SFS 2003:531 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2003:531 Lag om ändring i utsökningsbalken
030531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

2

dels

att 8 kap. 13 § skall upphöra att gälla,

dels

att 6 kap. 5 §, 8 kap. 15 § och 13 kap. 17 § skall ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

3

Pantbrev eller annan inteckningshandling, som gäller i utmätt skepp

eller luftfartyg eller i utmätta reservdelar till luftfartyg eller i utmätt egen-
dom som är intecknad enligt lagen (2003:528) om företagsinteckning och ej
är belånad, får tagas i förvar. Sedan handlingen har tagits i förvar, får den ej
pantförskrivas utan kronofogdemyndighetens tillstånd.

8 kap.

15 §

4

Säljs egendom exekutivt under konkurs, skall betalning utgå för de

konkursboets kostnader som enligt 14 kap. 18 § konkurslagen (1987:672)
får tas ut ur egendomen, om kostnaderna anmäls enligt vad som sägs i 10 §
första stycket.

När egendom säljs exekutivt under konkurs eller utmätt fordran drivs in

under konkurs, har även borgenär, vars fordran är förenad med förmånsrätt
enligt 10 § förmånsrättslagen (1970:979), rätt att få betalning ur egendomen,
om han anmäler sin fordran hos kronofogdemyndigheten innan egendomen
säljs eller, om försäljning sker under hand eller utmätt fordran drivs in eller
försäljning i annat fall inte behövs, senast när fördelning skall äga rum.

13 kap.

17 §

5

När medel betalas ut, skall iakttagas vad som i allmänhet gäller om

skyldighet för borgenär att förete eller återställa fordringsbevis eller säkerhet
som har lämnats för fordran.

Pantbrev i skepp eller fastighet eller företagsinteckningsbrev, vilket utgör

säkerhet för fordran på vilken betalning har utfallit, skall företes även om

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

2

Senaste lydelse av 8 kap. 13 § 1984:653.

3

Senaste lydelse 1984:653.

4

Senaste lydelse 1987:684.

5

Senaste lydelse 1984:653.

SFS 2003:531

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

background image

2

SFS 2003:531

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

borgenären ej är skyldig att återställa handlingen, om ej kronofogdemyndig-
heten finner skäl att medge undantag. Detsamma gäller skuldebrev som är
intecknat i annan egendom, när skyldighet att förete eller återställa skulde-
brevet ej följer redan av första stycket.

När köparen åberopar att den som enligt sakägarförteckning är berättigad

till betalning har medgivit honom avräkning på köpeskillingen, gäller vid
kronofogdemyndighetens prövning av överenskommelsen vad som före-
skrivs i första och andra styckena.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om en utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som

gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

3. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats

före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari
2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.