SFS 1996:1032 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1996:1032 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1996_1032 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

SFS 1996:1032
Utkom från trycket
den 12 november 1996

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 4, 6, 14-19 och 23 §§ ut-

sökningsbalken skall ha följande lydelse.

7 kap.

4 §2 Lön får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den
överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll samt till
fullgörande av betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning av lön
har bättre rätt till lönen. Vid utmätning för fordran med företrädesrätt enligt

14 § första stycket 1 skall även betalningsskyldighet mot annan som har

lika rätt som sökanden beaktas.

Om utmätningen avser ackordslön, provision eller annan ersättning som

innestår för längre tid än en månad, skall särskild hänsyn tas till detta för-
hållande.

6 §3 Utmätning av lön för underhållsbidrag som avses i 4 kap. 1 a §
första stycket får ske endast om bidragsbeloppet utestår obetalt eller om
gäldenären vid två eller flera tillfällen under de senaste två åren före
utmätningsbeslutet har underlåtit att betala i rätt tid och det finns anledning
att anta att detta skall upprepas.

Utmätning får bara ske för bidragsbelopp som är förfallet när verkställig-

het skall ske eller som förfaller näst därefter. Detsamma gäller vid utmät-
ning för fordran som avser återbetalningsskyldighet enligt lagen (1996:1030)
om underhållsstöd.

14 §4 Vid utmätning av lön har följande fordringar i nämnd ordning före-

träde framför andra fordringsanspråk:

1. fordran som avser underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken och för-

äldrabalken samt fordran som avser återbetalningsskyldighet enligt lagen
(1996:1030) om underhållsstöd,

2. konkursbos fordran på gäldenärens lön enligt 3 kap. 4 § konkurslagen

(1987:672), om lönen innehållits under konkursen,

3. fordran som avses i 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m.

Företrädesrätten enligt första stycket 1 gäller även sådant utländskt un-

derhållsbidrag som får verkställas i Sverige, om bidragsfordringen vid
verkställighetstillfället inte är äldre än fem år.

15 §5 Avdrag för preliminär skatt har företräde framför utmätning av lön.

Utmätning för en fordran med företrädesrätt enligt 14 § första stycket 1 och
förrättningskostnaderna i målet har företräde framför avdrag för kvar-
stående skatt. Vid utmätning av lön för annan fordran har avdrag för

1

Prop. 1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21.

2

Senaste lydelse 1995:298.

3

Senaste lydelse 1995:298.

4

Senaste lydelse 1995:298.

5

Senaste lydelse 1995:298.

5 6 - S F S 1996

1761

background image

SFS 1996:1032

kvarstående skatt företräde. En fordran enligt 14 § första stycket 1 har före-
träde framför förrättningskostnaderna i målet.

16 §6 Vid samtidig utmätning för flera fordringar med företrädesrätt en-

ligt 14 § första stycket 1 skall det innehållna beloppet fördelas efter de
löpande fordringarnas storlek. Om mer än som svarar mot de löpande for-

dringarna har utmätts, har belopp som har stått ute längre företräde vid
fördelningen av det överskjutande beloppet.

En delbetalning som flyter in på en viss berättigads fordran avräknas i

första hand på den fordran som har stått ute längst.

17 §7 Bor gäldenären varaktigt tillsammans med sin make och överstiger

underhållsbidrag till maken eller till makarnas barn vad som skäligen bör
tillkomma den underhållsberättigade, får bidraget vid tillämpningen av 14
och 16 §§ jämkas med hänsyn till annan fordran för vilken utmätning sker
samtidigt. Om det finns särskilda skäl, får sådan jämkning ske även av

annat underhållsbidrag, om detta överstiger vad som skäligen behövs för
den underhållsberättigades försörjning.

Har gäldenären rätt till avdrag enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken eller 23 §

andra stycket lagen (1996:1030) om underhållsstöd, får belopp som på
denna grund tillgodoräknas honom inte tas i anspråk genom utmätning för
fordran, som tillkommer annan än den underhållsberättigade eller någon
som har inträtt i dennes rätt, eller för fordran som avser underhållsstöd till
samma barn.

18 § Har utmätning för fordran med företrädesrätt enligt 14 § beviljats i

förmån som avses i 1 § första stycket 3 eller 4 och blir därefter rättigheten
som sådan utmätt för annan fordran, har den förra fordringen företräde till
betalning ur vad som flyter in till följd av den senare utmätningen. I fråga
om fordran med företrädesrätt enligt 14 § första stycket 1 gäller detta i frå-
ga om belopp som har förfallit till betalning när beslutet om utmätning av
rättigheten meddelas eller förfaller näst därefter.

Har utmätning beviljats i förmån som avses i 1 § första stycket 3 eller 4

för någon annan fordran än som avses i 14 § och blir därefter rättigheten
som sådan utmätt för ytterligare fordran, skall den senare utmätningen an-
ses ha skett även för den obetalda delen av den förra fordringen.

19 § �ven om gäldenären är i konkurs får utmätning enligt detta kapitel

ske för fordran med företrädesrätt enligt 14 § första stycket 1. Utmätning
får också ske för konkursboets räkning.

Försätts gäldenären i konkurs under pågående utmätning av lön för någon

annan fordran än sådan som har företrädesrätt enligt 14 § första stycket 1,
skall utmätningen fortsätta för konkursboets räkning, om inte konkursför-
valtaren begär att verkställigheten skall upphöra.

23 §10

8

Har arbetsgivaren innehållit medel vid utmätning av lön i allmänt

mål för fordran med företrädesrätt enligt 14 § första stycket 1 eller 3, är

6

Senaste lydelse 1995:298.

7

Senaste lydelse 1995:298.

8

Senaste lydelse 1995:298.

9

Senaste lydelse 1995:298.

10

Senaste lydelse 1995:298.

1762

background image

gäldenären inte längre betalningsskyldig för den del av fordringen som
motsvaras av det innehållna beloppet, även om det inte kan tas ut hos
arbetsgivaren. Detsamma gäller när medel har innehållits för fordran som
avser underhållsbidrag, om fordringen tillkommer allmän försäkringskassa
enligt 31 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

SFS 1996:1032

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. I fråga om fordran enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott eller la-

gen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande gäller 23 § i sin
äldre lydelse.

3. �ven om ett beslut om återbetalningsskyldighet enligt lagen

(1996:1030) om underhållsstöd ännu inte har delgetts den bidragsskyldige
den 1 januari 1997, får pågående handläggning hos kronofogdemyndighe-
ten avseende återkrav enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott eller la-
gen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande fortsätta och

omfatta även krav som gäller fastställd återbetalningsskyldighet enligt la-
gen om underhållsstöd.

4. Belopp som vid fördelning enligt 7 kap. 16 § första stycket tilldelats

fordran enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall i första hand av-
räknas på fordringar som för samma barn uppkommit enligt den upphävda
lagen (1964:143) om bidragsförskott och den upphävda lagen (1984:1095)
om förlängt bidragsförskott för studerande.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Anér
(Justitiedepartementet)

1763

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.