SFS 1994:444 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1994:444 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1994_444 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

787

SFS 1994:444

Utkom från trycket
den 7 juni 1994

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 27 §, 6 kap. 2 och 7 §§,

12 kap. 5, 13 och 5 6 - 6 0 §§ samt 18 kap. 6 § utsökningsbalken skall ha

följande lydelse.

4 kap.

27 §2 Har domstol eller kronofogdemyndighet fastställt att förfallen
fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i registrerat skepp, registrerat
luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom anses
egendomen omedelbart utmätt.

Denna verkan förfaller, om inte försäljning begärs hos kronofogdemyn-

digheten inom två månader från det att beslutet eller utslaget vann laga
kraft. Utmätningsverkan förfaller dessutom om borgenären hos kronofog-
demyndigheten anmäler att han inte kommer att begära försäljning.

1

Prop. 1993/94: 191 och 1993/94: 197, bet. 1993/94: LU30, rskr. 1993/94:350.

2

Senaste lydelse 1993:893.

background image

788

SFS 1994:444

Begäran om försäljning görs hos en kronofogdemyndighet som enligt 8 §

är behörig att pröva frågan om utmätning. Försäljning av fast egendom
skall dock begäras hos kronofogdemyndigheten i det län där egendomen
finns. Denna myndighet får överlämna målet till en annan kronofogde-
myndighet, om det behövs för att samordna verkställigheten mot en gälde-
när.

6 kap.

2 §3 Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars företeen-
de utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla fullgörande av
annan förpliktelse, skall tagas i förvar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat

i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens

ägare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i förvar. Om beslu-
tet om utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev, skall kronofogde-
myndigheten begära att Centralnämnden för fastighetsdata utfärdar ett
skriftligt pantbrev enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Kan det antagas att handling som avses i första eller andra stycket

undanhålls eller har förkommit, skall i stället sekundogäldenären eller
annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än

kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt aktiekontolagen

(1989:827) skall säkerställas genom registrering av utmätningen enligt den
lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 8 kap. i sistnämnda lag skall
säkerställandet i stället ske genom underrättelse till förvaltaren om utmät-
ningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en panträtt i en rättighet
som förvaltas enligt sistnämnda kap.

7 § Egendom som är i tredje mans besittning får tas i förvar, förseglas
eller märkas, när en sådan åtgärd föreskrivs i 2 �5 §§. Om ett beslut om

utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev och tredje man är registre-
rad som pantbrevshavare, får kronofogdemyndigheten begära att Central-
nämnden för fastighetsdata beslutar att inteckningen inte får tas bort från
pantbrevsregistret och att någon ny pantbrevshavare inte får registreras.

I fråga om pantbrev och andra inteckningshandlingar som är belånade

tillämpas bestämmelserna i första stycket endast om det finns särskilda
skäl. Om egendomen inte tas i förvar eller ett sådant beslut som avses i
första stycket andra meningen inte meddelas, skall i stället förbud medde-
las innehavaren att utan kronofogdemyndighetens tillstånd lämna ut egen-
domen eller vidta någon annan åtgärd med den till skada för sökanden.

Om tredje man har handpanträtt eller retentionsrätt i egendom som tas i

förvar, innehar kronofogdemyndigheten egendomen för hans räkning.

12 kap.

5 § Pantbrev som gäller i fastigheten och ej är belånat får tagas i förvar
av kronofogdemyndigheten. Sedan pantbrevet har tagits i förvar, får det ej
pantförskrivas utan myndighetens tillstånd.

3

Senaste lydelse 1989:842.

background image

I fråga om datapantbrev skall kronofogdemyndigheten i stället begära

att Centralnämnden för fastighetsdata beslutar om att inteckningen inte
får tas bort från pantbrevsregistret och att någon ny pantbrevshavare inte
får registreras. När ett sådant beslut har meddelats, får pantbrevet inte
användas för pantsättning utan kronofogdemyndighetens tillstånd.

13 § Borgenär, vars fordran är förenad med förmånsrätt i fastigheten

enligt 6 § 1 eller 7 § 1 eller 2 förmånsrättslagen (1970:979), kan begära att
fastigheten säljs för hans fordran, om hans rätt till betalning är ostridig
eller styrks. Hör fastigheten till konkursbo, har även borgenär, vars ford-
ran är förenad med panträtt i fastigheten, sådan befogenhet.

Förvaltaren i en konkurs kan begära att fastigheten säljs för den rätt till

betalning som följer med ett ägarhypotek i fastigheten. Förvaltaren kan
också begära att fastigheten säljs för hans fordran avseende arvode och
sådana kostnader för fastighetens vård under konkursen som skall utgå ur

fastigheten, om konkursgäldenären är en juridisk person.

Vill borgenär ansluta sig enligt första stycket, skall han anmäla det hos

kronofogdemyndigheten senast två veckor före bevakningssammanträdet.

Om borgenär, vars fordran är förenad med förmånsrätt i fastigheten

enligt 6 § 1 eller 7 § 1 eller 2 förmånsrättslagen, har begärt att fastigheten
säljs för hans fordran, får förfarandet ej läggas ned därför att frågan om
försäljning för annan borgenärs eller konkursboets räkning förfaller.

I fråga om rätt att lösa ut den som har anslutit sig enligt första eller andra

stycket tillämpas bestämmelserna i 12 §.

56 § Sådant förordnande av kronofogdemyndigheten om fortsatt inteck-
ningsansvar som avses i 6 kap. 12 § jordabalken får meddelas på begäran

av köparen.

Har fastighet sålts i fall som avses i 6 kap. 12 § andra stycket andra eller

tredje meningen jordabalken, får förordnande om fortsatt inteckningsan-
svar meddelas beträffande gemensam inteckning som besvärar fastigheten
endast om fastigheten i förhållande till de andra gemensamt intecknade
fastigheterna svarar för hela inteckningen och den fordran som är förenad

med panträtt på grund av inteckningen har blivit täckt. Om medel som har
influtit genom särskild försäljning av tillbehör utfaller på pantbrevets
belopp, får förordnande ej meddelas beträffande motsvarande del av in-
teckningen.

Begäran om förordnande enligt denna paragraf skall framställas senast

vid sammanträdet för köpeskillingens fördelning eller, vid försäljning
under hand, innan kronofogdemyndigheten utfärdar köpebrev. Därvid
skall pantbrevet ges in, om det inte redan är tillgängligt för kronofogde-
myndigheten eller om kronofogdemyndigheten i annat fall finner skäl att
medge undantag.

57 § En utmätt fastighet får säljas under hand, om en försäljning i sådan
ordning bedöms vara mer ändamålsenlig än försäljning på auktion och det
är tillförlitligt utrett vilka fordringar och rättigheter som belastar fastighe-
ten. Vid bedömningen av om en försäljning under hand är mer ändamåls-
enlig skall särskilt beaktas förutsättningarna för att därigenom erhålla en
högre köpeskilling för fastigheten än vid försäljning på auktion.

789

SFS 1994:444

background image

SFS 1994:444

Fastigheten får inte säljas under hand om en inskriven rättighet har

sämre rätt än en fordran som är förenad med panträtt om fordringen inte
täcks av köpeskillingen. Försäljning får dock ske om innehavare av sådan
fordran samtycker till en sådan försäljning. En fastighet som är gemensamt
intecknad med annan fastighet får inte säljas under hand.

58 §4 Vid försäljning under hand skall en sakägarförteckning upprättas.
Därvid tillämpas 25 och 26 §§, 27 § första och tredje styckena, 28 §, 29 §
första stycket 1 �3, 29 § andra och tredje styckena samt 31 §.

I fråga om försäljningen och villkoren för denna tillämpas 32 och 34 §§,

37 § första stycket, 38 § första stycket samt 40 §.

Före försäljningen upplåten rättighet som grundas på skriftlig handling

skall förbehållas. Förbehåll skall också göras för varje upplåten hyresrätt
till en bostadslägenhet i en fastighet, som är taxerad som hyreshusenhet,
om hyresgästen har tillträtt lägenheten. I fråga om sådana rättigheter gäller
47 §.

Köparen skall lämna handpenning enligt vad som föreskrivs i 35 §.

�&terstoden av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast tio veckor
efter det att köpehandlingen upprättades. Försummas det, är köpet ogil-
tigt.

Blir köpet ogiltigt, gäller bestämmelserna i 43 § om handpenning. Vad

som sägs om auktion i 43 § första stycket gäller även försäljning under
hand.

Bestämmelserna i 45 § om vissa rättsföljder och 56 § första stycket om

fortsatt inteckningsansvar gäller även vid försäljning under hand.

59 § Innan fastigheten bjuds ut till försäljning under hand skall ägaren
och sökanden ges tillfälle att yttra sig. Innehavare av sådana fordringar och
rättigheter som avses i 25 § första stycket skall delges en underrättelse om
försäljningen och samtidigt uppmanas att inom viss tid anmäla sin rätt till
kronofogdemyndigheten.

En borgenär vars fordran är förenad med panträtt i fastigheten skall, om

fordringen inte blir täckt av erbjuden köpeskilling, ges tillfälle att köpa
fastigheten till ett pris som överstiger den erbjudna köpeskillingen.

60 § Om inte något annat följer av 58 § eller 59 § andra stycket bestäm-
mer kronofogdemyndigheten köpevillkoren.

Försäljningen sker genom att en särskilt upprättad köpehandling skrivs

under av kronofogdemyndigheten och köparen.

�garen skall genast underrättas om försäljningen.
När köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 58 § fjärde

stycket och försäljningen vunnit laga kraft, skall kronofogdemyndigheten
utfärda köpebrev.

Bestämmelserna i 48 § gäller också i fråga om försäljning under hand.

4

Senaste lydelse 1990:1388.

790

background image

18 kap.

6 §5 Ett beslut i en fråga som avses i 2 kap. 10 eller 11 § får inte
överklagas. I samband med att ett beslut överklagas, genom vilket föreläg-
gande av vite eller annan påföljd har tillämpats, får dock prövning av

föreläggandets giltighet påkallas.

Ett beslut som innefattar endast förberedelse till senare beslut och inte

rör tredje man får överklagas endast i samband med överklagande av det
senare beslutet. Beslutet får dock överklagas särskilt på den grund att
målet onödigt uppehålls genom beslutet.

En sakägarförteckning får överklagas endast i samband med att den

exekutiva försäljningen eller beslutet om fördelningen av influtna medel
överklagas.

SFS 1994:444

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1993:516.

791

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.