SFS 1994:1413 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1994:1413 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1994_1413 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2924

1

Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

2

Senaste lydelse 1994:421.

3

Senaste lydelse 1988:385.

SFS 1994:1413
Utkom från trycket
den 12 december 1994

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 och 15 §§ utsöknings-

balken skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 §2 Sökanden skall ange den åtgärd som han yrkar.

Vid ansökan skall inges den exekutionstitel på grund varav verkstäl-

lighet söks. Grundas anspråket på löpande skuldebrev eller annan hand-
ling, vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller på-
kalla fullgörande av annan förpliktelse, skall den handlingen inges.

Exekutionstiteln skall inges i huvudskrift eller, om kronofogdemyn-

digheten anser det tillräckligt, i bestyrkt avskrift. Handling som avses i
andra stycket andra meningen skall inges i huvudskrift. Annan handling
bör inges i huvudskrift eller bestyrkt avskrift.

Görs ansökan på medium för automatisk databehandling behöver exe-

kutionstiteln inte inges, om den är ett utslag i mål om betalningsföre-
läggande, som har meddelats tidigast tre år innan verkställighet söks.

Sökanden behöver inte ge in exekutionstiteln, om denna är en dom

eller ett strafföreläggande som på grund av föreskrift i lag eller annan
författning har översänts till kronofogdemyndigheten från en domstol
eller en myndighet.

15 §3 När kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 14 eller 15 § eller 16

kap. 9 eller 12 § eller 13 § jämförd med 4 kap. 14 och 15 §§ förelägger
svaranden eller tredje man att fullgöra eller underlåta något, får myndig-
heten föreskriva vite till belopp som finnes behövligt.

Fråga om utdömande av vite som har förelagts enligt första stycket

prövas, på talan av kronofogdemyndigheten, av en tingsrätt i det län där
kronofogdemyndigheten finns. Har ändamålet med vitet förfallit, får det
ej dömas ut.

Om föreläggande vid vite ej iakttas, kan kronofogdemyndigheten ge

nytt vitesföreläggande utan hinder av att det förra ej har vunnit laga
kraft.

background image

2925

SFS 1994:1413

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 kap. 15 § den 1 januari 1995,

och i övrigt den dag regeringen bestämmer. I fråga om 2 kap. 15 §
gäller äldre bestämmelser om talan väckts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.