SFS 2003:258 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2003:258 Lag om ändring i utsökningsbalken
030258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 2 och 7 §§ samt 12 kap. 5 §

utsökningsbalken skall ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

2 Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars företeende

utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla fullgörande av annan
förpliktelse, skall tagas i förvar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat i

luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens
ägare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i förvar. Om beslutet
om utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev, skall kronofogdemyn-
digheten begära att Lantmäteriverket beslutar att sådana registrerings-
åtgärder som anges i 7�8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte får
vidtas eller att verket utfärdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 § nämnda lag.

Kan det antagas att handling som avses i första eller andra stycket undan-

hålls eller har förkommit, skall i stället sekundogäldenären eller annan för-
pliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än kronofog-
demyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument skall säkerställas genom registrering
av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt
3 kap. i nämnda lag skall säkerställandet i stället ske genom underrättelse till
förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en
panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat skall säkerställas genom registrering av ut-
mätningen enligt den lagen.

7 §

3 Egendom som är i tredje mans besittning får tas i förvar, förseglas el-

ler märkas, när en sådan åtgärd föreskrivs i 2�5 §§. Om ett beslut om utmät-
ning av pantbrev avser ett datapantbrev och tredje man är registrerad som
pantbrevshavare, får kronofogdemyndigheten begära att Lantmäteriverket

1 Prop. 2002/03:57, bet. 2002/03:LU15, rskr. 2002/03:170.

2 Senaste lydelse 2003:114.

3 Senaste lydelse 1995:1398.

SFS 2003:258

Utkom från trycket
den 5 juni 2003

background image

2

SFS 2003:258

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

beslutar att sådana registreringsåtgärder som anges i 7�8

§§ lagen

(1994:448) om pantbrevsregister inte får vidtas.

I fråga om pantbrev och andra inteckningshandlingar som är belånade till-

lämpas bestämmelserna i första stycket endast om det finns särskilda skäl.
Om egendomen inte tas i förvar eller ett sådant beslut som avses i första
stycket andra meningen inte meddelas, skall i stället förbud meddelas inne-
havaren att utan kronofogdemyndighetens tillstånd lämna ut egendomen el-
ler vidta någon annan åtgärd med den till skada för sökanden.

Om tredje man har handpanträtt eller retentionsrätt i egendom som tas i

förvar, innehar kronofogdemyndigheten egendomen för hans räkning.

12 kap.

5 §

4 Pantbrev som gäller i fastigheten och ej är belånat får tagas i förvar av

kronofogdemyndigheten. Sedan pantbrevet har tagits i förvar, får det ej pant-
förskrivas utan myndighetens tillstånd.

I fråga om datapantbrev skall kronofogdemyndigheten i stället begära att

Lantmäteriverket beslutar om att sådana registreringsåtgärder som anges i
7�8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte får vidtas. När ett sådant
beslut har meddelats, får pantbrevet inte användas för pantsättning utan
kronofogdemyndighetens tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1995:1398.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.