SFS 2004:429 Lag om ändring i utsökningsbalken

040429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 6 § utsökningsbalken skall

ha följande lydelse.

3 kap.

6 § Annan dom varigenom betalningsskyldighet har ålagts än som avses i
5 § får verkställas genast, om inte gäldenären hos kronofogdemyndighet

1. nedsätter pengar till belopp som svarar mot betalningsskyldigheten den

dag nedsättningen sker jämte förrättningskostnader eller

2. som pant ställer ett motsvarande tillgodohavande hos bank eller kredit-

marknadsföretag jämte den ränta som belöper på tillgodohavandet för tiden
därefter eller

3. när domen har meddelats av underrätt ställer annan säkerhet för betal-

ningsskyldigheten jämte förrättningskostnader.

Fullgör gäldenären vad som nu har sagts först sedan åtgärd har vidtagits

för verkställighet av domen, skall åtgärden återgå, om det kan ske.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

SFS 2004:429

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.