SFS 1994:444 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1994:444 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1994_444 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:645px;height:904px;"> <img width="645" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:848px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft10">787 </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1994:444 </b></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:500px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket <br/>den 7 juni 1994 </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i uts�kningsbalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 maj 1994. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 27 �, 6 kap. 2 och 7 ��, </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10">12 kap. 5, 13 och 5 6 - 6 0 �� samt 18 kap. 6 � uts�kningsbalken skall ha </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:717px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>27 �2</b> Har domstol eller kronofogdemyndighet fastst�llt att f�rfallen <br/>fordran skall utg� med s�rskild f�rm�nsr�tt i registrerat skepp, registrerat <br/>luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom anses <br/>egendomen omedelbart utm�tt. </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna verkan f�rfaller, om inte f�rs�ljning beg�rs hos kronofogdemyn-</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19">digheten inom tv� m�nader fr�n det att beslutet eller utslaget vann laga <br/>kraft. Utm�tningsverkan f�rfaller dessutom om borgen�ren hos kronofog-<br/>demyndigheten anm�ler att han inte kommer att beg�ra f�rs�ljning. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1993/94: 191 och 1993/94: 197, bet. 1993/94: LU30, rskr. 1993/94:350. </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12"> Senaste lydelse 1993:893. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft20">788 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1994:444 </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20">Beg�ran om f�rs�ljning g�rs hos en kronofogdemyndighet som enligt 8 � </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft26">�r beh�rig att pr�va fr�gan om utm�tning. F�rs�ljning av fast egendom <br/>skall dock beg�ras hos kronofogdemyndigheten i det l�n d�r egendomen <br/>finns. Denna myndighet f�r �verl�mna m�let till en annan kronofogde-<br/>myndighet, om det beh�vs f�r att samordna verkst�lligheten mot en g�lde-<br/>n�r. </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2 �3</b> Pengar samt l�pande skuldebrev och annan handling, vars f�reteen-<br/>de utg�r villkor f�r r�tt att kr�va betalning eller p�kalla fullg�rande av <br/>annan f�rpliktelse, skall tagas i f�rvar. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft20">Utm�ts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som �r intecknat </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft20">i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft26">�gare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i f�rvar. Om beslu-<br/>tet om utm�tning av pantbrev avser ett datapantbrev, skall kronofogde-<br/>myndigheten beg�ra att Centraln�mnden f�r fastighetsdata utf�rdar ett <br/>skriftligt pantbrev enligt 8 � lagen (1994:448) om pantbrevsregister. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20">Kan det antagas att handling som avses i f�rsta eller andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft26">undanh�lls eller har f�rkommit, skall i st�llet sekundog�lden�ren eller <br/>annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till annan �n </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft20">kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20">Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt aktiekontolagen </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft26">(1989:827) skall s�kerst�llas genom registrering av utm�tningen enligt den <br/>lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 8 kap. i sistn�mnda lag skall <br/>s�kerst�llandet i st�llet ske genom underr�ttelse till f�rvaltaren om utm�t-<br/>ningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en pantr�tt i en r�ttighet <br/>som f�rvaltas enligt sistn�mnda kap. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 �</b> Egendom som �r i tredje mans besittning f�r tas i f�rvar, f�rseglas <br/>eller m�rkas, n�r en s�dan �tg�rd f�reskrivs i 2 5 ��. Om ett beslut om </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft26">utm�tning av pantbrev avser ett datapantbrev och tredje man �r registre-<br/>rad som pantbrevshavare, f�r kronofogdemyndigheten beg�ra att Central-<br/>n�mnden f�r fastighetsdata beslutar att inteckningen inte f�r tas bort fr�n <br/>pantbrevsregistret och att n�gon ny pantbrevshavare inte f�r registreras. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om pantbrev och andra inteckningshandlingar som �r bel�nade </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft26">till�mpas best�mmelserna i f�rsta stycket endast om det finns s�rskilda <br/>sk�l. Om egendomen inte tas i f�rvar eller ett s�dant beslut som avses i <br/>f�rsta stycket andra meningen inte meddelas, skall i st�llet f�rbud medde-<br/>las innehavaren att utan kronofogdemyndighetens tillst�nd l�mna ut egen-<br/>domen eller vidta n�gon annan �tg�rd med den till skada f�r s�kanden. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft20">Om tredje man har handpantr�tt eller retentionsr�tt i egendom som tas i </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rvar, innehar kronofogdemyndigheten egendomen f�r hans r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b> Pantbrev som g�ller i fastigheten och ej �r bel�nat f�r tagas i f�rvar <br/>av kronofogdemyndigheten. Sedan pantbrevet har tagits i f�rvar, f�r det ej <br/>pantf�rskrivas utan myndighetens tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1989:842. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om datapantbrev skall kronofogdemyndigheten i st�llet beg�ra </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft33">att Centraln�mnden f�r fastighetsdata beslutar om att inteckningen inte <br/>f�r tas bort fr�n pantbrevsregistret och att n�gon ny pantbrevshavare inte <br/>f�r registreras. N�r ett s�dant beslut har meddelats, f�r pantbrevet inte <br/>anv�ndas f�r pants�ttning utan kronofogdemyndighetens tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>13 �</b> Borgen�r, vars fordran �r f�renad med f�rm�nsr�tt i fastigheten </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft33">enligt 6 � 1 eller 7 � 1 eller 2 f�rm�nsr�ttslagen (1970:979), kan beg�ra att <br/>fastigheten s�ljs f�r hans fordran, om hans r�tt till betalning �r ostridig <br/>eller styrks. H�r fastigheten till konkursbo, har �ven borgen�r, vars ford-<br/>ran �r f�renad med pantr�tt i fastigheten, s�dan befogenhet. </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rvaltaren i en konkurs kan beg�ra att fastigheten s�ljs f�r den r�tt till </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft33">betalning som f�ljer med ett �garhypotek i fastigheten. F�rvaltaren kan <br/>ocks� beg�ra att fastigheten s�ljs f�r hans fordran avseende arvode och <br/>s�dana kostnader f�r fastighetens v�rd under konkursen som skall utg� ur </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">fastigheten, om konkursg�lden�ren �r en juridisk person. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">Vill borgen�r ansluta sig enligt f�rsta stycket, skall han anm�la det hos </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">kronofogdemyndigheten senast tv� veckor f�re bevakningssammantr�det. </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">Om borgen�r, vars fordran �r f�renad med f�rm�nsr�tt i fastigheten </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft33">enligt 6 � 1 eller 7 � 1 eller 2 f�rm�nsr�ttslagen, har beg�rt att fastigheten <br/>s�ljs f�r hans fordran, f�r f�rfarandet ej l�ggas ned d�rf�r att fr�gan om <br/>f�rs�ljning f�r annan borgen�rs eller konkursboets r�kning f�rfaller. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om r�tt att l�sa ut den som har anslutit sig enligt f�rsta eller andra </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket till�mpas best�mmelserna i 12 �. </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>56 �</b> S�dant f�rordnande av kronofogdemyndigheten om fortsatt inteck-<br/>ningsansvar som avses i 6 kap. 12 � jordabalken f�r meddelas p� beg�ran </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30">av k�paren. </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft30">Har fastighet s�lts i fall som avses i 6 kap. 12 � andra stycket andra eller </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft33">tredje meningen jordabalken, f�r f�rordnande om fortsatt inteckningsan-<br/>svar meddelas betr�ffande gemensam inteckning som besv�rar fastigheten <br/>endast om fastigheten i f�rh�llande till de andra gemensamt intecknade <br/>fastigheterna svarar f�r hela inteckningen och den fordran som �r f�renad </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft33">med pantr�tt p� grund av inteckningen har blivit t�ckt. Om medel som har <br/>influtit genom s�rskild f�rs�ljning av tillbeh�r utfaller p� pantbrevets <br/>belopp, f�r f�rordnande ej meddelas betr�ffande motsvarande del av in-<br/>teckningen. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft30">Beg�ran om f�rordnande enligt denna paragraf skall framst�llas senast </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft33">vid sammantr�det f�r k�peskillingens f�rdelning eller, vid f�rs�ljning <br/>under hand, innan kronofogdemyndigheten utf�rdar k�pebrev. D�rvid <br/>skall pantbrevet ges in, om det inte redan �r tillg�ngligt f�r kronofogde-<br/>myndigheten eller om kronofogdemyndigheten i annat fall finner sk�l att <br/>medge undantag. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>57 �</b> En utm�tt fastighet f�r s�ljas under hand, om en f�rs�ljning i s�dan <br/>ordning bed�ms vara mer �ndam�lsenlig �n f�rs�ljning p� auktion och det <br/>�r tillf�rlitligt utrett vilka fordringar och r�ttigheter som belastar fastighe-<br/>ten. Vid bed�mningen av om en f�rs�ljning under hand �r mer �ndam�ls-<br/>enlig skall s�rskilt beaktas f�ruts�ttningarna f�r att d�rigenom erh�lla en <br/>h�gre k�peskilling f�r fastigheten �n vid f�rs�ljning p� auktion. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft30">789 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:517px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1994:444 </b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1994:444 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft41">Fastigheten f�r inte s�ljas under hand om en inskriven r�ttighet har </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft46">s�mre r�tt �n en fordran som �r f�renad med pantr�tt om fordringen inte <br/>t�cks av k�peskillingen. F�rs�ljning f�r dock ske om innehavare av s�dan <br/>fordran samtycker till en s�dan f�rs�ljning. En fastighet som �r gemensamt <br/>intecknad med annan fastighet f�r inte s�ljas under hand. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>58 �4</b> Vid f�rs�ljning under hand skall en sak�garf�rteckning uppr�ttas. <br/>D�rvid till�mpas 25 och 26 ��, 27 � f�rsta och tredje styckena, 28 �, 29 � <br/>f�rsta stycket 1 3, 29 � andra och tredje styckena samt 31 �. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft41">I fr�ga om f�rs�ljningen och villkoren f�r denna till�mpas 32 och 34 ��, </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft41">37 � f�rsta stycket, 38 � f�rsta stycket samt 40 �. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft41">F�re f�rs�ljningen uppl�ten r�ttighet som grundas p� skriftlig handling </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft46">skall f�rbeh�llas. F�rbeh�ll skall ocks� g�ras f�r varje uppl�ten hyresr�tt <br/>till en bostadsl�genhet i en fastighet, som �r taxerad som hyreshusenhet, <br/>om hyresg�sten har tilltr�tt l�genheten. I fr�ga om s�dana r�ttigheter g�ller <br/>47 �. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft41">K�paren skall l�mna handpenning enligt vad som f�reskrivs i 35 �. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft46">�terstoden av den kontanta k�peskillingen skall betalas senast tio veckor <br/>efter det att k�pehandlingen uppr�ttades. F�rsummas det, �r k�pet ogil-<br/>tigt. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft41">Blir k�pet ogiltigt, g�ller best�mmelserna i 43 � om handpenning. Vad </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft46">som s�gs om auktion i 43 � f�rsta stycket g�ller �ven f�rs�ljning under <br/>hand. </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft41">Best�mmelserna i 45 � om vissa r�ttsf�ljder och 56 � f�rsta stycket om </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft41">fortsatt inteckningsansvar g�ller �ven vid f�rs�ljning under hand. </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>59 �</b> Innan fastigheten bjuds ut till f�rs�ljning under hand skall �garen <br/>och s�kanden ges tillf�lle att yttra sig. Innehavare av s�dana fordringar och <br/>r�ttigheter som avses i 25 � f�rsta stycket skall delges en underr�ttelse om <br/>f�rs�ljningen och samtidigt uppmanas att inom viss tid anm�la sin r�tt till <br/>kronofogdemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft41">En borgen�r vars fordran �r f�renad med pantr�tt i fastigheten skall, om </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft46">fordringen inte blir t�ckt av erbjuden k�peskilling, ges tillf�lle att k�pa <br/>fastigheten till ett pris som �verstiger den erbjudna k�peskillingen. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>60 �</b> Om inte n�got annat f�ljer av 58 � eller 59 � andra stycket best�m-<br/>mer kronofogdemyndigheten k�pevillkoren. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rs�ljningen sker genom att en s�rskilt uppr�ttad k�pehandling skrivs </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft41">under av kronofogdemyndigheten och k�paren. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft46">�garen skall genast underr�ttas om f�rs�ljningen. <br/>N�r k�paren har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 58 � fj�rde </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft46">stycket och f�rs�ljningen vunnit laga kraft, skall kronofogdemyndigheten <br/>utf�rda k�pebrev. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft41">Best�mmelserna i 48 � g�ller ocks� i fr�ga om f�rs�ljning under hand. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft44">4</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft45"> Senaste lydelse 1990:1388. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft41">790 </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>6 �5</b> Ett beslut i en fr�ga som avses i 2 kap. 10 eller 11 � f�r inte <br/>�verklagas. I samband med att ett beslut �verklagas, genom vilket f�rel�g-<br/>gande av vite eller annan p�f�ljd har till�mpats, f�r dock pr�vning av </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft52">f�rel�ggandets giltighet p�kallas. </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft52">Ett beslut som innefattar endast f�rberedelse till senare beslut och inte </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft56">r�r tredje man f�r �verklagas endast i samband med �verklagande av det <br/>senare beslutet. Beslutet f�r dock �verklagas s�rskilt p� den grund att <br/>m�let on�digt uppeh�lls genom beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft52">En sak�garf�rteckning f�r �verklagas endast i samband med att den </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft56">exekutiva f�rs�ljningen eller beslutet om f�rdelningen av influtna medel <br/>�verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:518px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>SFS 1994:444 </b></p> <p style="position:absolute;top:261px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft52">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft52">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft52">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft56">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft54">5</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft55"> Senaste lydelse 1993:516. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft52">791 </p> </div> </div>
background image

787

SFS 1994:444

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 1994

Lag
om �ndring i uts�kningsbalken;

utf�rdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 27 �, 6 kap. 2 och 7 ��,

12 kap. 5, 13 och 5 6 - 6 0 �� samt 18 kap. 6 � uts�kningsbalken skall ha

f�ljande lydelse.

4 kap.

27 �2 Har domstol eller kronofogdemyndighet fastst�llt att f�rfallen
fordran skall utg� med s�rskild f�rm�nsr�tt i registrerat skepp, registrerat
luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom anses
egendomen omedelbart utm�tt.

Denna verkan f�rfaller, om inte f�rs�ljning beg�rs hos kronofogdemyn-

digheten inom tv� m�nader fr�n det att beslutet eller utslaget vann laga
kraft. Utm�tningsverkan f�rfaller dessutom om borgen�ren hos kronofog-
demyndigheten anm�ler att han inte kommer att beg�ra f�rs�ljning.

1

Prop. 1993/94: 191 och 1993/94: 197, bet. 1993/94: LU30, rskr. 1993/94:350.

2

Senaste lydelse 1993:893.

background image

788

SFS 1994:444

Beg�ran om f�rs�ljning g�rs hos en kronofogdemyndighet som enligt 8 �

�r beh�rig att pr�va fr�gan om utm�tning. F�rs�ljning av fast egendom
skall dock beg�ras hos kronofogdemyndigheten i det l�n d�r egendomen
finns. Denna myndighet f�r �verl�mna m�let till en annan kronofogde-
myndighet, om det beh�vs f�r att samordna verkst�lligheten mot en g�lde-
n�r.

6 kap.

2 �3 Pengar samt l�pande skuldebrev och annan handling, vars f�reteen-
de utg�r villkor f�r r�tt att kr�va betalning eller p�kalla fullg�rande av
annan f�rpliktelse, skall tagas i f�rvar.

Utm�ts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som �r intecknat

i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens

�gare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i f�rvar. Om beslu-
tet om utm�tning av pantbrev avser ett datapantbrev, skall kronofogde-
myndigheten beg�ra att Centraln�mnden f�r fastighetsdata utf�rdar ett
skriftligt pantbrev enligt 8 � lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Kan det antagas att handling som avses i f�rsta eller andra stycket

undanh�lls eller har f�rkommit, skall i st�llet sekundog�lden�ren eller
annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till annan �n

kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utm�tning av en r�ttighet som �r registrerad enligt aktiekontolagen

(1989:827) skall s�kerst�llas genom registrering av utm�tningen enligt den
lagen. Utm�ts en r�ttighet som f�rvaltas enligt 8 kap. i sistn�mnda lag skall
s�kerst�llandet i st�llet ske genom underr�ttelse till f�rvaltaren om utm�t-
ningen. Detsamma g�ller om utm�tningen avser en pantr�tt i en r�ttighet
som f�rvaltas enligt sistn�mnda kap.

7 � Egendom som �r i tredje mans besittning f�r tas i f�rvar, f�rseglas
eller m�rkas, n�r en s�dan �tg�rd f�reskrivs i 2 5 ��. Om ett beslut om

utm�tning av pantbrev avser ett datapantbrev och tredje man �r registre-
rad som pantbrevshavare, f�r kronofogdemyndigheten beg�ra att Central-
n�mnden f�r fastighetsdata beslutar att inteckningen inte f�r tas bort fr�n
pantbrevsregistret och att n�gon ny pantbrevshavare inte f�r registreras.

I fr�ga om pantbrev och andra inteckningshandlingar som �r bel�nade

till�mpas best�mmelserna i f�rsta stycket endast om det finns s�rskilda
sk�l. Om egendomen inte tas i f�rvar eller ett s�dant beslut som avses i
f�rsta stycket andra meningen inte meddelas, skall i st�llet f�rbud medde-
las innehavaren att utan kronofogdemyndighetens tillst�nd l�mna ut egen-
domen eller vidta n�gon annan �tg�rd med den till skada f�r s�kanden.

Om tredje man har handpantr�tt eller retentionsr�tt i egendom som tas i

f�rvar, innehar kronofogdemyndigheten egendomen f�r hans r�kning.

12 kap.

5 � Pantbrev som g�ller i fastigheten och ej �r bel�nat f�r tagas i f�rvar
av kronofogdemyndigheten. Sedan pantbrevet har tagits i f�rvar, f�r det ej
pantf�rskrivas utan myndighetens tillst�nd.

3

Senaste lydelse 1989:842.

background image

I fr�ga om datapantbrev skall kronofogdemyndigheten i st�llet beg�ra

att Centraln�mnden f�r fastighetsdata beslutar om att inteckningen inte
f�r tas bort fr�n pantbrevsregistret och att n�gon ny pantbrevshavare inte
f�r registreras. N�r ett s�dant beslut har meddelats, f�r pantbrevet inte
anv�ndas f�r pants�ttning utan kronofogdemyndighetens tillst�nd.

13 � Borgen�r, vars fordran �r f�renad med f�rm�nsr�tt i fastigheten

enligt 6 � 1 eller 7 � 1 eller 2 f�rm�nsr�ttslagen (1970:979), kan beg�ra att
fastigheten s�ljs f�r hans fordran, om hans r�tt till betalning �r ostridig
eller styrks. H�r fastigheten till konkursbo, har �ven borgen�r, vars ford-
ran �r f�renad med pantr�tt i fastigheten, s�dan befogenhet.

F�rvaltaren i en konkurs kan beg�ra att fastigheten s�ljs f�r den r�tt till

betalning som f�ljer med ett �garhypotek i fastigheten. F�rvaltaren kan
ocks� beg�ra att fastigheten s�ljs f�r hans fordran avseende arvode och
s�dana kostnader f�r fastighetens v�rd under konkursen som skall utg� ur

fastigheten, om konkursg�lden�ren �r en juridisk person.

Vill borgen�r ansluta sig enligt f�rsta stycket, skall han anm�la det hos

kronofogdemyndigheten senast tv� veckor f�re bevakningssammantr�det.

Om borgen�r, vars fordran �r f�renad med f�rm�nsr�tt i fastigheten

enligt 6 � 1 eller 7 � 1 eller 2 f�rm�nsr�ttslagen, har beg�rt att fastigheten
s�ljs f�r hans fordran, f�r f�rfarandet ej l�ggas ned d�rf�r att fr�gan om
f�rs�ljning f�r annan borgen�rs eller konkursboets r�kning f�rfaller.

I fr�ga om r�tt att l�sa ut den som har anslutit sig enligt f�rsta eller andra

stycket till�mpas best�mmelserna i 12 �.

56 � S�dant f�rordnande av kronofogdemyndigheten om fortsatt inteck-
ningsansvar som avses i 6 kap. 12 � jordabalken f�r meddelas p� beg�ran

av k�paren.

Har fastighet s�lts i fall som avses i 6 kap. 12 � andra stycket andra eller

tredje meningen jordabalken, f�r f�rordnande om fortsatt inteckningsan-
svar meddelas betr�ffande gemensam inteckning som besv�rar fastigheten
endast om fastigheten i f�rh�llande till de andra gemensamt intecknade
fastigheterna svarar f�r hela inteckningen och den fordran som �r f�renad

med pantr�tt p� grund av inteckningen har blivit t�ckt. Om medel som har
influtit genom s�rskild f�rs�ljning av tillbeh�r utfaller p� pantbrevets
belopp, f�r f�rordnande ej meddelas betr�ffande motsvarande del av in-
teckningen.

Beg�ran om f�rordnande enligt denna paragraf skall framst�llas senast

vid sammantr�det f�r k�peskillingens f�rdelning eller, vid f�rs�ljning
under hand, innan kronofogdemyndigheten utf�rdar k�pebrev. D�rvid
skall pantbrevet ges in, om det inte redan �r tillg�ngligt f�r kronofogde-
myndigheten eller om kronofogdemyndigheten i annat fall finner sk�l att
medge undantag.

57 � En utm�tt fastighet f�r s�ljas under hand, om en f�rs�ljning i s�dan
ordning bed�ms vara mer �ndam�lsenlig �n f�rs�ljning p� auktion och det
�r tillf�rlitligt utrett vilka fordringar och r�ttigheter som belastar fastighe-
ten. Vid bed�mningen av om en f�rs�ljning under hand �r mer �ndam�ls-
enlig skall s�rskilt beaktas f�ruts�ttningarna f�r att d�rigenom erh�lla en
h�gre k�peskilling f�r fastigheten �n vid f�rs�ljning p� auktion.

789

SFS 1994:444

background image

SFS 1994:444

Fastigheten f�r inte s�ljas under hand om en inskriven r�ttighet har

s�mre r�tt �n en fordran som �r f�renad med pantr�tt om fordringen inte
t�cks av k�peskillingen. F�rs�ljning f�r dock ske om innehavare av s�dan
fordran samtycker till en s�dan f�rs�ljning. En fastighet som �r gemensamt
intecknad med annan fastighet f�r inte s�ljas under hand.

58 �4 Vid f�rs�ljning under hand skall en sak�garf�rteckning uppr�ttas.
D�rvid till�mpas 25 och 26 ��, 27 � f�rsta och tredje styckena, 28 �, 29 �
f�rsta stycket 1 3, 29 � andra och tredje styckena samt 31 �.

I fr�ga om f�rs�ljningen och villkoren f�r denna till�mpas 32 och 34 ��,

37 � f�rsta stycket, 38 � f�rsta stycket samt 40 �.

F�re f�rs�ljningen uppl�ten r�ttighet som grundas p� skriftlig handling

skall f�rbeh�llas. F�rbeh�ll skall ocks� g�ras f�r varje uppl�ten hyresr�tt
till en bostadsl�genhet i en fastighet, som �r taxerad som hyreshusenhet,
om hyresg�sten har tilltr�tt l�genheten. I fr�ga om s�dana r�ttigheter g�ller
47 �.

K�paren skall l�mna handpenning enligt vad som f�reskrivs i 35 �.

�terstoden av den kontanta k�peskillingen skall betalas senast tio veckor
efter det att k�pehandlingen uppr�ttades. F�rsummas det, �r k�pet ogil-
tigt.

Blir k�pet ogiltigt, g�ller best�mmelserna i 43 � om handpenning. Vad

som s�gs om auktion i 43 � f�rsta stycket g�ller �ven f�rs�ljning under
hand.

Best�mmelserna i 45 � om vissa r�ttsf�ljder och 56 � f�rsta stycket om

fortsatt inteckningsansvar g�ller �ven vid f�rs�ljning under hand.

59 � Innan fastigheten bjuds ut till f�rs�ljning under hand skall �garen
och s�kanden ges tillf�lle att yttra sig. Innehavare av s�dana fordringar och
r�ttigheter som avses i 25 � f�rsta stycket skall delges en underr�ttelse om
f�rs�ljningen och samtidigt uppmanas att inom viss tid anm�la sin r�tt till
kronofogdemyndigheten.

En borgen�r vars fordran �r f�renad med pantr�tt i fastigheten skall, om

fordringen inte blir t�ckt av erbjuden k�peskilling, ges tillf�lle att k�pa
fastigheten till ett pris som �verstiger den erbjudna k�peskillingen.

60 � Om inte n�got annat f�ljer av 58 � eller 59 � andra stycket best�m-
mer kronofogdemyndigheten k�pevillkoren.

F�rs�ljningen sker genom att en s�rskilt uppr�ttad k�pehandling skrivs

under av kronofogdemyndigheten och k�paren.

�garen skall genast underr�ttas om f�rs�ljningen.
N�r k�paren har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 58 � fj�rde

stycket och f�rs�ljningen vunnit laga kraft, skall kronofogdemyndigheten
utf�rda k�pebrev.

Best�mmelserna i 48 � g�ller ocks� i fr�ga om f�rs�ljning under hand.

4

Senaste lydelse 1990:1388.

790

background image

18 kap.

6 �5 Ett beslut i en fr�ga som avses i 2 kap. 10 eller 11 � f�r inte
�verklagas. I samband med att ett beslut �verklagas, genom vilket f�rel�g-
gande av vite eller annan p�f�ljd har till�mpats, f�r dock pr�vning av

f�rel�ggandets giltighet p�kallas.

Ett beslut som innefattar endast f�rberedelse till senare beslut och inte

r�r tredje man f�r �verklagas endast i samband med �verklagande av det
senare beslutet. Beslutet f�r dock �verklagas s�rskilt p� den grund att
m�let on�digt uppeh�lls genom beslutet.

En sak�garf�rteckning f�r �verklagas endast i samband med att den

exekutiva f�rs�ljningen eller beslutet om f�rdelningen av influtna medel
�verklagas.

SFS 1994:444

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1993:516.

791

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.