SFS 2006:672 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2006:672 Lag om ändring i utsökningsbalken
060672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken2

dels att 2 kap. 3 och 4 §§, 4 kap. 8 och 32 §§, 16 kap. 10 § samt 18 kap.

4 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 32 § skall utgå,
dels att i 1 kap. 3 § samt 3 kap. 1 och 6 §§ ordet ⬝kronofogdemyndighet⬝ i

olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝Kronofogdemyndigheten⬝ i mot-
svarande form,

dels att 2 kap. 15, 16, 24�26 och 30 §§, 4 kap. 27 §, 16 kap. 1 § samt

18 kap. 1 och 17 §§ skall ha följande lydelse.

2 kap.

15 §

3 När Kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 14 eller 15 § eller 16 kap.

9 eller 12 § eller 13 § jämförd med 4 kap. 14 och 15 §§ förelägger svaranden
eller tredje man att fullgöra eller underlåta något, får myndigheten föreskriva
vite till belopp som finnes behövligt.

Fråga om utdömande av vite som har förelagts enligt första stycket prö-

vas, på talan av Kronofogdemyndigheten, av den tingsrätt som enligt 18 kap.
1 § prövar överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut. Har ändamålet
med vitet förfallit, får det ej dömas ut.

Om föreläggande vid vite ej iakttas, kan Kronofogdemyndigheten ge nytt

vitesföreläggande utan hinder av att det förra ej har vunnit laga kraft.

16 §

4 Efterkommer ej gäldenären eller tredje man föreläggande enligt

4 kap. 14 eller 15 § eller 16 kap. 13 § jämförd med nämnda lagrum, får han
häktas, om synnerliga skäl föreligger. Fråga om häktning prövas, efter fram-

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
2 kap. 3 § 1995:298
2 kap. 4 § 1993:1650
3 kap. 1 § 1991:848
3 kap. 6 § 2004:429
4 kap. 8 § 1996:1438
4 kap. 32 § 1996:1438
16 kap. 1 § 1996:1438
16 kap. 10 § 1996:1438
18 kap. 4 § 1993:516.

3 Senaste lydelse 1996:1438.

4 Senaste lydelse 1996:1438.

SFS 2006:672

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:672

ställning av Kronofogdemyndigheten, av den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 §
prövar överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut.

När framställning om häktning har gjorts, skall förhandling äga rum inför

rätten. Till förhandlingen skall Kronofogdemyndigheten och, om hinder ej
möter, den som avses med yrkandet kallas. Denne får hämtas, om skäl före-
ligger därtill. Har han kallats till förhandlingen eller kan det antagas att han
har avvikit eller eljest håller sig undan, utgör hans utevaro ej hinder för
prövning av yrkandet. I fråga om rätt till biträde och kostnader i målet har
vad som föreskrivs i rättegångsbalken om försvarare och om rättegångs-
kostnader i brottmål motsvarande tillämpning.

Rätten skall med högst två veckors mellanrum hålla förhandling för att

pröva om den som är intagen i häkte fortfarande skall vara häktad. Förelig-
ger ej längre skäl för häktning, skall rätten omedelbart förordna att den häk-
tade skall friges. Ingen får hållas häktad längre tid än tre månader i målet.
Beträffande behandlingen i övrigt av frågor om häktning enligt denna para-
graf har vad som gäller enligt rättegångsbalken om häktning av misstänkt
motsvarande tillämpning.

24 §

5

Har enligt 4 kap. 20, 21 eller 22 § eller 13 kap. 7 § andra stycket fö-

reläggande meddelats att väcka talan vid domstol, skall tvisten prövas av
den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 § prövar överklagande av Krono-
fogdemyndighetens beslut, om ej annat följer av andra stycket.

Om föreläggande har meddelats enligt 4 kap. 20, 21, 22 eller 26 § i fall då

tvisten rör egendom som avses i 10 kap. 10 eller 12 § rättegångsbalken, gäl-
ler om domstols behörighet vad som sägs där.

Har föreläggande meddelats enligt 4 kap. 23 § första stycket eller 9 kap.

11 § tredje stycket, gäller om domstols behörighet vad som i allmänhet är fö-
reskrivet därom. I fall som avses i 4 kap. 23 § andra stycket skall tvisten prö-
vas, när fråga är om pantbrev i fastighet, av den tingsrätt som anges i 10 kap.
10 § rättegångsbalken och annars av den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 § prö-
var överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut.

Har ett föreläggande meddelats enligt 3 kap. 16 § gäller om domstols be-

hörighet vad som sägs i 43 § första stycket lagen (1999:116) om skiljeförfa-
rande.

I föreläggande skall anges vid vilken domstol talan i första hand bör

väckas.

25 § Säkerhet som skall ställas enligt denna balk skall bestå av pant, bor-
gen eller företagsinteckning. Borgen skall ställas såsom för egen skuld och,
om den ingås av två eller flera personer gemensamt, vara solidarisk. �r sä-
kerheten ej godkänd av den till vars förmån säkerheten skall gälla, skall den
prövas av Kronofogdemyndigheten.

Om bank eller annan jämförbar penninginrättning skall ställa säkerhet, får

godtagas utfästelse av penninginrättningen att infria den förpliktelse som sä-
kerheten skall avse.

Säkerheten skall tagas i förvar av Kronofogdemyndigheten.

5 Senaste lydelse 1999:118.

background image

3

SFS 2006:672

26 § När säkerhet skall tas i anspråk av Kronofogdemyndigheten enligt
3 kap. 22 § andra stycket, eller 13 kap. 3 eller 20 §, får pant tillgodogöras i
den ordning som gäller för utmätt egendom. Borgen får genast utsökas. Om
säkerheten utgörs av företagsinteckning, får utmätning genast ske i den
egendom som omfattas av företagsinteckningen. Detta gäller även när före-
tagsinteckningen gäller i annan näringsverksamhet än gäldenärens.

30 §

6 Bestämmelserna i 1 och 2 §§ samt 10 § andra stycket gäller inte i all-

mänt mål. I fråga om sökanden i ett sådant mål gäller inte 6 § och inte heller
29 § i fall då exekutionstiteln upphävs.

Sökanden i allmänt mål företräds av Kronofogdemyndigheten. Om fråga

uppkommer om avvisning enligt 2 kap. 5 § eller invändning görs mot verk-
ställighet enligt 3 kap. 21 § för dock sökanden själv sin talan. I tvister som
avses i 4 kap. 20�23 och 26 §§, 9 kap. 11 § tredje stycket och 13 kap. 7 §
andra stycket samt när talan förs i ett överklagat utsökningsmål företräds
sökanden av Skatteverket.

I allmänt mål anses ansökan gjord, när indrivningsuppdraget har förts in i

Kronofogdemyndighetens system för automatisk databehandling och upp-
gifterna är tillgängliga för myndigheten. När indrivning begärs enligt sär-
skilda bestämmelser, anses ansökan gjord när ansökningshandlingarna har
kommit in till Kronofogdemyndigheten.

4 kap.

27 §

7 Har domstol eller Kronofogdemyndigheten fastställt att förfallen

fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i registrerat skepp, registrerat
luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom anses
egendomen omedelbart utmätt.

Denna verkan förfaller, om inte försäljning begärs hos Kronofogdemyn-

digheten inom två månader från det att beslutet eller utslaget vann laga kraft.
Utmätningsverkan förfaller dessutom om borgenären hos Kronofogdemyn-
digheten anmäler att han inte kommer att begära försäljning.

16 kap.

1 §

8 Med avhysning avses en förpliktelse för tidigare ägare eller nyttjande-

rättshavare att flytta från fast egendom, en bostadslägenhet eller något annat
utrymme i en byggnad.

18 kap.

1 §

9 Kronofogdemyndighetens beslut överklagas skriftligen hos en tings-

rätt som regeringen föreskriver med hänsyn till var svaranden har sitt hem-
vist.

Med svarandens hemvist förstås den ort där svaranden är bosatt. Beträf-

fande dödsbo förstås den ort där den döde senast var bosatt och beträffande

6 Senaste lydelse 2003:676.

7 Senaste lydelse 1996:1438. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

8 Senaste lydelse 1996:1438.

9 Senaste lydelse 1996:1438.

background image

4

SFS 2006:672

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

annan juridisk person förstås den ort som enligt 10 kap. rättegångsbalken
grundar domstols behörighet i tvistemål i allmänhet.

I den mån det inte föreskrivs något annat i detta kapitel gäller lagen

(1996:242) om domstolsärenden vid överklagande i utsökningsmål. Krono-
fogdemyndigheten skall dock inte vara part i domstolen.

17 §

10 Ett beslut av en domstol med anledning av ett sådant överklagande

som avses i 6 § andra stycket andra meningen får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. �ldre föreskrifter om behörig domstol i 2 kap. 15, 16 och 24 §§ gäller

fortfarande i fråga om talan med anledning av ett föreläggande som har med-
delats före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter i 18 kap. 1 § gäller fortfarande i fråga om överkla-

gande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

4. �ldre föreskrifter i 18 kap. 17 § första meningen om överklagandeför-

bud gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

10 Senaste lydelse 1993:516.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.