SFS 1994:1038 Lag om ändring i utsökningsbalken

SFS 1994_1038 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1038
Utkom från trycket
den 28 juni 1994

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

dels att rubriken närmast före 18 kap. 17 § skall utgå,
dels att 3 kap. 1 0 - 12 §§, 13 kap. 14 och 16 §§ samt rubriken till 18 kap.

skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94: 190, bet. 1993/94: JuU30, rskr. 1993/94:377.

2204

background image

SFS 1994:1038

3 kap.

10 § Ansökan om resning eller återställande av försutten tid, beslut

genom vilket en sådan ansökan har beviljats eller klagan över domvilla
hindrar inte verkställighet, om inte rätten beslutar annat.

11 §2 Utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräck-

ning genom vilket någon har ålagts betalningsskyldighet får verkställas
genast, om inte något annat beslutas med anledning av ansökan om åter-
vinning eller överklagande. Har gäldenären sökt återvinning eller överkla-
gat, tillämpas det som sägs i 6 § om underrätts dom.

12 §3 Utslag eller beslut i mål om handräckning verkställs, utom i fall

som avses i 11 §, såsom lagakraftägande dom, om inte något annat beslutas
med anledning av ansökan om återvinning eller överklagande.

13 kap.

14 §4 Medel får ej betalas ut utan att säkerhet ställs, om

1. utmätning har skett med stöd av 3 kap. 5 § 1 eller 6 § och exekutionsti-

teln ej har vunnit laga kraft eller utmätning har skett på grund av utslag
eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning och gälde-
nären har sökt återvinning eller överklagat,

2. utmätning har skett hos dödsbo för fordran som ej var förenad med

särskild förmånsrätt i egendomen och den tid som anges i 8 kap. 6 § första
stycket ej har gått till ända,

3. rätten till medlen är beroende av ett överklagande av utmätningen

eller den utmätta egendomens försäljning eller av talan som avses i 4 kap.
2 0 - 2 2 eller 26 §,

4. fördelning som har skett vid fördelningssammanträde ej har vunnit

laga kraft,

5. i annat fall tvist råder om vem som är betalningsberättigad.

16 § Att en verkställd fördelning överklagas hindrar inte att belopp som

inte berörs av överklagandet betalas ut.

18 kap. Överklagande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1990:748.

3

Senaste lydelse 1991:849.

4

Senaste lydelse 1991:848.

2205

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.