SFS 2004:1201 Lag om ändring i lagen (2004:84) om ändring i utsökningsbalken

Du är här: Start / Insolvensrätt / Utsökningsbalk (1981:774) / SFS 2004:1201 Lag om ändring i lagen (2004:84) om ändring i utsökningsbalken
041201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:84) om ändring i
utsökningsbalken;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:84) om

ändring i utsökningsbalken

dels att 4 kap. 30 § istället för dess lydelse enligt lagen (2004:84) om

ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2004:84) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

4 kap.

30 §

Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om ej annat följer

av andra, fjärde eller femte stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i riket registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade re-

servdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför ej förmånsrätt för-
rän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskrivnings-
dag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, skall den
utmätning som skedde först ha företräde. Om här i riket registrerat skepp el-
ler luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i främmande stat innan det har
tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den rätt som har vunnits
genom den förra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom medför företräde framför rättighet i egendo-

men, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på den
inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument medför förmånsrätt genom registrering
av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3
kap. i nämnda lag inträder förmånsrätten i stället genom underrättelse till
förvaltare om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en pant-
rätt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt la-

gen (2003:113) om elcertifikat medför förmånsrätt genom registrering av ut-
mätningen enligt den lagen. Detsamma gäller för en utsläppsrätt eller en rätt-
tighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläpps-
rätter.

1 Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43.

SFS 2004:1201

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1201

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.