SFS 1994:480 Lag om ändring i utsökningsbalken

SFS 1994_480 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

861

SFS 1994:480

Utkom från trycket
den 8 juni 1994

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken
dels att 8 kap. 14 § skall upphöra att gälla,

dels att 10 kap. 7 och 10 §§, 12 kap. 25 §, 13 kap. 7 § och 16 kap. 15 §

skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94: 151, bet. 1993/94: SkU31, rskr. 1993/94:335.

background image

SFS 1994:480

10 kap.

7 § Minst trettio dagar före auktionen skall underrättelser om försälj-
ningen sändas till sökanden och ägaren samt till kända borgenärer som har
sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning eller retentionsrätt. Blir sådan
borgenär känd senare, skall underrättelse genast sändas till honom. Har
registermyndigheten uppgift om adress, skall den användas. Underrättelse
till utrikes ort skall om möjligt sändas med flygpost.

10 § I sakägarförteckningen upptas, förutom exekutionsfordringen,

fordran som är förenad med sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning
eller retentionsrätt samt förrättningskostnaderna.

Om skeppet hör till konkursbo, upptas även arvode och annan kostnad

för skeppets förvaltning under konkursen. Är skeppet därjämte utmätt,
upptas fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 10 § förmånsrätts-
lagen (1970:979).

Med fordran som är förenad med panträtt på grund av inteckning avses

även fordran för vilken skepp har tagits i anspråk enligt 9 kap. 14 § samt
rätt till betalning på grund av ägarhypotek.

12 kap.

25 §2 I sakägarförteckningen upptas förutom exekutionsfordringen

1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 1 eller 2

förmånsrättslagen (1970:979) och som förfaller till betalning senast den
tillträdesdag som anges i 36 §,

2. fordran som är förenad med panträtt i fastigheten,
3. nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som besvärar fastig-

heten, om rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling
som är tillgänglig eller avser hyra av en bostadslägenhet i en fastighet, som
är taxerad som hyreshusenhet, om hyresgästen har tillträtt lägenheten,
dock ej sådan rättighet som skall bestå oavsett fastighetens försäljning,

4. förrättningskostnaderna.
Om fastigheten hör till konkursbo, upptas även arvode och annan kost-

nad för fastighetens förvaltning under konkursen.

13 kap.

7 §3 Är fordran eller därmed förenad förmånsrätt beroende av villkor
eller tvistig eller är förmånsrätt beroende av att sökt inteckning beviljas,
skall kronofogdemyndigheten avsätta vad som belöper på fordringen i
avvaktan på att villkoret uppfylls eller förfaller eller att tvisten eller frågan
om inteckning blir slutligt avgjord. Avsättning skall dock ej ske i fall då
tvist skall prövas enligt tredje stycket.

Borgenär vars fordran eller förmånsrätt är tvistig skall, om det ej av

särskilda skäl är obehövligt, föreläggas att inom en månad från det att
föreläggandet delgavs honom väcka talan om rätten till medlen mot sak-
ägare som medlen skall tillkomma om borgenärens anspråk faller bort.

2

Senaste lydelse 1990: 1388.

3

Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

862

background image

Efterkommer borgenären ej föreläggandet, har han förlorat sin rätt till
medlen, om ej motparten inom den angivna tiden har väckt talan mot
borgenären.

Kan fördelningen ej utan betydande olägenhet för parterna avslutas utan

att tvisten har blivit avgjord, skall kronofogdemyndigheten själv pröva
tvisten, om det är ändamålsenligt. Därvid gäller vad som sägs i 2 kap. 22
och 23 §§.

16 kap.

15 § Kvarstad för fordran hindrar ej att egendomen utmäts eller beläggs
med kvarstad för annan fordran. Finns annan egendom att tillgå, skall

dock denna tagas i anspråk i första hand, om ej den fordran för vilken
utmätning eller kvarstad söks är förenad med särskild förmånsrätt i den
kvarstadsbelagda egendomen.

Om egendom som har belagts med kvarstad för fordran utmäts för

annan fordran vilken ej är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen,
skall egendomen anses samtidigt utmätt för kvarstadsborgenärens fordran.
Sådan utmätningsverkan förfaller, om den sökta utmätningen hävs.

SFS 1994:480

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter tillämpas

fortfarande i fråga om betalningssäkring som verkställts före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

863

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.