SFS 1993:893 Lag om ändring i utsökningsbalken

SFS 1993_893 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:893

Utkom från trycket

den 30juni 1993

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

dels att 4 kap. 36 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 36 § skall utgå,
dels att 1 kap. 6 §, 2 kap. 3, 5 och 30 §§, 4 kap. 8, 10 och 27 §§, 15 kap. 7 §

samt 16 kap. 1 och 10 §§ skall ha följande lydelse.

1 kap.

6 § Utsökningsmål handläggs som enskilt mål eller allmänt mål.

Allmänt mål är mål om uttagande av böter, vite, skatt, tull, avgift och

andra medel som staten har rätt till och som får utsökas utan föregående
dom samt, enligt vad regeringen närmare föreskriver, annan liknande

fordran som staten eller en kommun har rätt till. I annan lag kan föreskri-
vas att även mål om uttagande av någon annan fordran är allmänt mål.

Annat mål än som avses i andra stycket är enskilt mål.

2 kap.

3 § Ansökan skall göras hos den kronofogdemyndighet som är behörig
enligt bestämmelserna i 4 kap. 8 §, 15 kap. 7 § eller 16 kap. 1 eller 10 §.

Vid tillämpning av denna balk skall med svarandens hemvist förstås den

ort där han är bosatt samt, beträffande dödsbo, den ort där den döde
senast var bosatt och, beträffande annan juridisk person, den ort som
enligt 10 kap. rättegångsbalken grundar domstols behörighet i tvistemål i
allmänhet.

5 § Om en ansökan är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för
prövning i sak och om sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa
bristen, skall ansökan avvisas.

30 § Bestämmelserna ii och 2 §§, 3 § första stycket, 4 § första stycket
och 10 § andra stycket gäller inte i allmänt mål. I fråga om sökanden i ett
sådant mål gäller inte 6 § och inte heller 29 § i fall då exekutionstiteln

upphävs.

Sökanden i allmänt mål företräds av kronofogdemyndigheten. Om fråga

uppkommer om avvisning enligt 2 kap. 5 § eller invändning görs mot
verkställighet enligt 3 kap. 21 § för dock sökanden själv sin talan. I tvister
som avses i 4 kap. 2 0 - 2 3 och 26 §§, 9 kap. 11 § tredje stycket och 13 kap.
7 § andra stycket samt när talan förs i ett överklagat utsökningsmål före-
träds sökanden av Riksskatteverket.

I allmänt mål anses ansökan gjord, när indrivningsuppdraget har förts in

i exekutionsväsendets system för automatisk databehandling och uppgif-
terna är tillgängliga för kronofogdemyndigheten. När indrivning begärs

1926

1

Prop. 1992/93: 198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:443.

background image

SFS 1993:893

enligt särskilda bestämmelser hos en kronofogdemyndighet som enligt 4
kap. 8 § är behörig att pröva frågan om utmätning, anses ansökan gjord när

ansökningshandlingarna har kommit in till myndigheten.

4 kap.

8 §2 Frågor om utmätning prövas av kronofogdemyndigheten i det län
där gäldenären har sitt hemvist.

Frågor om utmätning av egendom som inte finns i det län där gäldenä-

ren har sitt hemvist får prövas även av kronofogdemyndigheten i det län
där egendomen finns eller, i fråga om ett fartyg eller luftfartyg, dit det
väntas. Frågor om utmätning av ett fartyg får prövas även av kronofogde-
myndigheten i det län där fartyget har sin hemort. Frågor om utmätning av
en fordran eller en annan rättighet får prövas också av kronofogdemyndig-
heten i det län där sekundogäldenären eller någon annan förpliktad finns,
även om fordran eller rättigheten skall anses finnas i ett annat län. Frågor
om utmätning av lön eller annan förmån som avses i 7 kap. prövas, om

gäldenären inte har hemvist här i landet, av kronofogdemyndigheten i det

län där arbetsgivaren eller någon annan som ger ut förmånen finns.

Har utmätning sökts hos kronofogdemyndighet som ej är behörig enligt

första eller andra stycket, får myndigheten likväl i brådskande fall vidtaga
åtgärd som avses i 6 kap. 12 § innan målet enligt 2 kap. 4 § första stycket
överlämnas till kronofogdemyndighet som är behörig.

10 § Utmätning i enskilt mål skall ske så snart som möjligt efter det att

behövliga handlingar har kommit in till kronofogdemyndigheten.

Om sökanden i enskilt mål medger uppskov med utmätningen och om

uppskovet varar över sex månader från dagen för ansökan, är ansökan
förfallen. Om sökanden medger uppskov fler än två gånger, är ansökan
också förfallen.

Bestämmelser om indrivning i allmänt mål finns i lagen (1993:891) om

indrivning av statliga fordringar m. m.

27 §3 Har domstol eller kronofogdemyndighet fastställt att förfallen
fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i registrerat skepp, registrerat
luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom anses
egendomen omedelbart utmätt.

Denna verkan förfaller, om ej försäljning begärs hos kronofogdemyndig-

heten inom två månader från det att beslutet eller utslaget vann laga kraft.

Begäran om försäljning görs hos en kronofogdemyndighet som enligt 8 §

är behörig att pröva frågan om utmätning. Försäljning av fast egendom
skall dock begäras hos kronofogdemyndigheten i det län där egendomen
finns. Denna myndighet får överlämna målet till en annan kronofogde-
myndighet, om det behövs för att samordna verkställigheten mot en gälde-
när.

1927

2

Senaste lydelse 1988:385.

3

Senaste lydelse 1991:848.

background image

SFS 1993:893

15 kap.

7 §4 Frågor om införsel prövas av kronofogdemyndigheten i det län där
gäldenären har sitt hemvist. Om gäldenären inte har hemvist här i landet,
prövas sådana frågor av kronofogdemyndigheten i det län där gäldenärens
arbetsgivare finns.

16 kap.

1 §5 Frågor om verkställighet av en förpliktelse för tidigare ägare eller

nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom, en bostadslägenhet eller
något annat utrymme i en byggnad (avhysning) prövas av kronofogdemyn-
digheten i det län där svaranden har sitt hemvist eller där verkställigheten
skall ske.

10 §6 Frågor om verkställighet i andra fall än de som avses i 1 § av

förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet samt frågor om verkstäl-
lighet av beslut om kvarstad eller andra säkerhetsåtgärder prövas av kro-
nofogdemyndigheten i det län där svaranden har sitt hemvist eller egen-
dom som är i fråga finns eller där verkställigheten annars med fördel kan
äga rum.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1988:385.

5

Senaste lydelse 1988:385.

6

Senaste lydelse 1988:385.

1928

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.