SFS 1994:1983 Lag om ändring i utsökningsbalken

SFS 1994_1983 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1983
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 4§ och 18 kap. 5§

utsökningsbalken samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen till
lagen (1992:636) om ändring i nämnda balk skall ha följande lydelse.

17 kap.

4 §2 Kronofogdemyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från
skyldigheten att betala förrättningskostnaderna, om det finns särskilda

skäl.

Återstår endast ett obetydligt belopp att betala i ett utsökningsmål, får

kronofogdemyndigheten betala beloppet till sökanden genom att jämka
förrättningskostnaderna i motsvarande mån.

18 kap.

5 §3 Följande beslut får inte överklagas:

1. ett beslut genom vilket begäran om rättelse av utmätning enligt 4 kap.

33 eller 34 § eller av kvarstad för fordran enligt 16 kap. 13 § har lämnats
utan bifall,

2. ett beslut genom vilket en rättighet inte har förbehållits enligt 12 kap.

33 § andra stycket,

3. ett beslut genom vilket en förrättningsman har förklarats jävig,
4. ett beslut i en fråga som avses i 17 kap. 4 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. I enskilda mål om införsel

som har kommit in till kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet får
ersättning tas ut för sådana förrättningskostnader som uppkommer efter
utgången av 1994. Sådana förrättningskostnader får genast tas ut genom
införsel hos gäldenären. I övrigt gäller äldre föreskrifter fortfarande i fråga
om utsökningsmål som har kommit in till kronofogdemyndigheten före
ikraftträdandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:92, bet. 1994/95: SkU 12, rskr. 1994/95:156.

2

Senaste lydelse 1990:115.

3

Senaste lydelse 1993:516.

6837

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.