SFS 2020:1175 Lag om ändring i utsökningsbalken

SFS2020-1175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utsökningsbalken

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 30 § och 6 kap. 2 § utsök-
ningsbalken ska ha följande lydelse.

4 kap.
30 §
2 Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om inte annat
följer av andra, fjärde, femte eller sjätte stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i landet registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade

reservdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför inte förmånsrätt
förrän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskrivnings-
dag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, ska den
utmätning som skedde först ha företräde. Om här i landet registrerat skepp
eller luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i ett annat land innan det har
tagits om hand av Kronofogdemyndigheten, ska den rätt som har vunnits
genom den förra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom eller av luftfartyg i vilket en rättighet skrivits

in i inskrivningsregistret för luftfartyg ger företräde framför rättighet i egen-
domen, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på
den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument medför
förmånsrätt genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en
rättighet som förvaltas enligt 3 kap. i nämnda lag inträder förmånsrätten i
stället genom underrättelse till förvaltaren om utmätningen. Detsamma
gäller om utmätningen avser en panträtt i en rättighet som förvaltas enligt
det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt

lagen (2011:1200) om elcertifikat medför förmånsrätt genom registrering av
utmätningen enligt den lagen.

Utmätning av en utsläppsrätt eller en rättighet som är registrerad enligt

kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 av den 12 mars 2019
om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
vad gäller unionsregistrets funktion medför förmånsrätt genom konto-
föringsmyndighetens beslut om avstängning av tillträdesrätten till kontot på
grund av utmätningen.

1 Prop. 2020/21:27, bet. 2020/21:MJU4, rskr. 2020/21:84.
2 Senaste lydelse 2016:131.

SFS

2020:1175

Publicerad
den

11 december 2020

background image

2

SFS

2020:1175

6 kap.
2 §
3 Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars uppvisande
utgör villkor för rätt att kräva betalning eller begära att någon annan för-
pliktelse fullgörs, ska tas i förvar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat

i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens
ägare, ska pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i förvar. Om beslutet
om utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev, ska Kronofogdemyndig-
heten begära att den statliga lantmäterimyndigheten beslutar att sådana
registreringsåtgärder som anges i 7–8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevs-
register inte får vidtas eller att den statliga lantmäterimyndigheten utfärdar
ett skriftligt pantbrev enligt 8 § nämnda lag.

Om det kan antas att en sådan handling som avses i första eller andra

stycket undanhålls eller har förkommit, ska i stället sekundogäldenären eller
annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än
Kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska säker-
ställas genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättig-
het som förvaltas enligt 3 kap. nämnda lag, ska säkerställandet i stället ske
genom underrättelse till förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om
utmätningen avser en panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt

lagen (2011:1200) om elcertifikat ska säkerställas genom registrering av ut-
mätningen enligt den lagen.

Utmätning av en utsläppsrätt eller en rättighet som är registrerad enligt

kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 av den 12 mars 2019
om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
vad gäller unionsregistrets funktion ska säkerställas genom kontoförings-
myndighetens beslut om avstängning av tillträdesrätten till kontot på grund
av utmätningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:44.

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.