SFS 1996:248 Lag om ändring i utsökningsbalken

SFS 1996_248 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

396

SFS 1996:248
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken2
dels att 18 kap. 8, 11 och 18 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 18 kap. 1 och 16 a §§ skall ha följande lydelse.

18 kap.

1 §3 Kronofogdemyndighetens beslut överklagas skriftligen hos den

tingsrätt inom vars domkrets kronofogdemyndigheten har sitt säte.

I den mån det inte föreskrivs något annat i detta kapitel gäller lagen

(1996:242) om domstolsärenden vid överklagande i utsökningsmål.
Kronofogdemyndigheten skall dock inte vara part i domstolen.

16 a §4 En hovrätt får inte pröva ett överklagande av ett beslut av en

tingsrätt, om inte hovrätten meddelat parten prövningstillstånd.

Prövningstillstånd behövs inte om överklagandet avser ett beslut som

rör någon annan än en part, ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat

jäv mot en domare eller ett beslut genom vilket ett överklagande har

avvisats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

Senaste lydelse av

18 kap. 8 § 1993:516
18 kap. 11 § 1993:516
18 kap. 18 § 1993:516.

3

Senaste lydelse 1993:516.

4

Senaste lydelse 1993:516. Ändringen innebär bl.a. att första och fjärde-

sjätte styckena upphävs.

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.