SFS 1990:748

900748.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:748 Lag

Uikom från irycket

om ändHng i utsökningsbalken;

den 28 juni 1990

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 1 §, 3 kap. 11 o ch 12 §§, 8

kap. 4 § samt rubriken närmast före 3 kap. 11 § utsökningsbalken skall h a

följande lydelse.

2 kap.

1 § Ansökan om verkställighet görs muntligen eller skriftligen.

Ansökningshandling skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden

eller hans ombud.

Utslag i mål om betalningsföreläggande eller handräckning verkställs

självmant av kronofogdemyndigheten, om inte sökanden i målet haran­
gett att verkställighet inte skall ske. Ansökan om verkställighet anses gjord

när utslaget meddelades.

3 kap.

Utslag och beslut i m ål om beialningsföreläggande och handräckning
11 § Utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräck­

ning varigenom någon har ålagts betalningsskyldighet får verkställas ge­
nast, om inte något annat förordnas med an ledning av ansökan om åter ­
vinning eller besvär. Har gäldenären sökt återvinning eller överklagat,

tillämpas vad som sägs i 6 § om underrätts dom.

12 § Utslag i mål om handräckning verkställs, utom i fall som avses i

11

såsom lagakraftägande dom. om inte något annat förordnas med

anledning av ansökan om återvinning eller besvär.

8 kap.

4 § När utmätning har skett med stöd av 3 kap. 6 §, får egendomen ej
säljas utan gäldenärens samtycke förrän exekutionstiteln har vunnit laga

kraft. Detsamma gäller, när utmätning har skett på grund av utslag eller

beslut i mål om betalningsföreläggande eller hand räckning och gäldenären

har sökt återvinning eller överklagat.

Lös egendom som har betydande värde eller fast egendom får ej heller i

annat fall säljas utan gäldenärens samtycke, om ej exekutionstiteln har

vunnit laga kraft eller får verkställas såsom lagakraftägande dom.

Lös egendom som hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vå rd

skall utan h inder av första eller andra stycket säljas så snart som möjli gt.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestäm mer.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfa rande i fråg a om utslag eller beslut som

1414

Prop. 1989/90: 8.S. J ulLtl. rskr. .11 i.

¬

background image

meddelats enligt lagen (1 946:808) om lagsökning och betalningsföreläg-

SFS 1990:748

gande samt handräckningslagen (1981:847).

På regeringens vägnar

11^.

LAILA FREI VALDS

'"i.

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.