SFS 2004:448 Lag om ändring i utsökningsbalken

040448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 27 och 58 §§ samt 13 kap.

6 § utsökningsbalken skall ha följande lydelse.

12 kap.

27 § Fordran upptas med det belopp till vilket den beräknas uppgå på till-
trädesdagen, dock med den begränsning som kan följa av att panträtt ej får
åtnjutas för mer än pantbrevets belopp jämte tillägg enligt 6 kap. 3 § jorda-
balken. Understiger fordringen pantbrevets belopp, upptas återstoden som
ägarhypotek.

Om i fastigheten gäller pantbrev som ej innehas av ägaren och någon for-

dran för vilken pantbrevet utgör säkerhet ej har blivit anmäld, upptas pant-
brevets belopp och ett till tio procent av detta belopp beräknat tillägg.

Ägarhypotek upptas utan tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken.
Om ett pantbrevs belopp är bestämt i utländsk valuta skall, vid tillämp-

ningen av första och andra styckena, pantbrevets belopp jämte tillägg räknas
om till svenska kronor. Före omräkningen skall det göras ett påslag om fem
procent på pantbrevets belopp jämte tillägg. Påslaget skall dock inte föran-
leda någon ökning av det belopp som upptas som ägarhypotek.

58 §

2 Vid försäljning under hand skall en sakägarförteckning upprättas.

Därvid tillämpas 25 och 26 §§, 27 § första, tredje och fjärde styckena, 28 §,
29 § första stycket 1–3, 29 § andra och tredje styckena samt 31 §.

I fråga om försäljningen och villkoren för denna tillämpas 32 och 34 §§,

37 § första stycket, 38 § första stycket samt 40 §.

Före försäljningen upplåten rättighet som grundas på skriftlig handling

skall förbehållas. Förbehåll skall också göras för varje upplåten hyresrätt till
en bostadslägenhet i en fastighet, som är taxerad som hyreshusenhet, om hy-
resgästen har tillträtt lägenheten. I fråga om sådana rättigheter gäller 47 §.

Köparen skall lämna handpenning enligt vad som föreskrivs i 35 §. Åter-

stoden av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast tio veckor efter
det att köpehandlingen upprättades. Försummas det, är köpet ogiltigt.

Blir köpet ogiltigt, gäller bestämmelserna i 43 § om handpenning. Vad

som sägs om auktion i 43 § första stycket gäller även försäljning under hand.

1 Prop. 2003/04:108, bet. 2003/04:LU27, rskr. 2003/04:248.

2 Senaste lydelse 1994:444.

SFS 2004:448

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:448

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Bestämmelserna i 45 § om vissa rättsföljder och 56 § första stycket om

fortsatt inteckningsansvar gäller även vid försäljning under hand.

13 kap.

6 §

3 En fordran som skall beaktas skall tas upp med det belopp som den

uppgår till på fördelningsdagen.

Vid bedömningen av om en fordran är förenad med särskild förmånsrätt i

en fastighet skall ett pantbrev vars belopp är bestämt i utländsk valuta räknas
om till svenska kronor enligt den kurs som gäller på fördelningsdagen. Pant-
brevets belopp får dock inte sättas högre än det belopp som har bestämts vid
omräkning enligt 12 kap. 27 § fjärde stycket.

Som fördelningsdag anses den dag till vilken fördelningssammanträde är

utsatt, även om det då finns något hinder mot att verkställa fördelningen. Om
det inte hålls något sammanträde, anses den dag då kronofogdemyndighe-
tens beslut meddelas som fördelningsdag.

Vid fördelning räknas som fordran i ett mål även sådan förrättningskost-

nad som avser endast det målet.

Begär borgenär betalning för fordran som ej har anmälts i tid, skall utdel-

ning utgå av överskott, om sådant uppkommer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1993:1650.

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.