SFS 1994:421 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1994:421 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1994_421 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § utsökningsbalken skall

ha följande lydelse.

SFS 1994:421

Utkom från trycket

den 7 juni 1994

2 kap.

2 §2 Sökanden skall ange den åtgärd som han yrkar.

Vid ansökan skall inges den exekutionstitel på grund varav verkställig-

het söks. Grundas anspråket på löpande skuldebrev eller annan handling,
vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla
fullgörande av annan förpliktelse, skall den handlingen inges.

Exekutionstiteln skall inges i huvudskrift eller, om kronofogdemyndig-

heten anser det tillräckligt, i bestyrkt avskrift. Handling som avses i andra
stycket andra meningen skall inges i huvudskrift. Annan handling bör
inges i huvudskrift eller bestyrkt avskrift.

Görs ansökan på medium för automatisk databehandling behöver ex-

ekutionstiteln inte inges, om den är ett utslag i mål om betalningsföreläg-
gande, som har meddelats tidigast tre år innan verkställighet söks.

Om exekutionstiteln är en dom som har översänts från en domstol till

kronofogdemyndigheten på grund av föreskrift i lag eller annan författ-
ning, behöver sökanden inte ge in den.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94: 143, bet. 1993/94: JuU25, rskr. 1993/94:320.

2

Senaste lydelse 1991:848. (Jfr 1991: 878.)

767

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.