SFS 2004:798 Lag om ändring i lagen (2004:479) om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2004:798 Lag om ändring i lagen (2004:479) om ändring i utsökningsbalken
040798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:479) om ändring i
utsökningsbalken;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 23 § utsökningsbalken i

stället för dess lydelse enligt lagen (2004:479) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

7 kap.

23 §

2

Har arbetsgivaren innehållit medel vid utmätning av lön i allmänt

mål för fordran som avses i 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m., är gäldenären inte längre betalningsskyldig för den del av
fordringen som motsvaras av det innehållna beloppet, även om det inte kan
tas ut hos arbetsgivaren. Detsamma gäller när medel har innehållits för for-
dran som avser underhållsbidrag, om fordringen tillkommer Försäkringskas-
san enligt 31 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1996:1032.

SFS 2004:798

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.