SFS 2018:1989 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2018:1989 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS2018-1989.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ZDDKWQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:EFSTOG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:EPTSOL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i uts�kningsbalken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 1 och 15 �� uts�kningsbalken <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:435px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>2 Verkst�llighet f�r under de f�ruts�ttningar som anges i detta kapitel <br/>�ga rum p� grund av f�ljande exekutionstitlar: </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. domstols dom, utslag eller beslut,<br/>2. f�rlikning som �r stadf�st av en domstol och medlings�verens-</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kommelse som har f�rklarats verkst�llbar av en domstol, </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. godk�nt straff�rel�ggande, godk�nt f�rel�ggande av ordningsbot eller</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">godk�nt avgiftsf�rel�ggande, </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">4. skiljedom eller beslut om avskrivning av ett skiljef�rfarande,<br/>5. f�rbindelse ang�ende underh�llsbidrag,<br/>6. f�rvaltningsmyndighets beslut som enligt en s�rskild f�reskrift f�r</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">verkst�llas, </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. handling som enligt en s�rskild f�reskrift f�r l�ggas till grund f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">st�llighet, och </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i m�l om betalningsf�re-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">l�ggande eller handr�ckning samt europeiskt betalningsf�rel�ggande som <br/>har f�rklarats verkst�llbart av Kronofogdemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som i balken s�gs om dom g�ller, om inte annat f�reskrivs, i till�mp-</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">liga delar �ven domstols utslag eller beslut, Kronofogdemyndighetens utslag <br/>eller beslut i m�l om betalningsf�rel�ggande eller handr�ckning samt euro-<br/>peiskt betalningsf�rel�ggande som har f�rklarats verkst�llbart av Krono-<br/>fogdemyndigheten. Vidare g�ller det som s�gs i balken om skiljedom �ven <br/>beslut om avskrivning av skiljef�rfarande. </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>15 �</b>3 En skiljedom som grundas p� skiljeavtal f�r verkst�llas, om </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. skiljeavtalet inte inneh�ller n�got f�rbeh�ll om r�tt f�r part att f�ra talan</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">mot domen eller, n�r ett s�dant f�rbeh�ll finns, tiden f�r parts talan har g�tt <br/>ut utan att talan har f�rts, och </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. domen uppfyller f�reskrifterna om skriftlighet och undertecknande i</p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">31 � f�rsta stycket lagen (1999:116) om skiljef�rfarande. </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">I fr�ga om ers�ttning till skiljeman f�r skiljedomen verkst�llas, om <br/>1. domen i denna del inte har angripits inom f�reskriven tid, och</p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:257, bet. 2018/19:JuU6, rskr. 2018/19:41. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:862. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1999:118. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2018:1989</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 7 december 2018</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1989 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. domen uppfyller f�reskrifterna om skriftlighet och undertecknande i</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">31 � f�rsta stycket lagen om skiljef�rfarande. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">Svaranden ska alltid ges tillf�lle att yttra sig innan verkst�llighet sker. <br/>Om verkst�llighet av en skiljedom som omfattas av en s�dan �verens-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">kommelse om inskr�nkning i parternas r�tt att f�ra talan mot skiljedomen <br/>som anges i 51 � lagen om skiljef�rfarande, g�ller vad som f�reskrivs d�r. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2019. </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Tobias Eriksson <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i uts�kningsbalken

Utf�rdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 1 och 15 �� uts�kningsbalken
ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

1 �2 Verkst�llighet f�r under de f�ruts�ttningar som anges i detta kapitel
�ga rum p� grund av f�ljande exekutionstitlar:

1. domstols dom, utslag eller beslut,
2. f�rlikning som �r stadf�st av en domstol och medlings�verens-

kommelse som har f�rklarats verkst�llbar av en domstol,

3. godk�nt straff�rel�ggande, godk�nt f�rel�ggande av ordningsbot eller

godk�nt avgiftsf�rel�ggande,

4. skiljedom eller beslut om avskrivning av ett skiljef�rfarande,
5. f�rbindelse ang�ende underh�llsbidrag,
6. f�rvaltningsmyndighets beslut som enligt en s�rskild f�reskrift f�r

verkst�llas,

7. handling som enligt en s�rskild f�reskrift f�r l�ggas till grund f�r verk-

st�llighet, och

8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i m�l om betalningsf�re-

l�ggande eller handr�ckning samt europeiskt betalningsf�rel�ggande som
har f�rklarats verkst�llbart av Kronofogdemyndigheten.

Det som i balken s�gs om dom g�ller, om inte annat f�reskrivs, i till�mp-

liga delar �ven domstols utslag eller beslut, Kronofogdemyndighetens utslag
eller beslut i m�l om betalningsf�rel�ggande eller handr�ckning samt euro-
peiskt betalningsf�rel�ggande som har f�rklarats verkst�llbart av Krono-
fogdemyndigheten. Vidare g�ller det som s�gs i balken om skiljedom �ven
beslut om avskrivning av skiljef�rfarande.

15 �3 En skiljedom som grundas p� skiljeavtal f�r verkst�llas, om

1. skiljeavtalet inte inneh�ller n�got f�rbeh�ll om r�tt f�r part att f�ra talan

mot domen eller, n�r ett s�dant f�rbeh�ll finns, tiden f�r parts talan har g�tt
ut utan att talan har f�rts, och

2. domen uppfyller f�reskrifterna om skriftlighet och undertecknande i

31 � f�rsta stycket lagen (1999:116) om skiljef�rfarande.

I fr�ga om ers�ttning till skiljeman f�r skiljedomen verkst�llas, om
1. domen i denna del inte har angripits inom f�reskriven tid, och

1 Prop. 2017/18:257, bet. 2018/19:JuU6, rskr. 2018/19:41.

2 Senaste lydelse 2011:862.

3 Senaste lydelse 1999:118.

SFS

2018:1989

Publicerad
den

7 december 2018

background image

2

SFS

2018:1989

2. domen uppfyller f�reskrifterna om skriftlighet och undertecknande i

31 � f�rsta stycket lagen om skiljef�rfarande.

Svaranden ska alltid ges tillf�lle att yttra sig innan verkst�llighet sker.
Om verkst�llighet av en skiljedom som omfattas av en s�dan �verens-

kommelse om inskr�nkning i parternas r�tt att f�ra talan mot skiljedomen
som anges i 51 � lagen om skiljef�rfarande, g�ller vad som f�reskrivs d�r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2019.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.