SFS 2003:114 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2003:114 Lag om ändring i utsökningsbalken
030114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 3 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 30 § och 6 kap. 2 § utsök-

ningsbalken skall ha följande lydelse.

4 kap.

30 §

2

Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om ej annat följer

av andra, fjärde eller femte stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i riket registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade re-

servdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför ej förmånsrätt för-
rän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskrivnings-
dag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, skall den
utmätning som skedde först ha företräde. Om här i riket registrerat skepp el-
ler luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i främmande stat innan det har
tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den rätt som har vunnits
genom den förra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom medför företräde framför rättighet i egendo-

men, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på den
inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument medför förmånsrätt genom registrering
av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3
kap. i nämnda lag inträder förmånsrätten i stället genom underrättelse till
förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en
panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat medför förmånsrätt genom registrering av ut-
mätningen enligt den lagen.

6 kap.

2 §

3

Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars företeende

utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla fullgörande av annan
förpliktelse, skall tagas i förvar.

1

Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133.

2

Senaste lydelse 1998:1484.

3

Senaste lydelse 1998:1484.

SFS 2003:114

Utkom från trycket
den 15 april 2003

background image

2

SFS 2003:114

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat i

luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens
ägare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i förvar. Om beslutet
om utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev, skall kronofogdemyndig-
heten begära att Lantmäteriverket utfärdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 kap.
lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Kan det antagas att handling som avses i första eller andra stycket undan-

hålls eller har förkommit, skall i stället sekundogäldenären eller annan för-
pliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än kronofog-
demyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument skall säkerställas genom registrering
av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3
kap. i nämnda lag skall säkerställandet i stället ske genom underrättelse till
förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en
panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat skall säkerställas genom registrering av ut-
mätningen enligt den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.