan antas att en sådan handling som avses i första eller andra

stycket undanhålls eller har förkommit, ska i stället sekundogäldenären eller
annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än
Kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska säker-
ställas genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättig-
het som förvaltas enligt 3 kap. nämnda lag, ska säkerställandet i stället ske ge-
nom underrättelse till förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om ut-
mätningen avser en panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt

lagen (2011:1200) om elcertifikat ska säkerställas genom registrering av ut-
mätningen enligt den lagen. Detsamma gäller vid utmätning av en utsläppsrätt
eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1201.

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.