SFS 2022:799 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2022:799 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS2022-799.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utsökningsbalken

Utfärdad den 7 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

dels att 2 kap. 10�12 §§ och 4 kap. 9, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 12 a §, och närmast före

6 kap. 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
10 §
Kronofogdemyndigheten får hålla förhör med svaranden, om det
behövs. Svaranden får föreläggas att inställa sig personligen vid vite av
högst femtusen kronor.

Till ett sådant förhör ska vid behov även sökanden kallas. Sökanden får

föreläggas att inställa sig vid påföljd av att hans eller hennes ansökan annars
förfaller. Sökanden får föreläggas att inställa sig personligen vid vite av
högst femtusen kronor.

11 § Förhör får vid behov hållas med tredje man som är sakägare eller som
enligt denna balk är skyldig att lämna upplysningar. Tredje man får före-
läggas att inställa sig personligen vid vite av högst femtusen kronor.

12 § Fråga om utdömande av vite som har förelagts enligt 10 eller 11 §
prövas av Kronofogdemyndigheten. Om ändamålet med vitet har förfallit,
får vitet inte dömas ut.

En svarande eller tredje man som har kallats att inställa sig till förhör vid

vite får hämtas om han eller hon uteblir från förhöret.

4 kap.
9 §
2 Kronofogdemyndigheten ska i den utsträckning som det behövs med
hänsyn till ansökans innehåll, tillkommande uppgifter, gäldenärens för-
hållanden och omständigheterna i övrigt utreda gäldenärens anställnings-
och inkomstförhållanden och undersöka om gäldenären har utmätningsbar
egendom. Kronofogdemyndigheten får vidta de utredningsåtgärder som är
befogade.

14 § Gäldenären är skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten
bestämmer lämna de uppgifter om sina tillgångar som myndigheten
bedömer kan vara av betydelse i målet.

1 Prop. 2021/22:197, bet. 2021/22:CU23, rskr. 2021/22:328.
2 Senaste lydelse 2007:277.

SFS

2022:799

Publicerad
den

14 juni 2022

background image

2

SFS

2022:799

Kronofogdemyndigheten får förelägga gäldenären att ge in en förteckning

över sina tillgångar. Vid behov får myndigheten förordna en lämplig person
att biträda gäldenären vid upprättande av förteckningen.

Kronofogdemyndigheten får också förelägga gäldenären att på heder och

samvete skriftligen bekräfta de uppgifter om sina tillgångar som han eller
hon har lämnat vid förhör eller i en förteckning.

15 § Tredje man är skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten
bestämmer

� uppge huruvida gäldenären har en fordran hos eller något annat mellan-

havande med honom eller henne, som kan vara av betydelse för bedöm-
ningen av i vilken utsträckning gäldenären har utmätningsbar egendom, och

� lämna de upplysningar om den närmare beskaffenheten av mellan-

havandet som Kronofogdemyndigheten bedömer kan vara av betydelse för
utredningen av gäldenärens tillgångar.

6 kap.
Biträde av Polismyndigheten
12 a §
Om egendom som har påträffats i Polismyndighetens verksamhet
utmäts, får Kronofogdemyndigheten begära biträde av Polismyndigheten för
att ta egendomen i förvar enligt 2 och 4�8 §§. Detsamma gäller om sådan
egendom ska tas i förvar enligt 12 §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.