SFS 1990:1388

901388.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:088 Lag

Utkom från trycket

OHH äEdrlliTlg 1

den 28 december 1990

utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' forskrivs att 12 kap. 25 och 58 §§ utsöknings-

balken skall ha följande lydelse.

2526

12 kap.

25

I sakägarförteckningen upptas förutom exekutionsfordringen

1. fordran som skal! utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 1 eller 2

förmånsrättslagen (1970:979) och som förfaller till betalning senast den

tillträdesdag som anges i 36 §,

2. fordran som är förenad med panträtt i fastigheten,
3. fordran som är förenad med förmånsrätt i fastigheten på grund av

betalningssäkring,

4. nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som besvärar fastig­

heten, om rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling

som är tillgänglig eller avser hyra av en bostadslägenhet i en fastighet, som

är taxerad som hyreshusenhet, om hyresgästen har tillträtt lägenheten,
dock ej sådan rättighet som skall bestå oavs ett fastighetens försäljning,

5. förrättningskostnadema.
Om fastigheten hör till konkursbo, upptas även arvode och annan kost­

nad för fastighetens förvaltning under konkursen.

58

Vid försäljning under hand skall köparen åläggas att svara för alla

fordringar som på grund av panträtt, utmätning eller eljest är förenade

med förmånsrätt i fastigheten och för förrättningskostnadema, i den mån

ej borgenär kan er hålla betalning ur andra tillgängliga medel eller avstår
från förmånsrätt i fastigheten eller sökanden medger at t försäljning får ske

utan att förrättningskostnadema blir täckta. Rätt på gmnd av ägarhypotek

anses ej som fordran.

Fordran som är förfallen till betalning skall betalas kontant, om ej

köparen visar att han har avtalat annat med borgenären eller betalning

skall utgå ur särskilt tillgängliga medel. Om ej sökanden har avstått från

täckning av förrättningskostnadema, skall vad som behövs för sådan täck­
ning betalas kontant.

Före försäljningen upplåten rättighet som gmndas på skriftlig handling

skall förbehållas. Förbehåll skall också göras för varje upplåten hyresrätt

till en bostadslägenhet i en fastighet, som är taxerad som hyreshusenhet,

om hyresgästen har tilltr ätt lägenheten. I fråga om sådana r ättigheter gäller

vad som sägs i 47 § .

Köparen skall lämna handpenning enligt vad som föreskrivs i 35 § i

fråga om inrop på auktion. �&terstoden av den kontanta köpeskillingen
skall betalas senast fyra veckor efter det att köpehandling har upprättats.

Försummas det, är köpet ogiltigt.

' Prop. 1990/91:47, SkU6, rskr. 80.

' Senaste lydelse 1984:695.

' Senaste lydelse 1984:695.

¬

background image

I Blir köpet ogiltigt, gäller bestämmelserna i 43 § om handpe nning. Vad

SFS 1990:1388

⬢ s om s ägs om auktion i 43 § första stycket gäller även försäljning under

hand.

I övrigt bestämmer kronofogdemyndigheten köpevillkoren.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.