SFS 1996:1027 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1996:1027 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1996_1027 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1027
Utkom från trycket

den 12 november 1996

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § utsökningsbalken

skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 §2 Sökanden skall ange den åtgärd som han yrkar.

Vid ansökan skall inges den exekutionstitel på grund varav verk-

ställighet söks. Grundas anspråket på löpande skuldebrev eller annan
handling, vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller
påkalla fullgörande av annan förpliktelse, skall den handlingen inges.

1

Prop. 1995/96:211, bet. 1996/97:JuU2, rskr. 1996/97:18.

2

Senaste lydelse 1994:1413.

1745

background image

SFS 1996:1027

Exekutionstiteln skall inges i huvudskrift eller, om kronofogdemyndig-

heten anser det tillräckligt, i bestyrkt avskrift. Handling som avses i andra
stycket andra meningen skall inges i huvudskrift. Annan handling bör
inges i huvudskrift eller bestyrkt avskrift.

Görs ansökan på medium för automatisk databehandling behöver

exekutionstiteln inte ges in, om den är ett utslag i mål om betalnings-
föreläggande.

Sökanden behöver inte ge in exekutionstiteln, om denna är en dom eller

ett strafföreläggande som på grund av föreskrift i lag eller annan för-
fattning har översänts till kronofogdemyndigheten från en domstol eller
en myndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1746

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.