SFS 1994:1010 Lag om ändring i utsökningsbalken (1981:774)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1994:1010 Lag om ändring i utsökningsbalken (1981:774)
SFS 1994_1010 Lag om ändring i utsökningsbalken (1981_774)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1010

Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag

om ändring i utsökningsbalken (1981:774);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 12 § utsökningsbalken

skall ha följande lydelse.

10 kap.

12 § Fordran upptas med det belopp till vilket den beräknas uppgå den

dag då fördelningssammanträde skall äga rum. Beträffande fordran med
sjöpanträtt skall iakttagas vad som föreskrivs i 3 kap. 41 § andra stycket
andra meningen sjölagen (1994:1009). Panträtt på grund av inteckning får
ej åtnjutas för mer än pantbrevets belopp jämte tillägg enligt 3 kap. 4 §
sjölagen. Understiger fordringen pantbrevets belopp, upptas återstoden
som ägarhypotek.

Om i skeppet gäller pantbrev som ej innehas av ägaren och någon

fordran för vilken pantbrevet utgör säkerhet ej har blivit anmäld, upptas
pantbrevets belopp och ett till tio procent av detta belopp beräknat tillägg.

�garhypotek upptas utan tillägg enligt 3 kap. 4 § sjölagen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/94: 195. bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2126

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.