SFS 1995:1398 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1995:1398 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1995_1398 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1398
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 6 kap. 2 och 7 §§ samt 12 kap.

5 § utsökningsbalken2 orden ⬝Centralnämnden för fastighetsdata⬝ skall
bytas ut mot ⬝Lantmäteriverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Senaste lydelse av

6 kap. 2 § 1994:444
6 kap. 7 § 1994:444

12 kap. 5 § 1994:444.

2648

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.