SFS 1993:516 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1993:516 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1993_516 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93: JuU34, rskr. 1992/93:373.

1144

2 kap.

19 § Kronofogdemyndighetens beslut gäller omedelbart. Vite får dock

inte utsökas innan det beslut, genom vilket kronofogdemyndigheten har
dömt ut vitet, har vunnit laga kraft.

Verkställigheten fortgår även om kronofogdemyndighetens beslut över-

klagas, om inte något annat föreskrivs i denna balk eller förordnas av en
domstol.

SFS 1993:516 Lag

om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken
dels att 18 kap. 3 § skall upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 19 §, 18 kap. 1 och 2,4�16 och 17 � 19 §§ samt rubrikerna

närmast före 18 kap. 2, 12 och 16 a §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 18 kap. 16a §, av

följande lydelse.

Utkom från trycket
den 15 juni 1993

background image

18 kap.

1 § Kronofogdemyndighetens beslut överklagas skriftligen hos den

tingsrätt inom vars domkrets kronofogdemyndigheten har sitt säte.

I den mån det inte föreskrivs något annat i detta kapitel skall bestäm-

melserna i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden tilläm-
pas beträffande överklaganden i utsökningsmål. Tingsrätten skall dock
alltid bestå av en lagfaren domare.

SFS 1993:516

�verklagande av kronofogdemyndighetens beslut

2 § Kronofogdemyndighetens beslut får överklagas av den som beslutet
angår, om det har gått honom emot. Sökanden eller svaranden får klaga
även över att beslut gör intrång i tredje mans rätt.

Ett beslut, genom vilket en rättighet har förbehållits enligt 12 kap. 33 §

andra stycket, får överklagas endast av den som har bestritt att sådant
förbehåll görs.

4 § Ett beslut, genom vilket kronofogdemyndigheten har funnit sig be-
hörig att ta upp en ansökan om verkställighet, får inte överklagas.

Om kronofogdemyndigheten har funnit sig obehörig att ta upp en ansö-

kan, kan tingsrätten efter överklagande bestämma vilken kronofogdemyn-
dighet som skall handlägga målet och hänvisa det till den myndigheten.
Härvid tillämpas 2 kap. 4 § första stycket andra meningen.

5 § Följande beslut får inte överklagas:

1. ett beslut genom vilket begäran om rättelse av utmätning enligt 4 kap.

33 eller 34 § eller av kvarstad för fordran enligt 16 kap. 13 § har lämnats

utan bifall,

2. ett beslut genom vilket en rättighet inte har förbehållits enligt 12 kap.

33 § andra stycket,

3. ett beslut genom vilket en förrättningsman har förklarats jävig.

6 § Ett beslut i en fråga som avses i 2 kap. 10 eller 11 § får inte överkla-
gas. I samband med att ett beslut överklagas, genom vilket föreläggande av

vite eller annan påföljd har tillämpats, får dock prövning av föreläggandets

giltighet påkallas.

Ett beslut som innefattar endast förberedelse till senare beslut och inte

rör tredje man får överklagas endast i samband med överklagande av det
senare beslutet. Beslutet får dock överklagas särskilt på den grund att
målet onödigt uppehålls genom beslutet.

En sakägarförteckning får överklagas endast i samband med att en

auktion eller ett beslut om fördelning av influtna medel överklagas.

7 § Ett beslut om utmätning som avses i 7 kap. eller ett beslut om
införsel får överklagas utan inskränkning till viss tid.

Ett beslut om annan utmätning skall överklagas av sökanden eller sva-

randen inom tre veckor från det att beslutet delgavs honom. Tredje man
får överklaga sådan utmätning utan inskränkning till viss tid. Ett beslut
som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 12 kap. 49 § tredje stycket skall
dock överklagas inom tre veckor från det att beslutet delgavs klaganden.

1145

background image

SFS 1993:516

En exekutiv försäljning skall överklagas inom tre veckor från försälj-

ningen. Ett beslut om fördelning eller utbetalning av medel skall överkla-

gas inom tre veckor från beslutet.

Ett sådant överklagande som avses i 6 § andra stycket andra meningen

får göras utan inskränkning till viss tid.

Kronofogdemyndighetens beslut i andra fall skall överklagas inom tre

veckor från det att beslutet delgavs klaganden.

8 § I överklagandet skall klaganden ange det överklagade beslutet, den
ändring som yrkas i beslutet och grunderna för överklagandet.

Klaganden skall lämna uppgift om de bevis som han vill åberopa och om

vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Skriftligt bevis som inte har
givits in tidigare skall bifogas i original eller styrkt kopia.

�verklagandet skall vara undertecknat av klaganden eller hans ombud.

9 § Ett överklagande skall ges in till kronofogdemyndigheten.

Ett överklagande som inte har kommit in i rätt tid skall avvisas av

kronofogdemyndigheten. Om överklagandet har kommit in till tingsrätten

inom tiden för överklagande, skall den omständigheten att överklagandet
har kommit in till kronofogdemyndigheten först därefter inte föranleda att
det avvisas.

Om den som vill överklaga ett beslut visar laga förfall innan tiden för

överklagande gått ut, skall kronofogdemyndigheten sätta ut ny tid.

10 § Om överklagandet inte avvisas, skall kronofogdemyndigheten så

snart som möjligt sända detta och övriga handlingar i målet till tingsrätten.

11 § Frågan huruvida ett beslut har överklagats i rätt tid får komma
under tingsrättens bedömande endast i samband med prövning av ett

överklagande av ett beslut genom vilket kronofogdemyndigheten har avvi-
sat överklagandet.

Vissa bestämmelser om förfarandet i tingsrätten

12 § Tingsrätten får, utan att motparten dessförinnan har beretts tillfälle

att yttra sig över överklagandet, förordna att någon åtgärd för verkställig-
het tills vidare inte skall vidtas eller, om det finns synnerliga skäl, att en
redan vidtagen åtgärd skall hävas.

Tingsrätten får också omedelbart förordna att en åtgärd för verkställig-

het skall genomföras och bestå till dess annat förordnas.

13 § Den omständigheten att ett beslut har meddelats av en jävig förrätt-

ningsman skall inte föranleda att beslutet hävs, om jävet uppenbarligen
inte har inverkat på beslutet.

14 § Vid bifall till ett överklagande av ett visst beslut får även ett senare

beslut i målet hävas när det kan ske, om detta beslut har samband med det
förra beslutet och inte hade vunnit laga kraft mot klaganden när han
överklagade det första beslutet.

1146

background image

SFS 1993:516

15 § Om ett överklagande av ett beslut om fördelning av medel bifalls,

gäller det till förmån även för den som inte själv har överklagat beslutet.

16 § Tingsrättens beslut i en fråga som överklagats dit gäller på det sätt

som i 2 kap. 19 § sägs om kronofogdemyndighetens beslut.

I mål om utmätning eller införsel skall dock en vidtagen åtgärd inte utan

särskilt förordnande återgå innan tingsrättens beslut har vunnit laga kraft.

överklagande av tingsrättens beslut, m. m.

16 a § Tingsrättens beslut överklagas hos hovrätten.

Hovrätten får inte pröva ett överklagande av ett beslut av en tingsrätt,

om inte hovrätten meddelat parten prövningstillstånd.

Prövningstillstånd behövs inte om överklagandet avser ett beslut som

rör någon annan än en part, ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv
mot en domare eller ett beslut genom vilket en missnöjesanmälan eller ett
överklagande har avvisats.

I fråga om meddelade prövningstillstånd skall 54 kap. 11 § tredje stycket

rättegångsbalken gälla.

Prövningstillstånd får meddelas endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet

prövas av högre rätt,

2. det finns anledning till ändring i i tingsrättens beslut, eller
3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Kan ett överklagande av tingsrättens beslut prövas av hovrätten endast

om denna meddelat prövningstillstånd, skall tingsrätten i samband med
underrättelse om vad som gäller i fråga om överklagande upplysa parterna
om detta och därvid också ange innehållet i närmast föregående stycke.

17 § Ett beslut, genom vilket en domstol har funnit kronofogdemyndig-

heten behörig att ta upp en ansökan om verkställighet eller har hänvisat ett
mål till en viss kronofogdemyndighet, får inte överklagas. Detsamma
gäller ett beslut av en domstol med anledning av ett sådant överklagande
som avses i 6 § andra stycket andra meningen.

18 § Ett beslut, genom vilket en domstol innan ändringsyrkandet prövas

slutligt har meddelat ett förordnande som avses i 12 § eller har uttalat sig i
fråga om ett föreläggande som avses i 2 kap. 15 §, får överklagas särskilt.

19 § Vad som sägs i 4 § andra stycket och 12,14 och 15 §§ tillämpas även

i hovrätten och Högsta domstolen. Vad som sägs i 16 § tillämpas även i
hovrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. I fråga om beslut som

meddelats av kronofogdemyndighet före ikraftträdandet gäller äldre före-
skrifter.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

1147

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.