SFS 1987:684

870684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:684

om ändring i utsökningsbalken;

utkom från trycket

den 30 juli 1987

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 kap. 15 § och 15 kap. 18 §

utsökningsbalken skall ha följande lydelse.

8 kap.

15 § Säljs egendom exekutivt under konkurs, skall betalning utgå för de

konkursboets kostnader som enligt 14 kap. 18 § kon kurslagen (1987:672)

får tas ut ur egendomen, om kostnaderna anmäls enligt vad som sägs i 10 §
första stycket.

1

När egendom säljs exekutivt under konkurs eller utmätt fordran drivs in

I

under konkurs, har även borgenär, vars fordran är förenad med förmåns­
rätt enligt 10 § förmånsrä ttslagen (1970:979), rätt att få betalning ur egen­
domen, om han anmäler sin fordran enligt vad som sägs i 13 § första

stycket.

Prop. 1986/87:90. LU 3 2, rskr. 320.

1603

¬

background image

SFS 1987:684

15 kap.

18 § Införsel får äga rum utan hinder av att gäldenären är i konkurs,.i åeiij

mån ej lön eller annat som införseln gäller skall ingå i konkursboet enligt'

3 kap. 4 § konkurslagen (1987:672).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Eugéne Palmér
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.