SFS 2004:84 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2004:84 Lag om ändring i utsökningsbalken
040084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

dels

att 4 kap. 30 §, 11 kap. 2 § samt 14 kap. 3 och 6 §§ skall ha följande

lydelse,

dels

att det i balken skall införas två nya paragrafer, 11 kap. 2 a och

3 a §§, av följande lydelse.

4 kap.

30 §

2

Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om ej annat följer

av andra, fjärde eller femte stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i landet registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade re-

servdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför inte förmånsrätt
förrän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskrivnings-
dag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, skall den
utmätning som skedde först ha företräde. Om här i landet registrerat skepp
eller luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i ett annat land innan det har
tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den rätt som har vunnits
genom den förra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom eller av luftfartyg i vilket en rättighet skrivits

in i inskrivningsregistret för luftfartyg ger företräde framför rättighet i egen-
domen, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på
den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument medför förmånsrätt genom registrering
av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt
3 kap. i nämnda lag inträder förmånsrätten i stället genom underrättelse till
förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en
panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat medför förmånsrätt genom registrering av ut-
mätningen enligt den lagen.

1

Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135.

2

Senaste lydelse 2003:114.

SFS 2004:84

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

2

SFS 2004:84

11 kap.

2 §

Vad som sägs om sjöpanträtt i 10 kap. 5, 7 och 10 §§ skall i stället

gälla luftpanträtt.

Kungörandet av auktion enligt 10 kap. 6 § skall ske minst sex veckor i

förväg. Underrättelser enligt 10 kap. 7 § skall sändas i rekommenderade
brev minst en månad före auktionen. Innehåller inskrivningsregistret för
luftfartyg uppgift om adress, skall den användas.

Vad som sägs i 10 kap. 8 § är tillämpligt även när bestämmelse i andra

stycket har åsidosatts.

2 a §

Vad som sägs om innehavare av fordran i 10 kap. 6 och 9 §§ skall

även gälla innehavare av rättighet som skall iakttas vid auktionen. Vad som
sägs i 10 kap. 7 § om underrättelser skall även gälla kända innehavare av
rättigheter som skall iakttas vid auktionen.

I sakägarförteckningen upptas, förutom vad som anges i 10 kap. 10 §,

även nyttjanderätt som är inskriven eller för vilken inskrivning sökts.

I stället för vad som föreskrivs i 10 kap. 11 § första och tredje styckena

skall 12 kap. 26 § första och tredje styckena tillämpas. Rättighet upptas utan
att något belopp anges.

3 a §

Nyttjanderätt är skyddad utan särskilt förbehåll, om rättigheten har

bättre rätt än exekutionsfordringen.

Om sakägarförteckningen upptar en rättighet som inte enligt första stycket

är skyddad utan särskilt förbehåll, skall luftfartyget först ropas ut utan förbe-
håll för rättighetens bestånd och därefter med sådant förbehåll. Uppnås vid
det senare utropet bud som täcker fordringar med bättre rätt än rättigheten
eller som, utan att täcka dem, är lika högt som eller högre än budet vid det
föregående utropet, har budet vid det senare utropet företräde. Att ägarhypo-
tek inte täcks, utgör inte hinder mot att bud med förbehåll för rättigheten
godtas.

Upptar sakägarförteckningen två eller flera sådana rättigheter som avses i

andra stycket, skall luftfartyget först ropas ut utan förbehåll för någon av
rättigheterna och därefter med förbehåll först endast för den rättighet som
har bästa rätt och efter hand för ökat antal rättigheter enligt deras inbördes
ordning. Ett bud som skyddar fler rättigheter än ett annat bud har företräde
framför detta, om det inte leder till sämre täckning av fordran som har bättre
rätt än någon av rättigheterna.

När ett bud med förbehåll för en rättighet inte täcker fordringar med bättre

rätt, kan rättighetshavaren skydda sin rättighet genom att betala skillnaden
mellan det budet och bud utan förbehåll för rättigheten eller så stor del av
skillnaden som behövs för att täcka fordringar med bättre rätt.

Om rättighetshavaren i fall som avses i tredje stycket är villig att betala

enligt vad som sägs i fjärde stycket men det sålunda erbjudna beloppet, till
följd av att flera tillskott behövs, inte ensamt eller i förening med annat till-
skott som bjuds är tillräckligt för att hans rättighet skall skyddas, skall luft-
fartyget ropas ut med förbehåll för rättigheten och den eller de rättigheter
som är skyddade genom tidigare bud och annat tillskott som bjuds.

background image

3

SFS 2004:84

Om en borgenär vars fordran inte har blivit täckt genom ett visst bud god-

tar budet, skall fordringen vid tillämpningen av andra�femte styckena anses
täckt.

Om en rättighetshavare i stället för att betala ställer säkerhet, skall det

gälla.

14 kap.

3 §

Har exekutiv försäljning av registrerat skepp eller luftfartyg som re-

gistrerats i luftfartygsregistret vunnit laga kraft och köpeskillingen betalats
skall, om gäldenären inte var rätt ägare, köparens förvärv dock gälla, om
gäldenärens åtkomst var inskriven när försäljningen ägde rum.

När exekutiv försäljning av fast egendom har vunnit laga kraft och köpe-

skillingen har erlagts, har den som åberopar annat förvärv av egendomen
från gäldenären eller någon hans företrädare förlorat sin rätt mot köparen.
�ven den som åberopar att gäldenärens eller någon hans företrädares åt-
komst var ogiltig eller av annat skäl ej gällde mot rätte ägaren har förlorat
sin rätt mot köparen, om lagfart var beviljad för gäldenären när den exeku-
tiva försäljningen ägde rum.

6 §

Har tredje man enligt 3 § första stycket förlorat sin rätt till här i landet

registrerat skepp eller luftfartyg som registrerats i inskrivningsregistret för
luftfartyg, är han berättigad till ersättning av staten enligt samma bestäm-
melser som gäller när sådan ersättning skall betalas med anledning av att
ägarens rätt har gått förlorad genom frivillig försäljning. Motsvarande gäller,
när tredje man enligt 3 § andra stycket andra meningen har förlorat sin rätt
till fast egendom.

Har staten utgivit ersättning enligt första stycket, inträder staten i tredje

mannens rätt enligt 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.