SFS 2001:377 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2001:377 Lag om ändring i utsökningsbalken
010377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

dels

att i 1 kap. 8 § orden ⬝skepps- eller luftfartygsregistret⬝ skall bytas ut

mot ⬝fartygsregistrets skeppsdel eller luftfartygsregistret⬝,

dels

att i 1 kap. 9 § och 10 kap. 1 § ordet ⬝skeppsregistret⬝ skall bytas ut

mot ⬝fartygsregistrets skeppsdel⬝,

dels

att i 1 kap. 9 § ordet ⬝skeppsbyggnadsregistret⬝ skall bytas ut mot

⬝fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223.

SFS 2001:377

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.