SFS 1997:490 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1997:490 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS 1997_490 Lag om ändring i utsökningsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:490
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

877

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1995:298.

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 15 § utsökningsbalken skall

ha följande lydelse.

7 kap.

15 §2 Avdrag för preliminär skatt har företräde framför utmätning av lön.

En fordran enligt 14 § första stycket 1 har företräde framför förrättnings-
kostnaderna i målet.

background image

878

SFS 1997:490

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.