SFS 2021:80 Lag om ändring i utsökningsbalken

SFS2021-80.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utsökningsbalken

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 14 § och rubriken närmast före
3 kap. 14 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

3 kap.
Strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot
2
14 §
3 Godkänt strafföreläggande och godkänt föreläggande av ordnings-
bot verkställs som en dom som har fått laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller för avgiftsförelägganden som har godkänts

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170.
2 Senaste lydelse 2008:588.
3 Senaste lydelse 2008:588. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2021:80

Publicerad
den

10 februari 2021

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.