SFS 2004:479 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2004:479 Lag om ändring i utsökningsbalken
040479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 6, 14 och 23 §§ utsöknings-

balken skall ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

2

Utmätning av lön för underhållsbidrag som avses i 4 kap. 1 a § första

stycket får ske endast om bidragsbeloppet utestår obetalt eller om gäldenä-
ren vid två eller flera tillfällen under de senaste två åren före utmätningsbe-
slutet har underlåtit att betala i rätt tid och det finns anledning att anta att
detta skall upprepas.

Utmätning får bara ske för bidragsbelopp som är förfallet när verkställig-

het skall ske eller som förfaller näst därefter.

14 §

3

Vid utmätning av lön har följande fordringar i nämnd ordning före-

träde framför andra fordringsanspråk:

1. fordran som avser underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken och föräld-

rabalken,

2. konkursbos fordran på gäldenärens lön enligt 3 kap. 4 § konkurslagen

(1987:672), om lönen innehållits under konkursen,

3. fordran som avses i 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m.

Företrädesrätten enligt första stycket 1 gäller även sådant utländskt under-

hållsbidrag som får verkställas i Sverige, om bidragsfordringen vid verkstäl-
lighetstillfället inte är äldre än fem år.

23 §

4

Har arbetsgivaren innehållit medel vid utmätning av lön i allmänt

mål för fordran som avses i 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m., är gäldenären inte längre betalningsskyldig för den del av
fordringen som motsvaras av det innehållna beloppet, även om det inte kan
tas ut hos arbetsgivaren. Detsamma gäller när medel har innehållits för ford-
ran som avser underhållsbidrag, om fordringen tillkommer allmän försäk-
ringskassa enligt 31 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

1 Prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14, rskr. 2003/04:250.

2 Senaste lydelse 1996:1032.

3 Senaste lydelse 1996:1032.

4 Senaste lydelse 1996:1032.

SFS 2004:479

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:479

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.