SFS 1998:1484 Lag om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 1998:1484 Lag om ändring i utsökningsbalken
981484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 30 § och 6 kap. 2 § utsök-

ningsbalken skall ha följande lydelse.

4 kap.

30 §

2

Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om ej annat följer

av andra eller fjärde stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i riket registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade re-

servdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför ej förmånsrätt för-
rän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskrivningsdag.
Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, skall den utmät-
ning som skedde först ha företräde. Om här i riket registrerat skepp eller luft-
fartyg som har utmätts här blir utmätt i främmande stat innan det har tagits
om hand av kronofogdemyndigheten, skall den rätt som har vunnits genom
den förra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom medför företräde framför rättighet i egendo-

men, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på den
inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument medför förmånsrätt genom registrering
av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3
kap. i nämnda lag inträder förmånsrätten i stället genom underrättelse till
förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en
panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

6 kap.

2 §

3

Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars företeende

utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla fullgörande av annan
förpliktelse, skall tagas i förvar.

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat i

luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens
ägare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tas i förvar. Om beslutet

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Senaste lydelse 1992:1311.

3

Senaste lydelse 1995:1398.

SFS 1998:1484

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

2

SFS 1998:1484

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

om utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev, skall kronofogdemyndig-
heten begära att Lantmäteriverket utfärdar ett skriftligt pantbrev enligt 8 § la-
gen (1994:448) om pantbrevsregister.

Kan det antagas att handling som avses i första eller andra stycket undan-

hålls eller har förkommit, skall i stället sekundogäldenären eller annan för-
pliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än kronofog-
demyndigheten eller den som myndigheten anvisar.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument skall säkerställas genom registrering av
utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3 kap.
i nämnda lag skall säkerställandet i stället ske genom underrättelse till för-
valtaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en pant-
rätt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Göran Anér
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.