SFS 2022:753 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2022:753 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS2022-753.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utsökningsbalken

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 11 §, 5 kap. 7 § och 7 kap.
14 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

4 kap.
11 §
2 Har två eller flera sökt utmätning mot samma gäldenär, ska utmät-
ning för fordringarna ske samtidigt, om inte utmätning för någon av
fordringarna därigenom fördröjs oskäligt.

Om utmätningen avser ersättning enligt 2�4 §§ lagen (1998:714) om

ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, och ersättningen
får utmätas endast för fordringar som avser skadestånd på grund av brott,
gäller första stycket endast för sådana fordringar.

Bestämmelserna i 7 kap. 17 § första stycket om jämkning av underhålls-

bidrag vid utmätning av lön tillämpas även vid annan utmätning.

5 kap.
7 §
Skadestånd, som tillkommer gäldenären med anledning av person-
skada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant, får inte
utmätas medan skadeståndet innestår hos den som ska betala ut det. Om
skadeståndet har bestämts att betalas i form av livränta, gäller förbudet mot
utmätning rätten till livräntan.

När skadeståndet har betalats ut får det som hålls avskilt inte utmätas, om

skadeståndet ska tillgodose ett kvarstående försörjningsbehov eller, i annat
fall, om mindre än två år har gått från utbetalningen.

Om utmätningsfordringen avser skadestånd på grund av brott, gäller

första och andra styckena inte ersättning enligt 2�4 §§ lagen (1998:714) om
ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

7 kap.
14 §
3 Vid utmätning av lön har följande fordringar i nämnd ordning före-
träde framför andra fordringsanspråk:

1. fordran som avser underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken och

föräldrabalken,

2. konkursbos fordran på gäldenärens lön enligt 3 kap. 4 § konkurslagen

(1987:672), om lönen innehållits under konkursen,

1 Prop. 2021/22:198, bet. 2021/22:CU20, rskr. 2021/22:326.
2 Senaste lydelse 1995:298.
3 Senaste lydelse 2004:479.

SFS

2022:753

Publicerad
den

9 juni 2022

background image

SFS

2022:753

2

3. fordran som avses i 2 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m.,

4. fordran som avser skadestånd på grund av brott.
Företrädesrätten enligt första stycket 1 gäller även sådant utländskt under-

hållsbidrag som får verkställas i Sverige, om bidragsfordringen vid verk-
ställighetstillfället inte är äldre än fem år.

Denna lag träder i kraft den 10 september 2022 i fråga om 7 kap. 14 § och

i övrigt den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.