SFS 1996:130 Lag om ändring i lagen (1995:298) om ändring i utsök-ningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1996:130 Lag om ändring i lagen (1995:298) om ändring i utsök-ningsbalken
SFS 1996_130 Lag om ändring i lagen (1995_298) om ändring i utsök-ningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

217

SFS 1996:130
Utkom från trycket
den 19 mars 1996

Lag
om ändring i lagen (1995:298) om ändring i utsök-
ningsbalken;

utfärdad den 7 mars 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 7 och 8 §§ utsöknings-

balken i paragrafernas lydelse enligt lagen (1995:298) om ändring i
nämnda balk samt 5. övergångsbestämmelserna till ändringslagen skall
ha följande lydelse.

7 § Förrättningskostnader i mål om utmätning tas ut ur köpeskillingen
för såld egendom, behållen avkastning och andra tillgängliga medel. De
får vid behov genast utsökas hos gäldenären.

1

Bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:166.

background image

218

SFS 1996:130

Förrättningskostnader som är gemensamma för flera mål har före-

träde framför kostnader som endast avser ett mål.

Förrättningskostnad för handräckning enligt 8 kap. 18 § får genast

utsökas hos den mot vilken åtgärden har vidtagits.

8 § Förrättningskostnader i mål om verkställighet enligt 16 kap. får
genast utsökas hos svaranden, om ej annat följer av exekutionstiteln.
Detta gäller dock ej verkställighet av beslut om kvarstad eller annan
säkerhetsåtgärd.

Om egendom i samband med avhysning säljs enligt 16 kap. 7 §, tas

förrättningskostnad för försäljningen ut ur köpeskillingen.

När förrättningskostnader för avhysning tas ut hos svaranden, har

kostnad som avses i 3 § tredje stycket företräde framför annan förrätt-
ningskostnad.

5. En ansökan om införsel som har gjorts före ikraftträdandet skall

anses som en ansökan om utmätning med begäran om begränsad till-
gångsundersökning enligt 4 kap. 9 d §.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.