SFS 2021:790 Lag om ändring i utsökningsbalken

SFS2021-790.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utsökningsbalken

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 2 §§ och 7 kap. 5, 10
och 11 §§ utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 En ansökan om verkställighet görs muntligen eller skriftligen.

Ett utslag i mål om betalningsföreläggande eller handräckning verkställs

självmant av Kronofogdemyndigheten, om inte sökanden i målet har angett
att verkställighet inte ska ske. En ansökan om verkställighet anses gjord när
utslaget meddelades.

2 §3 Sökanden ska ange den åtgärd som han eller hon yrkar.

När en ansökan görs ska den exekutionstitel som ligger till grund för

ansökan ges in.

Om anspråket grundas på ett löpande skuldebrev eller någon annan

handling, vars uppvisande utgör villkor för en rätt att kräva betalning eller
begära att någon annan förpliktelse fullgörs, ska den handlingen ges in i
original.

Sökanden behöver inte ge in exekutionstiteln, om den är ett utslag i mål

om betalningsföreläggande eller om den är en dom eller ett
strafföreläggande som på grund av föreskrift i lag eller annan författning har
översänts till Kronofogdemyndigheten från en domstol eller en annan
myndighet.

7 kap.
5 §
4 Den del av lönen som inte får tas i anspråk genom utmätning
(förbehållsbeloppet) bestäms med ledning av belopp multiplicerade med ett
tal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad
närmast föregående år och prisläget i oktober 2020 (normalbelopp).
Beloppen är

– 60 200 kronor för ensamstående,
– 99 450 kronor för sammanlevande makar och därmed jämställda,
– 32 170 kronor för ett barn som är 0–6 år,
– 38 610 kronor för ett barn som är 7–10 år,
– 45 050 kronor för ett barn som är 11–14 år, och

1 Prop. 2020/21:161, bet. 2020/21:CU21, rskr. 2020/21:405.
2 Senaste lydelse 1991:849. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
3 Senaste lydelse 1996:1027.
4 Senaste lydelse 1995:298.

SFS

2021:790

Publicerad
den

7 juli 2021

background image

2

SFS

2021:790

– 51 480 kronor för ett barn som är 15 år eller äldre.
Normalbeloppen ska anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom

bostadskostnad, som beräknas särskilt och läggs till normalbeloppen.

Normalbeloppen fastställs för varje år av regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer.

10 §5 Ett beslut om utmätning ska ändras, om det finns anledning till det.
Ett beslut behöver dock inte ändras om ändringen skulle vara obetydlig.

Innan en ändring som är till nackdel för gäldenären beslutas, ska denne

ges tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehövligt eller beslutet
inte kan skjutas upp.

Ett beslut om utmätning för underhållsbidrag som avses i 4 kap. 1 a §

första stycket ska hävas, om gäldenären betalar förfallna bidrag och
uppkomna förrättningskostnader och det finns anledning att anta att
gäldenären även i framtiden fullgör bidragsskyldigheten.

11 §6 Kronofogdemyndigheten får på begäran av sökanden eller
gäldenären bevilja anstånd under pågående utmätning av lön. På begäran av
gäldenären får anstånd dock beviljas endast om sökanden medger det eller
om det finns särskilda skäl på grund av gäldenärens och dennes familjs
personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022 i fråga om 7 kap. 5 § och i övrigt

den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1995:298.
6 Senaste lydelse 1995:298.

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.