SFS 2022:1320 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2022:1320 Lag om ändring i utsökningsbalken
SFS2022-1320.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utsökningsbalken

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

dels att 3 kap. 1 och 20 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 §, av följande lydelse.

2 kap.
3 §
2 Ett barns ansökan om verkställighet som avser skadestånd på grund
av brott får göras av endast en vårdnadshavare, om den andra vårdnads-
havaren är gäldenär eller om det annars finns särskilda skäl.

3 kap.
1 §
3 Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel
ske på grund av följande exekutionstitlar:

1. domstols dom, utslag eller beslut,
2. förlikning som är stadfäst av en domstol och medlingsöverens-

kommelse som har förklarats verkställbar av en domstol,

3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller

godkänt avgiftsföreläggande,

4. skiljedom eller beslut om avskrivning av ett skiljeförfarande,
5. förbindelse angående underhållsbidrag,
6. förvaltningsmyndighets beslut som
a) innefattar betalningsskyldighet, förutsatt att beslutet får överklagas i

annan ordning än den som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap.
kommunallagen (2017:725), eller

b) får verkställas enligt en särskild föreskrift,
7. handling som enligt en särskild föreskrift får läggas till grund för verk-

ställighet, och

8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalnings-

föreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande
som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.

Det som i balken sägs om dom gäller, om inte annat föreskrivs, i tillämp-

liga delar även domstols utslag eller beslut, Kronofogdemyndighetens utslag
eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt euro-
peiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Krono-
fogdemyndigheten. Vidare gäller det som sägs i balken om skiljedom även
beslut om avskrivning av skiljeförfarande.

1 Prop. 2021/22:206, bet. 2021/22:CU30, rskr. 2021/22:447.
2 Tidigare 2 kap. 3 § upphävd genom 2006:672.
3 Senaste lydelse 2018:1989.

SFS

2022:1320

Publicerad
den

7 juli 2022

background image

2

SFS

2022:1320

20 § En förvaltningsmyndighets beslut får verkställas när det har fått laga
kraft. Ett sådant beslut får dock verkställas innan det har fått laga kraft, om
det är särskilt föreskrivet.

Vid verkställighet av ett beslut enligt första stycket tillämpas 23 § tredje

stycket.

I fråga om verkställighet på grund av handling som avses i 1 § första

stycket 7 gäller vad som är särskilt föreskrivet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.
2. Lagen tillämpas inte på Centrala studiestödsnämndens beslut som har

meddelats före den 1 september 2025. För sådana beslut gäller äldre före-
skrifter.

3. �ldre föreskrifter gäller även för förvaltningsmyndighets beslut som

har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Elin Bellander
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.