SFS 2022:799 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2022:799 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS2022-799.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;font-family:HUPWCU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;font-family:YEEUGM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:KFXZYO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i uts�kningsbalken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 7 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om uts�kningsbalken </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft116"><i>dels</i> att 2 kap. 1012 �� och 4 kap. 9, 14 och 15 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 12 a �, och n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">6 kap. 12 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>2 kap. <br/>10 �</b> Kronofogdemyndigheten f�r h�lla f�rh�r med svaranden, om det <br/>beh�vs. Svaranden f�r f�rel�ggas att inst�lla sig personligen vid vite av <br/>h�gst femtusen kronor. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Till ett s�dant f�rh�r ska vid behov �ven s�kanden kallas. S�kanden f�r </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">f�rel�ggas att inst�lla sig vid p�f�ljd av att hans eller hennes ans�kan annars <br/>f�rfaller. S�kanden f�r f�rel�ggas att inst�lla sig personligen vid vite av <br/>h�gst femtusen kronor. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>11 �</b> F�rh�r f�r vid behov h�llas med tredje man som �r sak�gare eller som <br/>enligt denna balk �r skyldig att l�mna upplysningar. Tredje man f�r f�re-<br/>l�ggas att inst�lla sig personligen vid vite av h�gst femtusen kronor. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>12 �</b> Fr�ga om utd�mande av vite som har f�relagts enligt 10 eller 11 � <br/>pr�vas av Kronofogdemyndigheten. Om �ndam�let med vitet har f�rfallit, <br/>f�r vitet inte d�mas ut. </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En svarande eller tredje man som har kallats att inst�lla sig till f�rh�r vid </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vite f�r h�mtas om han eller hon uteblir fr�n f�rh�ret. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>4 kap. <br/>9 �</b>2 Kronofogdemyndigheten ska i den utstr�ckning som det beh�vs med <br/>h�nsyn till ans�kans inneh�ll, tillkommande uppgifter, g�lden�rens f�r-<br/>h�llanden och omst�ndigheterna i �vrigt utreda g�lden�rens anst�llnings- <br/>och inkomstf�rh�llanden och unders�ka om g�lden�ren har utm�tningsbar <br/>egendom. Kronofogdemyndigheten f�r vidta de utrednings�tg�rder som �r <br/>befogade. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>14 �</b> G�lden�ren �r skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten <br/>best�mmer l�mna de uppgifter om sina tillg�ngar som myndigheten <br/>bed�mer kan vara av betydelse i m�let. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">1 Prop. 2021/22:197, bet. 2021/22:CU23, rskr. 2021/22:328. <br/>2 Senaste lydelse 2007:277. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> 2022:799 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft119">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft115"> 14 juni 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2022:799 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Kronofogdemyndigheten f�r f�rel�gga g�lden�ren att ge in en f�rteckning </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">�ver sina tillg�ngar. Vid behov f�r myndigheten f�rordna en l�mplig person <br/>att bitr�da g�lden�ren vid uppr�ttande av f�rteckningen. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Kronofogdemyndigheten f�r ocks� f�rel�gga g�lden�ren att p� heder och </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">samvete skriftligen bekr�fta de uppgifter om sina tillg�ngar som han eller <br/>hon har l�mnat vid f�rh�r eller i en f�rteckning. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>15 �</b> Tredje man �r skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten <br/>best�mmer </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24"> uppge huruvida g�lden�ren har en fordran hos eller n�got annat mellan-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">havande med honom eller henne, som kan vara av betydelse f�r bed�m-<br/>ningen av i vilken utstr�ckning g�lden�ren har utm�tningsbar egendom, och </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft24"> l�mna de upplysningar om den n�rmare beskaffenheten av mellan-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">havandet som Kronofogdemyndigheten bed�mer kan vara av betydelse f�r <br/>utredningen av g�lden�rens tillg�ngar. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 kap. <br/>Bitr�de av Polismyndigheten <br/>12 a �</b> Om egendom som har p�tr�ffats i Polismyndighetens verksamhet <br/>utm�ts, f�r Kronofogdemyndigheten beg�ra bitr�de av Polismyndigheten f�r <br/>att ta egendomen i f�rvar enligt 2 och 48 ��. Detsamma g�ller om s�dan <br/>egendom ska tas i f�rvar enligt 12 �. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2022. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft26">Danijela Pavic <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i uts�kningsbalken

Utf�rdad den 7 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om uts�kningsbalken

dels att 2 kap. 1012 �� och 4 kap. 9, 14 och 15 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 12 a �, och n�rmast f�re

6 kap. 12 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

2 kap.
10 �
Kronofogdemyndigheten f�r h�lla f�rh�r med svaranden, om det
beh�vs. Svaranden f�r f�rel�ggas att inst�lla sig personligen vid vite av
h�gst femtusen kronor.

Till ett s�dant f�rh�r ska vid behov �ven s�kanden kallas. S�kanden f�r

f�rel�ggas att inst�lla sig vid p�f�ljd av att hans eller hennes ans�kan annars
f�rfaller. S�kanden f�r f�rel�ggas att inst�lla sig personligen vid vite av
h�gst femtusen kronor.

11 � F�rh�r f�r vid behov h�llas med tredje man som �r sak�gare eller som
enligt denna balk �r skyldig att l�mna upplysningar. Tredje man f�r f�re-
l�ggas att inst�lla sig personligen vid vite av h�gst femtusen kronor.

12 � Fr�ga om utd�mande av vite som har f�relagts enligt 10 eller 11 �
pr�vas av Kronofogdemyndigheten. Om �ndam�let med vitet har f�rfallit,
f�r vitet inte d�mas ut.

En svarande eller tredje man som har kallats att inst�lla sig till f�rh�r vid

vite f�r h�mtas om han eller hon uteblir fr�n f�rh�ret.

4 kap.
9 �
2 Kronofogdemyndigheten ska i den utstr�ckning som det beh�vs med
h�nsyn till ans�kans inneh�ll, tillkommande uppgifter, g�lden�rens f�r-
h�llanden och omst�ndigheterna i �vrigt utreda g�lden�rens anst�llnings-
och inkomstf�rh�llanden och unders�ka om g�lden�ren har utm�tningsbar
egendom. Kronofogdemyndigheten f�r vidta de utrednings�tg�rder som �r
befogade.

14 � G�lden�ren �r skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten
best�mmer l�mna de uppgifter om sina tillg�ngar som myndigheten
bed�mer kan vara av betydelse i m�let.

1 Prop. 2021/22:197, bet. 2021/22:CU23, rskr. 2021/22:328.
2 Senaste lydelse 2007:277.

SFS

2022:799

Publicerad
den

14 juni 2022

background image

2

SFS

2022:799

Kronofogdemyndigheten f�r f�rel�gga g�lden�ren att ge in en f�rteckning

�ver sina tillg�ngar. Vid behov f�r myndigheten f�rordna en l�mplig person
att bitr�da g�lden�ren vid uppr�ttande av f�rteckningen.

Kronofogdemyndigheten f�r ocks� f�rel�gga g�lden�ren att p� heder och

samvete skriftligen bekr�fta de uppgifter om sina tillg�ngar som han eller
hon har l�mnat vid f�rh�r eller i en f�rteckning.

15 � Tredje man �r skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten
best�mmer

 uppge huruvida g�lden�ren har en fordran hos eller n�got annat mellan-

havande med honom eller henne, som kan vara av betydelse f�r bed�m-
ningen av i vilken utstr�ckning g�lden�ren har utm�tningsbar egendom, och

 l�mna de upplysningar om den n�rmare beskaffenheten av mellan-

havandet som Kronofogdemyndigheten bed�mer kan vara av betydelse f�r
utredningen av g�lden�rens tillg�ngar.

6 kap.
Bitr�de av Polismyndigheten
12 a �
Om egendom som har p�tr�ffats i Polismyndighetens verksamhet
utm�ts, f�r Kronofogdemyndigheten beg�ra bitr�de av Polismyndigheten f�r
att ta egendomen i f�rvar enligt 2 och 48 ��. Detsamma g�ller om s�dan
egendom ska tas i f�rvar enligt 12 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2022.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.