SFS 1993:516 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1993:516 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1993_516 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:906px;"> <img width="648" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:849px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93: JuU34, rskr. 1992/93:373. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">1144 </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:681px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>19 �</b> Kronofogdemyndighetens beslut g�ller omedelbart. Vite f�r dock </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft18">inte uts�kas innan det beslut, genom vilket kronofogdemyndigheten har <br/>d�mt ut vitet, har vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft14">Verkst�lligheten fortg�r �ven om kronofogdemyndighetens beslut �ver-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft18">klagas, om inte n�got annat f�reskrivs i denna balk eller f�rordnas av en <br/>domstol. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 1993:516 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>om �ndring i uts�kningsbalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:502px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft14">utf�rdad den 3 juni 1993. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om uts�kningsbalken <br/><i>dels</i> att 18 kap. 3 � skall upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 2 kap. 19 �, 18 kap. 1 och 2,416 och 17  19 �� samt rubrikerna </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft14">n�rmast f�re 18 kap. 2, 12 och 16 a �� skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i> att det i balken skall inf�ras en ny paragraf, 18 kap. 16a �, av </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft14">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket <br/>den 15 juni 1993 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:64px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>1 �</b> Kronofogdemyndighetens beslut �verklagas skriftligen hos den </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft21">tingsr�tt inom vars domkrets kronofogdemyndigheten har sitt s�te. </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">I den m�n det inte f�reskrivs n�got annat i detta kapitel skall best�m-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft23">melserna i lagen (1946:807) om handl�ggning av domstols�renden till�m-<br/>pas betr�ffande �verklaganden i uts�kningsm�l. Tingsr�tten skall dock <br/>alltid best� av en lagfaren domare. </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1993:516 </b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>�verklagande av kronofogdemyndighetens beslut </b></p> <p style="position:absolute;top:211px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b> Kronofogdemyndighetens beslut f�r �verklagas av den som beslutet <br/>ang�r, om det har g�tt honom emot. S�kanden eller svaranden f�r klaga <br/>�ven �ver att beslut g�r intr�ng i tredje mans r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut, genom vilket en r�ttighet har f�rbeh�llits enligt 12 kap. 33 � </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft23">andra stycket, f�r �verklagas endast av den som har bestritt att s�dant <br/>f�rbeh�ll g�rs. </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b> Ett beslut, genom vilket kronofogdemyndigheten har funnit sig be-<br/>h�rig att ta upp en ans�kan om verkst�llighet, f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Om kronofogdemyndigheten har funnit sig obeh�rig att ta upp en ans�-</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft23">kan, kan tingsr�tten efter �verklagande best�mma vilken kronofogdemyn-<br/>dighet som skall handl�gga m�let och h�nvisa det till den myndigheten. <br/>H�rvid till�mpas 2 kap. 4 � f�rsta stycket andra meningen. </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>5 �</b> F�ljande beslut f�r inte �verklagas: </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">1. ett beslut genom vilket beg�ran om r�ttelse av utm�tning enligt 4 kap. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">33 eller 34 � eller av kvarstad f�r fordran enligt 16 kap. 13 � har l�mnats </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft21">utan bifall, </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">2. ett beslut genom vilket en r�ttighet inte har f�rbeh�llits enligt 12 kap. </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">33 � andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">3. ett beslut genom vilket en f�rr�ttningsman har f�rklarats j�vig. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> Ett beslut i en fr�ga som avses i 2 kap. 10 eller 11 � f�r inte �verkla-<br/>gas. I samband med att ett beslut �verklagas, genom vilket f�rel�ggande av </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">vite eller annan p�f�ljd har till�mpats, f�r dock pr�vning av f�rel�ggandets </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft21">giltighet p�kallas. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut som innefattar endast f�rberedelse till senare beslut och inte </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft23">r�r tredje man f�r �verklagas endast i samband med �verklagande av det <br/>senare beslutet. Beslutet f�r dock �verklagas s�rskilt p� den grund att <br/>m�let on�digt uppeh�lls genom beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">En sak�garf�rteckning f�r �verklagas endast i samband med att en </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft21">auktion eller ett beslut om f�rdelning av influtna medel �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b> Ett beslut om utm�tning som avses i 7 kap. eller ett beslut om <br/>inf�rsel f�r �verklagas utan inskr�nkning till viss tid. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut om annan utm�tning skall �verklagas av s�kanden eller sva-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft23">randen inom tre veckor fr�n det att beslutet delgavs honom. Tredje man <br/>f�r �verklaga s�dan utm�tning utan inskr�nkning till viss tid. Ett beslut <br/>som avses i 8 kap. 9 � f�rsta stycket eller 12 kap. 49 � tredje stycket skall <br/>dock �verklagas inom tre veckor fr�n det att beslutet delgavs klaganden. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft22">1145 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1993:516 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">En exekutiv f�rs�ljning skall �verklagas inom tre veckor fr�n f�rs�lj-</p> <p style="position:absolute;top:59px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">ningen. Ett beslut om f�rdelning eller utbetalning av medel skall �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:75px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft31">gas inom tre veckor fr�n beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett s�dant �verklagande som avses i 6 � andra stycket andra meningen </p> <p style="position:absolute;top:108px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r g�ras utan inskr�nkning till viss tid. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Kronofogdemyndighetens beslut i andra fall skall �verklagas inom tre </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">veckor fr�n det att beslutet delgavs klaganden. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b> I �verklagandet skall klaganden ange det �verklagade beslutet, den <br/>�ndring som yrkas i beslutet och grunderna f�r �verklagandet. </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Klaganden skall l�mna uppgift om de bevis som han vill �beropa och om </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32">vad han vill styrka med varje s�rskilt bevis. Skriftligt bevis som inte har <br/>givits in tidigare skall bifogas i original eller styrkt kopia. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft31">�verklagandet skall vara undertecknat av klaganden eller hans ombud. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>9 �</b> Ett �verklagande skall ges in till kronofogdemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett �verklagande som inte har kommit in i r�tt tid skall avvisas av </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft31">kronofogdemyndigheten. Om �verklagandet har kommit in till tingsr�tten </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32">inom tiden f�r �verklagande, skall den omst�ndigheten att �verklagandet <br/>har kommit in till kronofogdemyndigheten f�rst d�refter inte f�ranleda att <br/>det avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft31">Om den som vill �verklaga ett beslut visar laga f�rfall innan tiden f�r </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft31">�verklagande g�tt ut, skall kronofogdemyndigheten s�tta ut ny tid. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>10 �</b> Om �verklagandet inte avvisas, skall kronofogdemyndigheten s� </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft31">snart som m�jligt s�nda detta och �vriga handlingar i m�let till tingsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b> Fr�gan huruvida ett beslut har �verklagats i r�tt tid f�r komma <br/>under tingsr�ttens bed�mande endast i samband med pr�vning av ett </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32">�verklagande av ett beslut genom vilket kronofogdemyndigheten har avvi-<br/>sat �verklagandet. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>Vissa best�mmelser om f�rfarandet i tingsr�tten </b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>12 �</b> Tingsr�tten f�r, utan att motparten dessf�rinnan har beretts tillf�lle </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32">att yttra sig �ver �verklagandet, f�rordna att n�gon �tg�rd f�r verkst�llig-<br/>het tills vidare inte skall vidtas eller, om det finns synnerliga sk�l, att en <br/>redan vidtagen �tg�rd skall h�vas. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft31">Tingsr�tten f�r ocks� omedelbart f�rordna att en �tg�rd f�r verkst�llig-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft31">het skall genomf�ras och best� till dess annat f�rordnas. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>13 �</b> Den omst�ndigheten att ett beslut har meddelats av en j�vig f�rr�tt-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32">ningsman skall inte f�ranleda att beslutet h�vs, om j�vet uppenbarligen <br/>inte har inverkat p� beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>14 �</b> Vid bifall till ett �verklagande av ett visst beslut f�r �ven ett senare </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32">beslut i m�let h�vas n�r det kan ske, om detta beslut har samband med det <br/>f�rra beslutet och inte hade vunnit laga kraft mot klaganden n�r han <br/>�verklagade det f�rsta beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft31">1146 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:645px;height:905px;"> <img width="645" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1993:516 </b></p> <p style="position:absolute;top:38px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>15 �</b> Om ett �verklagande av ett beslut om f�rdelning av medel bifalls, </p> <p style="position:absolute;top:54px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft41">g�ller det till f�rm�n �ven f�r den som inte sj�lv har �verklagat beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>16 �</b> Tingsr�ttens beslut i en fr�ga som �verklagats dit g�ller p� det s�tt </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft41">som i 2 kap. 19 � s�gs om kronofogdemyndighetens beslut. </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">I m�l om utm�tning eller inf�rsel skall dock en vidtagen �tg�rd inte utan </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft41">s�rskilt f�rordnande �terg� innan tingsr�ttens beslut har vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>�verklagande av tingsr�ttens beslut, m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>16 a �</b> Tingsr�ttens beslut �verklagas hos hovr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">Hovr�tten f�r inte pr�va ett �verklagande av ett beslut av en tingsr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft41">om inte hovr�tten meddelat parten pr�vningstillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">Pr�vningstillst�nd beh�vs inte om �verklagandet avser ett beslut som </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft42">r�r n�gon annan �n en part, ett beslut genom vilket tingsr�tten ogillat j�v <br/>mot en domare eller ett beslut genom vilket en missn�jesanm�lan eller ett <br/>�verklagande har avvisats. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">I fr�ga om meddelade pr�vningstillst�nd skall 54 kap. 11 � tredje stycket </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft41">r�tteg�ngsbalken g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">Pr�vningstillst�nd f�r meddelas endast om </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">1. det �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen att �verklagandet </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft41">pr�vas av h�gre r�tt, </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft42">2. det finns anledning till �ndring i i tingsr�ttens beslut, eller <br/>3. det annars finns synnerliga sk�l att pr�va �verklagandet. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft41">Kan ett �verklagande av tingsr�ttens beslut pr�vas av hovr�tten endast </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft42">om denna meddelat pr�vningstillst�nd, skall tingsr�tten i samband med <br/>underr�ttelse om vad som g�ller i fr�ga om �verklagande upplysa parterna <br/>om detta och d�rvid ocks� ange inneh�llet i n�rmast f�reg�ende stycke. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>17 �</b> Ett beslut, genom vilket en domstol har funnit kronofogdemyndig-</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft42">heten beh�rig att ta upp en ans�kan om verkst�llighet eller har h�nvisat ett <br/>m�l till en viss kronofogdemyndighet, f�r inte �verklagas. Detsamma <br/>g�ller ett beslut av en domstol med anledning av ett s�dant �verklagande <br/>som avses i 6 � andra stycket andra meningen. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>18 �</b> Ett beslut, genom vilket en domstol innan �ndringsyrkandet pr�vas </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft42">slutligt har meddelat ett f�rordnande som avses i 12 � eller har uttalat sig i <br/>fr�ga om ett f�rel�ggande som avses i 2 kap. 15 �, f�r �verklagas s�rskilt. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>19 �</b> Vad som s�gs i 4 � andra stycket och 12,14 och 15 �� till�mpas �ven </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft42">i hovr�tten och H�gsta domstolen. Vad som s�gs i 16 � till�mpas �ven i <br/>hovr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994. I fr�ga om beslut som </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft42">meddelats av kronofogdemyndighet f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre f�re-<br/>skrifter. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft41">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft41">Lena Moore </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft41">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:575px;white-space:nowrap" class="ft41">1147 </p> </div> </div>
background image

1

Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93: JuU34, rskr. 1992/93:373.

1144

2 kap.

19 � Kronofogdemyndighetens beslut g�ller omedelbart. Vite f�r dock

inte uts�kas innan det beslut, genom vilket kronofogdemyndigheten har
d�mt ut vitet, har vunnit laga kraft.

Verkst�lligheten fortg�r �ven om kronofogdemyndighetens beslut �ver-

klagas, om inte n�got annat f�reskrivs i denna balk eller f�rordnas av en
domstol.

SFS 1993:516 Lag

om �ndring i uts�kningsbalken;

utf�rdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om uts�kningsbalken
dels att 18 kap. 3 � skall upph�ra att g�lla,
dels att 2 kap. 19 �, 18 kap. 1 och 2,416 och 17  19 �� samt rubrikerna

n�rmast f�re 18 kap. 2, 12 och 16 a �� skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i balken skall inf�ras en ny paragraf, 18 kap. 16a �, av

f�ljande lydelse.

Utkom fr�n trycket
den 15 juni 1993

background image

18 kap.

1 � Kronofogdemyndighetens beslut �verklagas skriftligen hos den

tingsr�tt inom vars domkrets kronofogdemyndigheten har sitt s�te.

I den m�n det inte f�reskrivs n�got annat i detta kapitel skall best�m-

melserna i lagen (1946:807) om handl�ggning av domstols�renden till�m-
pas betr�ffande �verklaganden i uts�kningsm�l. Tingsr�tten skall dock
alltid best� av en lagfaren domare.

SFS 1993:516

�verklagande av kronofogdemyndighetens beslut

2 � Kronofogdemyndighetens beslut f�r �verklagas av den som beslutet
ang�r, om det har g�tt honom emot. S�kanden eller svaranden f�r klaga
�ven �ver att beslut g�r intr�ng i tredje mans r�tt.

Ett beslut, genom vilket en r�ttighet har f�rbeh�llits enligt 12 kap. 33 �

andra stycket, f�r �verklagas endast av den som har bestritt att s�dant
f�rbeh�ll g�rs.

4 � Ett beslut, genom vilket kronofogdemyndigheten har funnit sig be-
h�rig att ta upp en ans�kan om verkst�llighet, f�r inte �verklagas.

Om kronofogdemyndigheten har funnit sig obeh�rig att ta upp en ans�-

kan, kan tingsr�tten efter �verklagande best�mma vilken kronofogdemyn-
dighet som skall handl�gga m�let och h�nvisa det till den myndigheten.
H�rvid till�mpas 2 kap. 4 � f�rsta stycket andra meningen.

5 � F�ljande beslut f�r inte �verklagas:

1. ett beslut genom vilket beg�ran om r�ttelse av utm�tning enligt 4 kap.

33 eller 34 � eller av kvarstad f�r fordran enligt 16 kap. 13 � har l�mnats

utan bifall,

2. ett beslut genom vilket en r�ttighet inte har f�rbeh�llits enligt 12 kap.

33 � andra stycket,

3. ett beslut genom vilket en f�rr�ttningsman har f�rklarats j�vig.

6 � Ett beslut i en fr�ga som avses i 2 kap. 10 eller 11 � f�r inte �verkla-
gas. I samband med att ett beslut �verklagas, genom vilket f�rel�ggande av

vite eller annan p�f�ljd har till�mpats, f�r dock pr�vning av f�rel�ggandets

giltighet p�kallas.

Ett beslut som innefattar endast f�rberedelse till senare beslut och inte

r�r tredje man f�r �verklagas endast i samband med �verklagande av det
senare beslutet. Beslutet f�r dock �verklagas s�rskilt p� den grund att
m�let on�digt uppeh�lls genom beslutet.

En sak�garf�rteckning f�r �verklagas endast i samband med att en

auktion eller ett beslut om f�rdelning av influtna medel �verklagas.

7 � Ett beslut om utm�tning som avses i 7 kap. eller ett beslut om
inf�rsel f�r �verklagas utan inskr�nkning till viss tid.

Ett beslut om annan utm�tning skall �verklagas av s�kanden eller sva-

randen inom tre veckor fr�n det att beslutet delgavs honom. Tredje man
f�r �verklaga s�dan utm�tning utan inskr�nkning till viss tid. Ett beslut
som avses i 8 kap. 9 � f�rsta stycket eller 12 kap. 49 � tredje stycket skall
dock �verklagas inom tre veckor fr�n det att beslutet delgavs klaganden.

1145

background image

SFS 1993:516

En exekutiv f�rs�ljning skall �verklagas inom tre veckor fr�n f�rs�lj-

ningen. Ett beslut om f�rdelning eller utbetalning av medel skall �verkla-

gas inom tre veckor fr�n beslutet.

Ett s�dant �verklagande som avses i 6 � andra stycket andra meningen

f�r g�ras utan inskr�nkning till viss tid.

Kronofogdemyndighetens beslut i andra fall skall �verklagas inom tre

veckor fr�n det att beslutet delgavs klaganden.

8 � I �verklagandet skall klaganden ange det �verklagade beslutet, den
�ndring som yrkas i beslutet och grunderna f�r �verklagandet.

Klaganden skall l�mna uppgift om de bevis som han vill �beropa och om

vad han vill styrka med varje s�rskilt bevis. Skriftligt bevis som inte har
givits in tidigare skall bifogas i original eller styrkt kopia.

�verklagandet skall vara undertecknat av klaganden eller hans ombud.

9 � Ett �verklagande skall ges in till kronofogdemyndigheten.

Ett �verklagande som inte har kommit in i r�tt tid skall avvisas av

kronofogdemyndigheten. Om �verklagandet har kommit in till tingsr�tten

inom tiden f�r �verklagande, skall den omst�ndigheten att �verklagandet
har kommit in till kronofogdemyndigheten f�rst d�refter inte f�ranleda att
det avvisas.

Om den som vill �verklaga ett beslut visar laga f�rfall innan tiden f�r

�verklagande g�tt ut, skall kronofogdemyndigheten s�tta ut ny tid.

10 � Om �verklagandet inte avvisas, skall kronofogdemyndigheten s�

snart som m�jligt s�nda detta och �vriga handlingar i m�let till tingsr�tten.

11 � Fr�gan huruvida ett beslut har �verklagats i r�tt tid f�r komma
under tingsr�ttens bed�mande endast i samband med pr�vning av ett

�verklagande av ett beslut genom vilket kronofogdemyndigheten har avvi-
sat �verklagandet.

Vissa best�mmelser om f�rfarandet i tingsr�tten

12 � Tingsr�tten f�r, utan att motparten dessf�rinnan har beretts tillf�lle

att yttra sig �ver �verklagandet, f�rordna att n�gon �tg�rd f�r verkst�llig-
het tills vidare inte skall vidtas eller, om det finns synnerliga sk�l, att en
redan vidtagen �tg�rd skall h�vas.

Tingsr�tten f�r ocks� omedelbart f�rordna att en �tg�rd f�r verkst�llig-

het skall genomf�ras och best� till dess annat f�rordnas.

13 � Den omst�ndigheten att ett beslut har meddelats av en j�vig f�rr�tt-

ningsman skall inte f�ranleda att beslutet h�vs, om j�vet uppenbarligen
inte har inverkat p� beslutet.

14 � Vid bifall till ett �verklagande av ett visst beslut f�r �ven ett senare

beslut i m�let h�vas n�r det kan ske, om detta beslut har samband med det
f�rra beslutet och inte hade vunnit laga kraft mot klaganden n�r han
�verklagade det f�rsta beslutet.

1146

background image

SFS 1993:516

15 � Om ett �verklagande av ett beslut om f�rdelning av medel bifalls,

g�ller det till f�rm�n �ven f�r den som inte sj�lv har �verklagat beslutet.

16 � Tingsr�ttens beslut i en fr�ga som �verklagats dit g�ller p� det s�tt

som i 2 kap. 19 � s�gs om kronofogdemyndighetens beslut.

I m�l om utm�tning eller inf�rsel skall dock en vidtagen �tg�rd inte utan

s�rskilt f�rordnande �terg� innan tingsr�ttens beslut har vunnit laga kraft.

�verklagande av tingsr�ttens beslut, m. m.

16 a � Tingsr�ttens beslut �verklagas hos hovr�tten.

Hovr�tten f�r inte pr�va ett �verklagande av ett beslut av en tingsr�tt,

om inte hovr�tten meddelat parten pr�vningstillst�nd.

Pr�vningstillst�nd beh�vs inte om �verklagandet avser ett beslut som

r�r n�gon annan �n en part, ett beslut genom vilket tingsr�tten ogillat j�v
mot en domare eller ett beslut genom vilket en missn�jesanm�lan eller ett
�verklagande har avvisats.

I fr�ga om meddelade pr�vningstillst�nd skall 54 kap. 11 � tredje stycket

r�tteg�ngsbalken g�lla.

Pr�vningstillst�nd f�r meddelas endast om

1. det �r av vikt f�r ledning av r�ttstill�mpningen att �verklagandet

pr�vas av h�gre r�tt,

2. det finns anledning till �ndring i i tingsr�ttens beslut, eller
3. det annars finns synnerliga sk�l att pr�va �verklagandet.

Kan ett �verklagande av tingsr�ttens beslut pr�vas av hovr�tten endast

om denna meddelat pr�vningstillst�nd, skall tingsr�tten i samband med
underr�ttelse om vad som g�ller i fr�ga om �verklagande upplysa parterna
om detta och d�rvid ocks� ange inneh�llet i n�rmast f�reg�ende stycke.

17 � Ett beslut, genom vilket en domstol har funnit kronofogdemyndig-

heten beh�rig att ta upp en ans�kan om verkst�llighet eller har h�nvisat ett
m�l till en viss kronofogdemyndighet, f�r inte �verklagas. Detsamma
g�ller ett beslut av en domstol med anledning av ett s�dant �verklagande
som avses i 6 � andra stycket andra meningen.

18 � Ett beslut, genom vilket en domstol innan �ndringsyrkandet pr�vas

slutligt har meddelat ett f�rordnande som avses i 12 � eller har uttalat sig i
fr�ga om ett f�rel�ggande som avses i 2 kap. 15 �, f�r �verklagas s�rskilt.

19 � Vad som s�gs i 4 � andra stycket och 12,14 och 15 �� till�mpas �ven

i hovr�tten och H�gsta domstolen. Vad som s�gs i 16 � till�mpas �ven i
hovr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994. I fr�ga om beslut som

meddelats av kronofogdemyndighet f�re ikrafttr�dandet g�ller �ldre f�re-
skrifter.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

1147

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.