SFS 1990:1388

901388.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:VDSYYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:VDSYYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:VDSYYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VDSYYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:VDSYYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:VDSYYF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1990:088 Lag </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">OHH �EdrlliTlg 1 </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">den 28 december 1990 </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 december 1990. </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' forskrivs att 12 kap. 25 och 58 �� uts�knings-</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">balken skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11">2526 </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft11">12 kap. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">25 </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft11">I sak�garf�rteckningen upptas f�rutom exekutionsfordringen </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">1. fordran som skal! utg� med f�rm�nsr�tt enligt 6 � 1 eller 7 � 1 eller 2 </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rm�nsr�ttslagen (1970:979) och som f�rfaller till betalning senast den </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">tilltr�desdag som anges i 36 �, </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft14">2. fordran som �r f�renad med pantr�tt i fastigheten, <br/>3. fordran som �r f�renad med f�rm�nsr�tt i fastigheten p� grund av </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">betalningss�kring, </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">4. nyttjander�tt, servitut eller r�tt till elektrisk kraft som besv�rar fastig�</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">heten, om r�ttigheten �r inskriven eller grundar sig p� skriftlig handling </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">som �r tillg�nglig eller avser hyra av en bostadsl�genhet i en fastighet, som </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft14">�r taxerad som hyreshusenhet, om hyresg�sten har tilltr�tt l�genheten, <br/>dock ej s�dan r�ttighet som skall best� oavs ett fastighetens f�rs�ljning, </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft14">5. f�rr�ttningskostnadema. <br/>Om fastigheten h�r till konkursbo, upptas �ven arvode och annan kost�</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft11">nad f�r fastighetens f�rvaltning under konkursen. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">58 </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid f�rs�ljning under hand skall k�paren �l�ggas att svara f�r alla </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">fordringar som p� grund av pantr�tt, utm�tning eller eljest �r f�renade </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">med f�rm�nsr�tt i fastigheten och f�r f�rr�ttningskostnadema, i den m�n </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft14">ej borgen�r kan er h�lla betalning ur andra tillg�ngliga medel eller avst�r <br/>fr�n f�rm�nsr�tt i fastigheten eller s�kanden medger at t f�rs�ljning f�r ske </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">utan att f�rr�ttningskostnadema blir t�ckta. R�tt p� gmnd av �garhypotek </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">anses ej som fordran. </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">Fordran som �r f�rfallen till betalning skall betalas kontant, om ej </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11">k�paren visar att han har avtalat annat med borgen�ren eller betalning </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft11">skall utg� ur s�rskilt tillg�ngliga medel. Om ej s�kanden har avst�tt fr�n </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft15">t�ckning av f�rr�ttningskostnadema, skall vad som beh�vs f�r s�dan t�ck�<br/>ning betalas kontant. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">F�re f�rs�ljningen uppl�ten r�ttighet som gmndas p� skriftlig handling </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">skall f�rbeh�llas. F�rbeh�ll skall ocks� g�ras f�r varje uppl�ten hyresr�tt </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft11">till en bostadsl�genhet i en fastighet, som �r taxerad som hyreshusenhet, </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft11">om hyresg�sten har tilltr �tt l�genheten. I fr�ga om s�dana r �ttigheter g�ller </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft11">vad som s�gs i 47 � . </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11">K�paren skall l�mna handpenning enligt vad som f�reskrivs i 35 � i </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft14">fr�ga om inrop p� auktion. �terstoden av den kontanta k�peskillingen <br/>skall betalas senast fyra veckor efter det att k�pehandling har uppr�ttats. </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsummas det, �r k�pet ogiltigt. </p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91:47, SkU6, rskr. 80. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1984:695. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1984:695. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:54px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft20">I Blir k�pet ogiltigt, g�ller best�mmelserna i 43 � om handpe nning. Vad </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1990:1388 </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">" s om s �gs om auktion i 43 � f�rsta stycket g�ller �ven f�rs�ljning under </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">hand. </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">I �vrigt best�mmer kronofogdemyndigheten k�pevillkoren. </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1991. </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREI VALDS </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft20">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:322px;white-space:nowrap" class="ft20">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1990:088 Lag

Utkom fr�n trycket

OHH �EdrlliTlg 1

den 28 december 1990

utf�rdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' forskrivs att 12 kap. 25 och 58 �� uts�knings-

balken skall ha f�ljande lydelse.

2526

12 kap.

25

I sak�garf�rteckningen upptas f�rutom exekutionsfordringen

1. fordran som skal! utg� med f�rm�nsr�tt enligt 6 � 1 eller 7 � 1 eller 2

f�rm�nsr�ttslagen (1970:979) och som f�rfaller till betalning senast den

tilltr�desdag som anges i 36 �,

2. fordran som �r f�renad med pantr�tt i fastigheten,
3. fordran som �r f�renad med f�rm�nsr�tt i fastigheten p� grund av

betalningss�kring,

4. nyttjander�tt, servitut eller r�tt till elektrisk kraft som besv�rar fastig�

heten, om r�ttigheten �r inskriven eller grundar sig p� skriftlig handling

som �r tillg�nglig eller avser hyra av en bostadsl�genhet i en fastighet, som

�r taxerad som hyreshusenhet, om hyresg�sten har tilltr�tt l�genheten,
dock ej s�dan r�ttighet som skall best� oavs ett fastighetens f�rs�ljning,

5. f�rr�ttningskostnadema.
Om fastigheten h�r till konkursbo, upptas �ven arvode och annan kost�

nad f�r fastighetens f�rvaltning under konkursen.

58

Vid f�rs�ljning under hand skall k�paren �l�ggas att svara f�r alla

fordringar som p� grund av pantr�tt, utm�tning eller eljest �r f�renade

med f�rm�nsr�tt i fastigheten och f�r f�rr�ttningskostnadema, i den m�n

ej borgen�r kan er h�lla betalning ur andra tillg�ngliga medel eller avst�r
fr�n f�rm�nsr�tt i fastigheten eller s�kanden medger at t f�rs�ljning f�r ske

utan att f�rr�ttningskostnadema blir t�ckta. R�tt p� gmnd av �garhypotek

anses ej som fordran.

Fordran som �r f�rfallen till betalning skall betalas kontant, om ej

k�paren visar att han har avtalat annat med borgen�ren eller betalning

skall utg� ur s�rskilt tillg�ngliga medel. Om ej s�kanden har avst�tt fr�n

t�ckning av f�rr�ttningskostnadema, skall vad som beh�vs f�r s�dan t�ck�
ning betalas kontant.

F�re f�rs�ljningen uppl�ten r�ttighet som gmndas p� skriftlig handling

skall f�rbeh�llas. F�rbeh�ll skall ocks� g�ras f�r varje uppl�ten hyresr�tt

till en bostadsl�genhet i en fastighet, som �r taxerad som hyreshusenhet,

om hyresg�sten har tilltr �tt l�genheten. I fr�ga om s�dana r �ttigheter g�ller

vad som s�gs i 47 � .

K�paren skall l�mna handpenning enligt vad som f�reskrivs i 35 � i

fr�ga om inrop p� auktion. �terstoden av den kontanta k�peskillingen
skall betalas senast fyra veckor efter det att k�pehandling har uppr�ttats.

F�rsummas det, �r k�pet ogiltigt.

' Prop. 1990/91:47, SkU6, rskr. 80.

' Senaste lydelse 1984:695.

' Senaste lydelse 1984:695.

background image

I Blir k�pet ogiltigt, g�ller best�mmelserna i 43 � om handpe nning. Vad

SFS 1990:1388

" s om s �gs om auktion i 43 � f�rsta stycket g�ller �ven f�rs�ljning under

hand.

I �vrigt best�mmer kronofogdemyndigheten k�pevillkoren.

Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1991.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREI VALDS

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.