SFS 1996:1032 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1996:1032 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1996_1032 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i uts�kningsbalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:37px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 1996:1032 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 12 november 1996 </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 oktober 1996. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 4, 6, 14-19 och 23 �� ut-</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">s�kningsbalken skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:191px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �2</b> L�n f�r tas i anspr�k genom utm�tning endast till den del den <br/>�verstiger vad g�lden�ren beh�ver f�r sitt och familjens underh�ll samt till <br/>fullg�rande av betalningsskyldighet mot annan som vid utm�tning av l�n <br/>har b�ttre r�tt till l�nen. Vid utm�tning f�r fordran med f�retr�desr�tt enligt </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">14 � f�rsta stycket 1 skall �ven betalningsskyldighet mot annan som har </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">lika r�tt som s�kanden beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft11">Om utm�tningen avser ackordsl�n, provision eller annan ers�ttning som </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft110">innest�r f�r l�ngre tid �n en m�nad, skall s�rskild h�nsyn tas till detta f�r-<br/>h�llande. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>6 �3</b> Utm�tning av l�n f�r underh�llsbidrag som avses i 4 kap. 1 a � <br/>f�rsta stycket f�r ske endast om bidragsbeloppet utest�r obetalt eller om <br/>g�lden�ren vid tv� eller flera tillf�llen under de senaste tv� �ren f�re <br/>utm�tningsbeslutet har underl�tit att betala i r�tt tid och det finns anledning <br/>att anta att detta skall upprepas. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">Utm�tning f�r bara ske f�r bidragsbelopp som �r f�rfallet n�r verkst�llig-</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft110">het skall ske eller som f�rfaller n�st d�refter. Detsamma g�ller vid utm�t-<br/>ning f�r fordran som avser �terbetalningsskyldighet enligt lagen (1996:1030) <br/>om underh�llsst�d. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>14 �4</b> Vid utm�tning av l�n har f�ljande fordringar i n�mnd ordning f�re-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">tr�de framf�r andra fordringsanspr�k: </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft11">1. fordran som avser underh�llsbidrag enligt �ktenskapsbalken och f�r-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110">�ldrabalken samt fordran som avser �terbetalningsskyldighet enligt lagen <br/>(1996:1030) om underh�llsst�d, </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">2. konkursbos fordran p� g�lden�rens l�n enligt 3 kap. 4 � konkurslagen </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">(1987:672), om l�nen inneh�llits under konkursen, </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">3. fordran som avses i 2 � lagen (1993:891) om indrivning av statliga </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">fordringar m.m. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">F�retr�desr�tten enligt f�rsta stycket 1 g�ller �ven s�dant utl�ndskt un-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110">derh�llsbidrag som f�r verkst�llas i Sverige, om bidragsfordringen vid <br/>verkst�llighetstillf�llet inte �r �ldre �n fem �r. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>15 �5</b> Avdrag f�r prelimin�r skatt har f�retr�de framf�r utm�tning av l�n. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110">Utm�tning f�r en fordran med f�retr�desr�tt enligt 14 � f�rsta stycket 1 och <br/>f�rr�ttningskostnaderna i m�let har f�retr�de framf�r avdrag f�r kvar-<br/>st�ende skatt. Vid utm�tning av l�n f�r annan fordran har avdrag f�r </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21. </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1995:298. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1995:298. </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1995:298. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft15">5</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1995:298. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft16">5 6 - S F S 1996 </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft11">1761 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:645px;height:904px;"> <img width="645" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1996:1032 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft27">kvarst�ende skatt f�retr�de. En fordran enligt 14 � f�rsta stycket 1 har f�re-<br/>tr�de framf�r f�rr�ttningskostnaderna i m�let. </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 �6</b> Vid samtidig utm�tning f�r flera fordringar med f�retr�desr�tt en-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft27">ligt 14 � f�rsta stycket 1 skall det inneh�llna beloppet f�rdelas efter de <br/>l�pande fordringarnas storlek. Om mer �n som svarar mot de l�pande for-</p> <p style="position:absolute;top:136px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft27">dringarna har utm�tts, har belopp som har st�tt ute l�ngre f�retr�de vid <br/>f�rdelningen av det �verskjutande beloppet. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft21">En delbetalning som flyter in p� en viss ber�ttigads fordran avr�knas i </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rsta hand p� den fordran som har st�tt ute l�ngst. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �7</b> Bor g�lden�ren varaktigt tillsammans med sin make och �verstiger </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft27">underh�llsbidrag till maken eller till makarnas barn vad som sk�ligen b�r <br/>tillkomma den underh�llsber�ttigade, f�r bidraget vid till�mpningen av 14 <br/>och 16 �� j�mkas med h�nsyn till annan fordran f�r vilken utm�tning sker <br/>samtidigt. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r s�dan j�mkning ske �ven av </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft27">annat underh�llsbidrag, om detta �verstiger vad som sk�ligen beh�vs f�r <br/>den underh�llsber�ttigades f�rs�rjning. </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft21">Har g�lden�ren r�tt till avdrag enligt 7 kap. 4 � f�r�ldrabalken eller 23 � </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft27">andra stycket lagen (1996:1030) om underh�llsst�d, f�r belopp som p� <br/>denna grund tillgodor�knas honom inte tas i anspr�k genom utm�tning f�r <br/>fordran, som tillkommer annan �n den underh�llsber�ttigade eller n�gon <br/>som har intr�tt i dennes r�tt, eller f�r fordran som avser underh�llsst�d till <br/>samma barn. </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 �</b> Har utm�tning f�r fordran med f�retr�desr�tt enligt 14 � beviljats i </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rm�n som avses i 1 � f�rsta stycket 3 eller 4 och blir d�refter r�ttigheten <br/>som s�dan utm�tt f�r annan fordran, har den f�rra fordringen f�retr�de till <br/>betalning ur vad som flyter in till f�ljd av den senare utm�tningen. I fr�ga <br/>om fordran med f�retr�desr�tt enligt 14 � f�rsta stycket 1 g�ller detta i fr�-<br/>ga om belopp som har f�rfallit till betalning n�r beslutet om utm�tning av <br/>r�ttigheten meddelas eller f�rfaller n�st d�refter. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft21">Har utm�tning beviljats i f�rm�n som avses i 1 � f�rsta stycket 3 eller 4 </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft27">f�r n�gon annan fordran �n som avses i 14 � och blir d�refter r�ttigheten <br/>som s�dan utm�tt f�r ytterligare fordran, skall den senare utm�tningen an-<br/>ses ha skett �ven f�r den obetalda delen av den f�rra fordringen. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>19 �</b> �ven om g�lden�ren �r i konkurs f�r utm�tning enligt detta kapitel </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft27">ske f�r fordran med f�retr�desr�tt enligt 14 � f�rsta stycket 1. Utm�tning <br/>f�r ocks� ske f�r konkursboets r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rs�tts g�lden�ren i konkurs under p�g�ende utm�tning av l�n f�r n�gon </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft27">annan fordran �n s�dan som har f�retr�desr�tt enligt 14 � f�rsta stycket 1, <br/>skall utm�tningen forts�tta f�r konkursboets r�kning, om inte konkursf�r-<br/>valtaren beg�r att verkst�lligheten skall upph�ra. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>23 �10</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft21"> Har arbetsgivaren inneh�llit medel vid utm�tning av l�n i allm�nt </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft21">m�l f�r fordran med f�retr�desr�tt enligt 14 � f�rsta stycket 1 eller 3, �r </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft25">6</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1995:298. </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft25">7</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1995:298. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft25">8</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1995:298. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft25">9</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1995:298. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft25">10</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1995:298. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft21">1762 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft32">g�lden�ren inte l�ngre betalningsskyldig f�r den del av fordringen som <br/>motsvaras av det inneh�llna beloppet, �ven om det inte kan tas ut hos <br/>arbetsgivaren. Detsamma g�ller n�r medel har inneh�llits f�r fordran som <br/>avser underh�llsbidrag, om fordringen tillkommer allm�n f�rs�kringskassa <br/>enligt 31 � lagen (1996:1030) om underh�llsst�d. </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 1996:1032 </b></p> <p style="position:absolute;top:133px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30">2. I fr�ga om fordran enligt lagen (1964:143) om bidragsf�rskott eller la-</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft32">gen (1984:1095) om f�rl�ngt bidragsf�rskott f�r studerande g�ller 23 � i sin <br/>�ldre lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30">3. �ven om ett beslut om �terbetalningsskyldighet enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft32">(1996:1030) om underh�llsst�d �nnu inte har delgetts den bidragsskyldige <br/>den 1 januari 1997, f�r p�g�ende handl�ggning hos kronofogdemyndighe-<br/>ten avseende �terkrav enligt lagen (1964:143) om bidragsf�rskott eller la-<br/>gen (1984:1095) om f�rl�ngt bidragsf�rskott f�r studerande forts�tta och </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft32">omfatta �ven krav som g�ller fastst�lld �terbetalningsskyldighet enligt la-<br/>gen om underh�llsst�d. </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft30">4. Belopp som vid f�rdelning enligt 7 kap. 16 � f�rsta stycket tilldelats </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft32">fordran enligt lagen (1996:1030) om underh�llsst�d skall i f�rsta hand av-<br/>r�knas p� fordringar som f�r samma barn uppkommit enligt den upph�vda <br/>lagen (1964:143) om bidragsf�rskott och den upph�vda lagen (1984:1095) <br/>om f�rl�ngt bidragsf�rskott f�r studerande. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft32">G�ran An�r <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft30">1763 </p> </div> </div>
background image

Lag
om �ndring i uts�kningsbalken;

SFS 1996:1032
Utkom fr�n trycket
den 12 november 1996

utf�rdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 4, 6, 14-19 och 23 �� ut-

s�kningsbalken skall ha f�ljande lydelse.

7 kap.

4 �2 L�n f�r tas i anspr�k genom utm�tning endast till den del den
�verstiger vad g�lden�ren beh�ver f�r sitt och familjens underh�ll samt till
fullg�rande av betalningsskyldighet mot annan som vid utm�tning av l�n
har b�ttre r�tt till l�nen. Vid utm�tning f�r fordran med f�retr�desr�tt enligt

14 � f�rsta stycket 1 skall �ven betalningsskyldighet mot annan som har

lika r�tt som s�kanden beaktas.

Om utm�tningen avser ackordsl�n, provision eller annan ers�ttning som

innest�r f�r l�ngre tid �n en m�nad, skall s�rskild h�nsyn tas till detta f�r-
h�llande.

6 �3 Utm�tning av l�n f�r underh�llsbidrag som avses i 4 kap. 1 a �
f�rsta stycket f�r ske endast om bidragsbeloppet utest�r obetalt eller om
g�lden�ren vid tv� eller flera tillf�llen under de senaste tv� �ren f�re
utm�tningsbeslutet har underl�tit att betala i r�tt tid och det finns anledning
att anta att detta skall upprepas.

Utm�tning f�r bara ske f�r bidragsbelopp som �r f�rfallet n�r verkst�llig-

het skall ske eller som f�rfaller n�st d�refter. Detsamma g�ller vid utm�t-
ning f�r fordran som avser �terbetalningsskyldighet enligt lagen (1996:1030)
om underh�llsst�d.

14 �4 Vid utm�tning av l�n har f�ljande fordringar i n�mnd ordning f�re-

tr�de framf�r andra fordringsanspr�k:

1. fordran som avser underh�llsbidrag enligt �ktenskapsbalken och f�r-

�ldrabalken samt fordran som avser �terbetalningsskyldighet enligt lagen
(1996:1030) om underh�llsst�d,

2. konkursbos fordran p� g�lden�rens l�n enligt 3 kap. 4 � konkurslagen

(1987:672), om l�nen inneh�llits under konkursen,

3. fordran som avses i 2 � lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m.

F�retr�desr�tten enligt f�rsta stycket 1 g�ller �ven s�dant utl�ndskt un-

derh�llsbidrag som f�r verkst�llas i Sverige, om bidragsfordringen vid
verkst�llighetstillf�llet inte �r �ldre �n fem �r.

15 �5 Avdrag f�r prelimin�r skatt har f�retr�de framf�r utm�tning av l�n.

Utm�tning f�r en fordran med f�retr�desr�tt enligt 14 � f�rsta stycket 1 och
f�rr�ttningskostnaderna i m�let har f�retr�de framf�r avdrag f�r kvar-
st�ende skatt. Vid utm�tning av l�n f�r annan fordran har avdrag f�r

1

Prop. 1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21.

2

Senaste lydelse 1995:298.

3

Senaste lydelse 1995:298.

4

Senaste lydelse 1995:298.

5

Senaste lydelse 1995:298.

5 6 - S F S 1996

1761

background image

SFS 1996:1032

kvarst�ende skatt f�retr�de. En fordran enligt 14 � f�rsta stycket 1 har f�re-
tr�de framf�r f�rr�ttningskostnaderna i m�let.

16 �6 Vid samtidig utm�tning f�r flera fordringar med f�retr�desr�tt en-

ligt 14 � f�rsta stycket 1 skall det inneh�llna beloppet f�rdelas efter de
l�pande fordringarnas storlek. Om mer �n som svarar mot de l�pande for-

dringarna har utm�tts, har belopp som har st�tt ute l�ngre f�retr�de vid
f�rdelningen av det �verskjutande beloppet.

En delbetalning som flyter in p� en viss ber�ttigads fordran avr�knas i

f�rsta hand p� den fordran som har st�tt ute l�ngst.

17 �7 Bor g�lden�ren varaktigt tillsammans med sin make och �verstiger

underh�llsbidrag till maken eller till makarnas barn vad som sk�ligen b�r
tillkomma den underh�llsber�ttigade, f�r bidraget vid till�mpningen av 14
och 16 �� j�mkas med h�nsyn till annan fordran f�r vilken utm�tning sker
samtidigt. Om det finns s�rskilda sk�l, f�r s�dan j�mkning ske �ven av

annat underh�llsbidrag, om detta �verstiger vad som sk�ligen beh�vs f�r
den underh�llsber�ttigades f�rs�rjning.

Har g�lden�ren r�tt till avdrag enligt 7 kap. 4 � f�r�ldrabalken eller 23 �

andra stycket lagen (1996:1030) om underh�llsst�d, f�r belopp som p�
denna grund tillgodor�knas honom inte tas i anspr�k genom utm�tning f�r
fordran, som tillkommer annan �n den underh�llsber�ttigade eller n�gon
som har intr�tt i dennes r�tt, eller f�r fordran som avser underh�llsst�d till
samma barn.

18 � Har utm�tning f�r fordran med f�retr�desr�tt enligt 14 � beviljats i

f�rm�n som avses i 1 � f�rsta stycket 3 eller 4 och blir d�refter r�ttigheten
som s�dan utm�tt f�r annan fordran, har den f�rra fordringen f�retr�de till
betalning ur vad som flyter in till f�ljd av den senare utm�tningen. I fr�ga
om fordran med f�retr�desr�tt enligt 14 � f�rsta stycket 1 g�ller detta i fr�-
ga om belopp som har f�rfallit till betalning n�r beslutet om utm�tning av
r�ttigheten meddelas eller f�rfaller n�st d�refter.

Har utm�tning beviljats i f�rm�n som avses i 1 � f�rsta stycket 3 eller 4

f�r n�gon annan fordran �n som avses i 14 � och blir d�refter r�ttigheten
som s�dan utm�tt f�r ytterligare fordran, skall den senare utm�tningen an-
ses ha skett �ven f�r den obetalda delen av den f�rra fordringen.

19 � �ven om g�lden�ren �r i konkurs f�r utm�tning enligt detta kapitel

ske f�r fordran med f�retr�desr�tt enligt 14 � f�rsta stycket 1. Utm�tning
f�r ocks� ske f�r konkursboets r�kning.

F�rs�tts g�lden�ren i konkurs under p�g�ende utm�tning av l�n f�r n�gon

annan fordran �n s�dan som har f�retr�desr�tt enligt 14 � f�rsta stycket 1,
skall utm�tningen forts�tta f�r konkursboets r�kning, om inte konkursf�r-
valtaren beg�r att verkst�lligheten skall upph�ra.

23 �10

8

Har arbetsgivaren inneh�llit medel vid utm�tning av l�n i allm�nt

m�l f�r fordran med f�retr�desr�tt enligt 14 � f�rsta stycket 1 eller 3, �r

6

Senaste lydelse 1995:298.

7

Senaste lydelse 1995:298.

8

Senaste lydelse 1995:298.

9

Senaste lydelse 1995:298.

10

Senaste lydelse 1995:298.

1762

background image

g�lden�ren inte l�ngre betalningsskyldig f�r den del av fordringen som
motsvaras av det inneh�llna beloppet, �ven om det inte kan tas ut hos
arbetsgivaren. Detsamma g�ller n�r medel har inneh�llits f�r fordran som
avser underh�llsbidrag, om fordringen tillkommer allm�n f�rs�kringskassa
enligt 31 � lagen (1996:1030) om underh�llsst�d.

SFS 1996:1032

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997.

2. I fr�ga om fordran enligt lagen (1964:143) om bidragsf�rskott eller la-

gen (1984:1095) om f�rl�ngt bidragsf�rskott f�r studerande g�ller 23 � i sin
�ldre lydelse.

3. �ven om ett beslut om �terbetalningsskyldighet enligt lagen

(1996:1030) om underh�llsst�d �nnu inte har delgetts den bidragsskyldige
den 1 januari 1997, f�r p�g�ende handl�ggning hos kronofogdemyndighe-
ten avseende �terkrav enligt lagen (1964:143) om bidragsf�rskott eller la-
gen (1984:1095) om f�rl�ngt bidragsf�rskott f�r studerande forts�tta och

omfatta �ven krav som g�ller fastst�lld �terbetalningsskyldighet enligt la-
gen om underh�llsst�d.

4. Belopp som vid f�rdelning enligt 7 kap. 16 � f�rsta stycket tilldelats

fordran enligt lagen (1996:1030) om underh�llsst�d skall i f�rsta hand av-
r�knas p� fordringar som f�r samma barn uppkommit enligt den upph�vda
lagen (1964:143) om bidragsf�rskott och den upph�vda lagen (1984:1095)
om f�rl�ngt bidragsf�rskott f�r studerande.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

G�ran An�r
(Justitiedepartementet)

1763

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.